ประกาศ

“พุทธโฆสฯ นำร่อง สอบภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี”

“พุทธโฆสฯ นำร่อง สอบภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี” วันนี้ (๒๐ ก.พ.๖๓) ที่วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา หารือร่วมกับวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เรื่องแนว… Read More »“พุทธโฆสฯ นำร่อง สอบภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี”

“สถาบันภาษา จับมือ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ”

“สถาบันภาษา จับมือ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ” ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีความเห็นชอบให้สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภ… Read More »“สถาบันภาษา จับมือ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ”

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET——————————– ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรั… Read More »ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรายชื่อผู้ม… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET