พิพัฒน์

unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว

“unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว #หล่อหลอมเอาความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลก” การสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน มีความเข้าใจในความหมายเดียวกัน ผลักดันให้บรรลุพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่… Read More »unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว

มุ่งมั่น สร้างสรร เดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

วันนี้ (๓๐ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา โดยคุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ mcu 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (พิษณุโลก) ซึ่งได้อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตลอดหลัดสูตร ๓๐ ชั่วโ… Read More »มุ่งมั่น สร้างสรร เดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

วันปิยมหาราชรำลึก

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนามหาวิทยาลัยฯ และร่วมพิธีสวดพระพุ… Read More »วันปิยมหาราชรำลึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรายชื่อผู้ม… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันภาษา ร่วมพิธีรดน้ำศพหลวงป๋า

วันนี้(10 ต.ค. 61) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชวรมุนี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปัญฺโญ ผอ.ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มจร. เป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมพิธีสรงน้ำศพพระเทพญาณมงคล(หลวงป๋… Read More »สถาบันภาษา ร่วมพิธีรดน้ำศพหลวงป๋า

เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

(เจ้าคุณพล) พระราชวรมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้สั่งการในคราวประชุมบุคลากรสถาบันภาษา ให้ช่วยกันปรับปรุงและจัดสำนักงาน ห้องเรียน ให้มีความสะอาดและทันสมัย เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน วันนี้ (๙ ต.ค.๖๑) พระมหาร… Read More »เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทนาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อวานนี้ (๗ ต.ค. ๖๑) ภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ,ปร… Read More »สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทนาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

การประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร ครั้ง 2/2561

❝การพัฒนาอีกขั้น❞ __________________________ สถาบันภาษามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร … Read More »การประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร ครั้ง 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วันนี้ (๕ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิ… Read More »บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก