พิพัฒน์

“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”

“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย” เช้านี้ (๒๙ ส.ค.๖๙) สถาบันภาษา ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบและการเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ พร้อมกันนี้ ได้รับความเมตตาจาก … Read More »“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”

ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ————————&#82… Read More »ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓

“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”

“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”       สถาบันภาษา มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโทตามปกติ ทั้งส่วนกลาง จำนวน ๕ ห้องเรียน และส่วนภูมิภาคอีกกว่า ๑๐ ห้องเรียน มีทั้งแบบ Class Online และ Classroom โดยมีทีมงานส่วนวิชาการ คุณธ… Read More »“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”        บ่ายวันนี้ (๑๖ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท และ… Read More »“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’      เช้านี้ (๑๔ ส.ค.๖๓) ที่ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตอุบลราชธานี เรียนภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท กับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์สิรินดา สายลุน        จากการติดตามการเร… Read More »“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’

      เช้านี้ (๑๕ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดใหม่ ๓ ห้องเรียน ภาษาอังกษ MCU 006 สำหรับนิสิตปริญญาเอก มจร วังน้อย โดยมีนิสิตสาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบ… Read More »‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’

“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”

“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”        วันนี้ (๑๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอีก ๒ ห้องเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ดังนี้ ๑. ห้องเรียน MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร วังน้… Read More »“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด” เมื่อวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สถาบันภาษา มจร ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครราขสีมา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาษาอังกฤษ… Read More »“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”       เมื่อวันที่  ๒ ส.ค.๖๓  สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เป็นวันที่ ๒ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ ๒ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา มีนิสิตเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ รูป/คน โดยมี พระครูส… Read More »“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”      วันนี้ (๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ชุดที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑๐… Read More »“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”