ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

    ตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ สถาบันภาษา ได้ดำเนินการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      แจ้… Read More »ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract ” เทคนิคการเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รอ… Read More »จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”         เช้านี้ (๒๓ ม.ค.๖๔) ที่สถาบันภาษา ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการศึกษา ให้พรปีใหม่ ให้กำลังใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย ในการกราบขอพรปีใหม่ เป็นธรรมเ… Read More »“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”       วันนี้ (๒๒ ม.ค.๖๔) ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้รับความเมตตาจากผู้บริหารระดับสูง เข้ากราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีตลอดมา      ๑. กราบขอพร พระเดชพระคุณ พระราชปริยัต… Read More »“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”         บ่ายนี้ (๑๒ ม.ค.๖๔) ที่ห้องควบคุมปฏิบัติการสอนออนไลน์ สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา เมตตามาสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก MCU 005 ห้… Read More »“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”         สถาบันภาษา ในฐานะเป็นส่วนงานจัดการศึกษาด้านภาษา ทั้งการศึกษาตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการความรู้ด้านภาษาสำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยเฉพ… Read More »“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”         วันนี้ (๒๖ ธ.ค.๖๓) ที่ห้องประชุมศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาราชูทิศ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เข้าทดสอบระดับมาตรฐานประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา โดยมี      ๑… Read More »“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

รางวัลชีวิตของคนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์

รางวัลชีวิตของคนทำงาน  เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์        ขออนุโมทนาและขอแสดงความยินดี ชื่นชม อาจารย์ ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา และผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานของข้าพเจ้ามาโดยตลอด เป็นท่านที่ ๘ ในส่วนครูบาอ… Read More »รางวัลชีวิตของคนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์

“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”

“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”        เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา จำนวน ๒๔ รูป/คน นิสิตระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพร… Read More »“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”