ตรวจสอบผลภาษาอังกฤษ ป.ตรี

วันที่รับรองผลรหัสประจำตัวนิสิตชื่อ-นามสกุล-ฉายาสังกัดสาขาวิชา
22 มีนาคม 25656221304001นางสาวธัญจิรา บุญรักษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656221304002นางพิศลยา แน่งน้อยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656221304003สิบเอก พีรวิชญ์ พิมสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656221304005สิบโท ธนาวัฒน์ วงศ์สุวรรณวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656221304008สิบเอก ณัฐพล ณ ลำปางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656221304009สิบเอก สุเนตร ศรีนวลจันทร์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656221304010สิบเอก ณรงค์กร แสนวงษ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656221304014นายรัตนโชติ ชาบางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656221304015นางสาวโสภิณ ศักดิ์สิทธิ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656249504001พระครูวินัยธร ภราดร นริสฺสโรวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504002พระคมสัน โอภาโสวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504003พระใบฎีกา ไพรัช นนฺทโกวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504004พระกฤษฎา โสภณธมฺโมวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504005พระครูสังฆรักษ์ ประเสริฐ ฉนฺทสีโลวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504006พระวินัยธร ทวิช อุทโยวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504010พระชินราช ปภากโรวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504011พระชาญชัย กตปุ̣โวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504012พระสมบัติ เตชปุณฺโณวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504016พระกำพล กมฺมสุโภวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504017พระใบฎีกา ชีวิน มหาปุ̣โวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504018พระปลัด นพดล กมลธมฺโมวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504020สามเณร ศุภชัย ฟักประดิษฐสรวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656249504026นายวัชรชัย อุ่นใจวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504027ร.ต.ต.ก้าวไกล กตะศิลาวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504028ส.ต.ต.วรเชษฐ์ อุ่นวงศ์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504029นายณณภพ มงคลยศพรวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504031นางสาววรรณิภา ยุหังวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504034นางสาวนรินพร วิบูลย์ชาติวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504035นางสาวธนัทศนันท์ ศรีคงรักษ์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504036นางสาววรรณิดา ศรัทธาวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504038นายณัทพัฒน ศรีงามวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504039นายจิรวัฒน์ บุญแย้มวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504040นายเจริญ คามสุขวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504041นายชาญณรงค์ สินธุนาวาวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504043นางสาวสุภัทรทรา ลิ้นลาวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504046นายภาณุพงศ์ ชมภูศรีวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504047นายเตชสิทธิ์ บุญมีวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504052สิบเอกณัฐพล เสืองามวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504055นางสาวเบญญาภา เข็มทองวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504059นางสาวสมฤทัย แก้ววิเชียรวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504061นางสาวสุภาภรณ์ จงจิตรวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504062นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่เทศวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504063นางสาวหทัยรัตน์ ปรีดาธรรมวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504064นายอมรวิทย์ รักษาชาติวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504066นายทินกร บุญธรรมวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249504085นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404003นางสาวกัลยณัฏฐ์ สนิทราษฎร์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404005นายพิภพ ศรีเคลือบวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404008นางสาวสุภัสสรา ฤทธิ์เลิศวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404009นางสาววชิราภรณ์ บัวเผื่อนวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404016นายฐิติวัชร์ ศรีวิกิจวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404018นายทศพล เคหาสัยวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404021นายพีระพัฒน์ แก้วไทรเลิศวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404023นายราชันย์ วงษ์กำปั่นวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404024นายวชิระ สิทธิบุศย์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404026นางสาวสุกฤตา บริบูรณ์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404033นางสาวอารมย์รัตน์ ธัญญะชาติวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404034นางสายรุ้ง วงษ์กำปั่นวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404035นายพิพัฒน์ ประมงกิจวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656249404042นายชาญชัย คงคติกำจรวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404002พระวินัยธร วิรัตน์ ปิยธมฺโมวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404003พระอธิการสมควร ฐานวโรวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404005พระนิพล พลปญฺโญวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404006พระทศพล สนฺตจิตฺโตวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404008พระกันตพงษ์ กนฺตธมฺโมวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404009พระศักดา สิริจนฺโทวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404010พระปลัด ประสพโชค สิริธมฺโมวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404011พระครูปลัด นิมิตร ปทุมรตโนวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404012พระอธิการใหญ่ สารธมฺโมวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656349404014พระเศกสันต์ สิริปุญโญวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656228401003นายณรงค์ชัย คำหงษ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656228404006นายนราทิตย์ เขื่อนเพชรวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656228404009นายธวัชชัย วิยาศัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656228404002นายนเรนทร์ อาษายศวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656228404001นายอนุรักษ์ อุ่นนันกาศวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656206504101พระภูมิพัฒน์ ธมฺมพโลวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504102พระยุทธนา ยุทฺธนปญฺโญวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504103พระชญานนท์ วิสารโทวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504105พระชนาสิน ยติกโรวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504106พระวานิด จารุธมฺโมวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504108พระใบฎีกาปิติพล เขมวีโรวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504109พระยุคนธร ธนธมฺโมวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504110พระณรงค์ สุเมโธวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504111พระเครือณรักษ์ ชุตินฺธโรวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504112พระรื่น สนฺตจิตฺโตวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504115พระวิเชียร ภูริปญฺโญวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206504116พระมาใหม่ จนฺทธมฺโมวิทยาเขตนครราชสีมาการจัดการเชิงพุทธ
22 มีนาคม 25656206503104สามเณรสันทัศน์ คำแพงวิทยาเขตนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 25656206503106Phra Kiroath Ellวิทยาเขตนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 25656206503201นายนวภูมิ กาวัลย์วิทยาเขตนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 25656206503204นายอ๊อด มูลมาวิทยาเขตนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 25656206503205นางวาสนา มูลมาวิทยาเขตนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 25656206503206นางสาวพุทธิญา พิลาสันต์วิทยาเขตนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 25656206503209นางปวีณา กองขุนทดวิทยาเขตนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 25656206502201นางสาวสุมาลี พนมลังวิทยาเขตนครราชสีมาการสอนภาษาไทย
22 มีนาคม 25656206502202นางสาวปรัชญา พานิชนอกวิทยาเขตนครราชสีมาการสอนภาษาไทย
22 มีนาคม 25656206502203นางสาวบุษบา ชุมหิรัญวิทยาเขตนครราชสีมาการสอนภาษาไทย
22 มีนาคม 25656206504107พระมหาชัชวาล ชยธมฺโมวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504202พระจารึก คุณวํโสวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504204พระมหาธนากร ฐิตธมฺโมวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504205พระธนต์ กิตฺติญาโณวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504206นายวรภัทร พิณสระเท้าวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504208พระยุทธนา ยุทฺธนจิตฺโตวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504209พระประสิทธิ์ อตฺตเปโมวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504210พระไชยา อาภากโรวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504212พระสัภยา สุทฺธสีโลวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504217Phra Phearun Pechวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504218Phra Chyphouv Tengวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504219สามเณรปริญญา ด้วงขันคำวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504222สามเณรชิศนุพงศ์ อพรรัมย์วิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206404301นายบุญสืบ แววกระโทกวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206404302นางสาวนัทชลิดา นิตย์ภักดีวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206404303นางกัลย์ปภัส กระเช่าทองฐิวัฒน์วิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206404305นายอธิปพัฒน์ ศรีบุญมากิตติโชติวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206404307นายวงศกร ไกรอ่ำวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206404308นายนพรัตน์ เพียรวิชัยกูลวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504301สิบเอก พชรพล สร้อยสละคูวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504304สิบโท อัครวินท์ พลรักษาวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504305นายยสินทร ภูมิพักตร์วิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504307นายกัมพล ฉันจะโป๊ะวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504309นายชินวัตร วุฒิยาวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504312นายณัฐภัทร ขวัญมาวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504317นายวิฑูรย์ เพียรวิชัยกูลวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504319นางสาวนิโลบล คงแก้วพะเนาวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504401นายองอาจ บุญประครองวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504402นางสาวนัดดา มะณีกระโทกวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504403นางสาวอริษา สมรูปวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504405นายทศพล พันธ์ไธสงวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504406นางสาวอมรรัตน์ ชูจอหอวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504410นางสาวมาลีวัลย์ พรหมจันทร์วิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504411นางสาวกิรณา กำลังเหลือวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504413นางสาวจีรภิญญา เสนาะกลางวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206501101พระปลัดนวพร ขนฺตฺยาภรโณวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501102พระจตุพล ธมฺเมสโกวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501103พระครูสุวัฒน์พัชราธิมุต ปริมุตฺโตวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501104พระมหาเดชาวัฒน์ ถิรญาณทสฺสีวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501107พระเอกพล ภูริปญฺโญวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501109พระอธิป ปภากโรวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501110สามเณรวราวุธ แซ่หยางวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501111สามเณรเนติพงษ์ จอมสูงเนินวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501112พระจิรพันธ์ สุทฺธิญาโณวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206501201นายสมศักดิ์ สงสนธิวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206401001นางคณาวรรณ สุทธประเสริฐวิทยาเขตนครราชสีมาพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656206504320นางสาววราพร นวนมะเริงวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504332นายสุนันท์ เละมะดันวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504324นางสาวรวีวรรณ ตรงดีวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504328นางชุติมา แก้วยาศรีวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504334นางสาวปภาดา ช่วยปานพะเนาวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504331นายอิสลา อุ่นบุญวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504326นางสาววิลัย นวลกลิ่นวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504329นางสาวธนวรรณ ปะริวัฒนาวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504335ส.ต.ท.ธนัตถ์ทีปต์ ทองประเทืองวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504327นางสาวธัญสินี แก้วกลางดอนวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504321นางสาวสุพิตา โกธแก้ววิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504322นางสาวปาริชาติ เสนนอกวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504330ส.อ.พัฒนากร พุทธาวันดีวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656306404102พระสายชล ติสาโรวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504303ส.ท. จิรภัทร โชตะมังสะวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504311นายกิตติคุณ แบ่งจะโป๊ะวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504325นางเขมิกา ศิริวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504310นายกฤษฎา รวิศิโรรัตน์วิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504334นางสาวปภาดา ช่วยปานพะเนาวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504327นางสาวธัญสินี แก้กลางดอนวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504308นายชัยณรงค์ ทวนกลางวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656206504314นายเกษปิยะ อรุณโนวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404011สิบเอก มนตรี ศรีโศรกวิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404014นางสาวรณิษฐา สิมสวัสดิ์วิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404015สิบเอก กิตติรัตน์ วิเศษแก้ววิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404016นายอุดร ชัยชนะวิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404017นางสาวรัญชิตา ภูยาววิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404019นายไพฑูรย์ ศรีแก้ววิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404020สิบเอก สุรวิทย์ สุขสบายวิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404021จ่าสอบเอก ธนาพัทธ์ แสงจันทร์วิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404022นายธนวัฒน์ ช้างสารวิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212404001นายโกศล ดวงสนิทวิทยาลัยสงฆ์เลยรัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656212401001พระณัฐกร ตนฺติปาโล/อุทานนท์วิทยาลัยสงฆ์เลยพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656212401002พระสัญญา ณฎฺฐกโร/จิประพันธ์วิทยาลัยสงฆ์เลยพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656212401003พระมหาจิรคุณ ขนฺตพโล/ลองคอนวิทยาลัยสงฆ์เลยพระพุทธศาสนา
22 มีนาคม 25656204403002พระมหารัฐพล รฎฺฐพโล/อักษรพิมพ์วิทยาเขตเชียงใหม่ภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 25656205504040พระสุวิทย์ คุตฺตชาโน/ป้อมปาปังวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504064พระครูปริยัติชัยการ โอภาโส ภูแล่นกี่วิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504066พระครูวรธรรมธัช ธมฺมจาโร/ภูเขม่าวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504091พระครูปริยัตยาภรณ์ ธีรวณฺโณ/การรัตน์วิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504073พระครูสิทธิชยาภิวัฒน์ ฐิติญาโณ/ศรีสมจิตรวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504100พระครูประภัสสรสันติธรรม สนฺตจิตฺโต/ภูนิคมวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504102พระครูประโชติวรธรรม เตชวโร/เตชะวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504089พระครูปริยัติวราภิรักษ์ วรวิชฺโช/เขจรสายวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504106พระครูจันทธรรมานุวัตร จนฺทโชโต/โครตแสงวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504056พระครูสุตคุณวัตร ปญฺญาวฑฺฒโก/เอกสะพงวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504090พระครูวิบูลวุฒิกร จกฺกวโร/สร้อยสะอาดวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504038พระครูพิพิธธรรมนุกิจ ปญฺญาธโร/ยามประโคนวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504076พระมหาสุรศักดิ์ ภูริโก/ภูทะวังวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504083นายชาลี ลาสาวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504063นายประยงค์ อันไขหน้าวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504055นายวิชัย จำปาบุรีวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504009นายสุรศักดิ์ ศรีนาเรียงวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504104พระครูสุวรรณบุญญารักษ์วิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504106นายประเคน โอดพิมพ์วิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656205504107พระมหานิรุจน์ กิตฺติธโรวิทยาเขตขอนแก่นนิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404006พระปลัดกิตติพันธ์ สจฺจวโร/วงศ์สวัสดิ์วิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404013พระใบฎีกาพรสวรรค์ วรพุทฺธิโก/โสขันตีวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404007พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ฐิตเมโธ/ดังดีวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404005พระรังสิมัน จารุวํโส/ศศิรัตนศรีโสภณวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404003พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์ วิสุทฺธสีโล/ยอดสอนวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404008พระปลัดปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท/สมเดชวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404009พระสมุห์พนมไพร สิริธมฺโม/อินจันทร์วิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404004พระปลัดฉัตรชัย จนฺทนนฺโท/จะทำวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404001พระครูโกศัยสุนทรกิจ จนฺทวณฺโณ/หม้อกรองวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404002พระครูคุมภีรปัญญานุยุต คมฺภีรปญฺโญ/กราวทองวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404026พระครูปลัดสมชัย นิสฺสโภ/ประกอบพรชัยวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404012พระครูสุเมธพัฒโนทัย สุรเมโธ/พลอยรักวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404027จ่าสิบตรี ทินภัทร ใจยวญวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404023นางสาวธิตารีย์ วงศ์สูงวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404021นายนฤทธิ์ เดชาธนาโยธินวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656208404022สิบเอก วรวิช พิมเสนวิทยาเขตแพร่นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656308504001สิบตรี กฤษดา ยะกาวินวิทยาเขตแพร่รัฐศาสตร์
22 มีนาคม 25656215404005พระพยับ อาสโภ/สังวรลิวิทยาเขตนครสวรรค์นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656215404003พระมหาชนฐณาพงษ์ สุปติฎฺฐิโต/มหาวัฒนานันท์วิทยาเขตนครสวรรค์นิติศาสตรบัณฑิต
22 มีนาคม 25656215404008นางสาวอาจรีย์ มาลาวิทยาเขตนครสวรรค์นิติศาสตรบัณฑิต
21 เมษายน 25656222501001พระสุรชิตพงษ์ ธมฺมวโร/เหมาเพชรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501002พระชัยชนะ อคคฺปญฺโญ/นราศรีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501005นายสฤษดิ์ วงศ์ภาดีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501008พระพรไพบูลย์ พลวโร/สุทธหลวงวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501011พระศตวรรษ วรวิชฺโชวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501027พระเกตุ อธิจิตฺโต/ โนทาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501028พระจักรพันธ์ อาภานนฺโท/ปัญญาวงศ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501029พระศราวุธ ธมฺมานนฺโท/การอ้วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501031พระผ่อง วิสุทฺธิสีโล/ตามาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501032พระสมคิด สนฺตจิตฺโต/ประโพธิ์ทิงวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222501033พระชนากร อภินนฺโท/ปัญญาดีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพระพุทธศาสนา
21 เมษายน 25656222504001สามเณรศิรสิทธิ์ กุณะวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504002พระปิยวัฒน์ ปิยวฑฺฒโน ใจปิงวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504003สามเณรอัครเดช ไชยฤทธิ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504006พระพงษ์เดช ฐิตุสฺสาโห/คำพระวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504008พระเกียรติศักดิ์ อิสฺสโร/ปล้องขันวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504009สามเณรชัยวุฒิ แซ่ว่างวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504010พระสรวิชญ์ สุทธิญาโณ ขัติยศวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504012นายวุฒิ คทวณิชวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504013นายพัสกร มงคลวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504040สามเณรสหัสวรรษ สุมทุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504041นางสาวปิยะดา บุญตาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222404003จ่าเอกวรพันธ์ จิณปันวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222404004พันจ่าโทธีรวัฒน์ ยศอินทร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222404005สิบตำรวจเอกรัชกร อุ้มเมืองวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222404006นายนรเสฏฐ์ ชุนท์สิริวรกุลวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222404007นายชัชวรินทร์ สุยะตาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222404009นายเอกชัย ทะนะตาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222404010นายพิชิตชัย ชะนะหาญวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504019สิบเอกภคพล ณรินทร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504020สิบโทปวริศ ธารักษ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504021สิบโทกฤษณะ ยาปันวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504023จ.ส.อ.ประทีป อินทะรังษีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504024นายสฤษดิ์ นุโพธิ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504026นายจักรพันธ์ หมื่นเจริญวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504028สิบโทศุภโชค วรรณภพวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504031นางสาวพลอยไพลิน มันจันทร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504032สิบเอกปราโมทย์ กันทาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504033จ่าสิบโทณัฐพล วาฤทธิ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504044สิบตรีปฏิพัฒน์ ลำลึกวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504048สิบตรีอภิวัฒน์ จันทรีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504050นางสาววีนัส ขวัญกิจบริบูรณ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504051สิบเอกอัมฤทธิ์ คนสูงวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504054นางสาวดาวใจ จันทะนิลวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504055นายคเณศพาณิช ขัดทิศวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504058นางสาวเกวลิน มณีเนตรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504059สิบโทณชพล สมศรีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504061สิบเอกเกริกฤทธิ์ ก่อเกิดวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222504062สิบเอกวัชรพงษ์ บุญฟูวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656222404012นางสาวพิกุล เย็นใจมาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222404013สิบเอกพิพัฒนพงศ์ ลำน้อยวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222404014นางสาวชัญญนิษฐ์ เกตุพีรศิษฐ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222404015นางสาวศิริพร ยะแสงวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222404016จ.ส.ต.บรรเจิด ธนะขว้างวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222404017นางสาวกัลย์สุดา บุญมาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504030นางสาวณัฏฐณิชา สิงห์ศรีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504036นายอนุพงค์ แก้วใสวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504037นายภัทรพงษ์ รักงามวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504038นายสุรชาติ จำแปงตาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504039นางสาวนฤมล วุฒิการณ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504043นายตราภู บุญชูภักดิ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504060นายชวนากร อุปวัฒน์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504063นายเอกอนันต์ กันชัยวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222504066นายศุภวิจักขณ์ ญาณพัฒน์สิริวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656222502001สามเณรฤทธิชัย แพทย์นาดีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502002นายวรพล สายบุญทันวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502003พระภาณุเดช ภาณุวณฺโณ/พันธ์เดชวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502004พระเฉลิมเกียรติ กิตฺติปวรสุธี/ว่องไววิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502005สามเณรมนัญชัย พะนะสันต์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502006สามเณรรัฐวัตร หาญยุทธวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502007พระสุรินทร์ โอภาโส/ลุนลาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502010นางสาวสุทัตตา ต๊ะมุ้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502011นางสาวสุตาภัทร ต๊ะมุ้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502012นางสาวทับทิม อินปาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502013นายณัฐชณิการ์ คำยานวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502014นางสาวธันยพร พังยะวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502015นางสาวปัทมาวรรณ สุนทรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502017สามเณรวรวิช อิ่นมะโนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502018พระอิสรินทร์ สิริวณณฺโน/แสนสะอาดวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656222502019นางสาววารี บุญวันวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการสอนภาษาไทย
21 เมษายน 25656247404002นายเจียระไน คงทองวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404003นางสาวธมลวรรณ ยมจินดาวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404004นางสาวมนัสนันท์ สุพรรณโรจน์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404005นางรัตวรรณ อินทาวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404006นายวรพิสิษฐ์ จันทร์หอมวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404007นายสมคิด ลำเจียกรุ่งเรืองวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404008นางสาวสุมนา ปรางศรีวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404009นางสาวธนพร สุขขาวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404010นายสุธน สังข์สุวรรณ์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404011นางสาวอธิติยา อัชชาศัยวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404012นายธนบดี บริรักษ์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404014พระธนกฤต ธมฺมเสฎฺโฐวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404015นางสาวอัจฉรา ตอโมกข์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404016นางสาวกชณฐวรรณ หมื่นโอษฐ์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404017นายวีระยุทธ บุญกวยวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404018ว่าที่ร.ต.ชัยภัทร ชวดโตวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404019นายผดุงเกียรติ์ แจ่มแจ้งวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404021นายวิรัช สกุลพงษ์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504033นายดนัย วิริยะสหกิจวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504034นายดุสิต ตระกูลราษฎร์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504035นายธนกฤต ชัยเทวะกุลวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504036นายธนพรรษ รัตนเกตุวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504037พระมหาธนาธิป สีลสุทฺโธวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504039นายธิติวุฒิ สุจริตธรรมวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504040นายธีรนัย สุวรรณโชติวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504042นายนฤพล พงษ์ประเทศวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504043พระมหาปณวัศ ปุญฺญโชตโกวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504047นางสาวเพชรแพรวพราว รามโกมุทวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504048นายภานุวัฒน์ ชัยเทวะกุลวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504049นางสาวภิญญดา อินทรวงศ์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504051นายมงคล ปัญจเสวีวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504053นายมานพ จันทร์มณีวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504054นางรฐา กันทาสืบวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504057นายวันชัย สังข์ประเสริฐวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504058นายวิชาญ พันธ์พญาวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504059นายวิภัช แสงงามวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504060พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโสวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504061นายศิริชัย วรรณศิริวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504063นายสมศักดิ์ สกุลพิทักษ์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504064นางสาวสมัชญา อินธาระวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504068พระอธิยุต วรญาโณวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504069นายเอกกวี พลเสนวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504074นางอรวรรณ หงส์พิริยะกุลวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504075นางสาวขนัดภัส จำรัสแสงวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504078นายจิรายุ สังข์ทองวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504079นายปรีชา สุพรรณโรจน์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504080นายกันตินัน จันทร์เสน่ห์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504086นายสนาน ยมหาวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504087นายกฤษณะ สุขเศกสรรค์วิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504091นายณรงค์ สีหมากเปี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504092นางสาววราภรณ์ พันธ์พญาวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504093นายลิขิต พรมคำบุตรวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504096นายอดินันต์ ดาลูนวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504097พระมหาสุวิทย์ ปริปุณฺโณวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504100นางสาวสุพิชชา อนันตภูมิวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504102นางสาวสุรัชฎา ตันแดงวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247504103นายชาลี สุขชำนาญวิทยาลัยสงฆ์ระยองรัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656247404001นางนิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์วิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504001นายกฤติเดช สุทธิวงค์วิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504002พระชาญวิทย์ ชาคโรวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504004พระใบฎีกาธรรมรักษ์ จิรธมฺโมวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504005พระบุญชัย ปุญฺญกาโมวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504006พระสมุห์ปกรณ์ เตชธมฺโมวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504008พระประจักษ์ ปิยสีโลวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504009นางพิชญกัญญา กองนิลวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504011พระอธิการไพศาล มหาคุโณวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504013พระฤทธิเดช อนาลโยวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504014พระวิรัช วิสารโทวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504015พระวิโรจน์ ธมฺมิโกวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504019พระจุฑาวัฒน์ ถาวโรวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504020พระวุฒิชัย อุชุโรจโนวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656247504021พระกล ธมฺมิโกวิทยาลัยสงฆ์ระยองการจัดการเชิงพุทธ
21 เมษายน 25656249404013นางสาวชนาทิพย์ นาคประสิทธิ์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656253502001พระปลัดเลียบ ปญฺญาวฑฺฒโน/ศรีบุญเพ็งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502002พระเสริมศักดิ์ ปภสฺสโร/โพสพพิทักษ์วงศ์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502004พระสมหมาย สิริสาโร/พันธุ์ไทยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502005นายธรรมรัตน์ ศรีวิไลเจริญวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502006พระเกษมศักดิ์ อติพโล/แก้วโกมุทวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502007นายณัฐดนัย ภู่มาลีวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502008นายชนกันต์ งามเหมาะวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502010นายชิดชนก จิรขจรจริตกุลวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502011พระชิตดนัย ชินปุตฺโต/สำราญมากวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656253502019นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นโพธิ์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯสังคมศึกษา
21 เมษายน 25656201404002พระสมุห์อิทธิพล กิตฺติพโล/พรหมมาพันธุ์คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404003พระครูสุตรัตโนภาส จนฺทธมฺโม/สว่างบุกคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404006พระวัชระ สํวโร/กสิวัฒน์คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404007พระศรีสัจญาณมุนี ยติโร/ก่อบุญคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404008พระครูสารกิจไพศาล ปิยปุตฺโต/ธรรมจินดาคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404010พระครูอาทรยติกิจ ปญฺญากาโม/ขำวงษ์คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404012พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต/แสงอินทร์คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404013พระมหาญาณพล ญาณปญฺโญ/รัตนบุรีคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404014พระครูจันทสารสุตกิจ จนฺทสาโร/ดวงเจริญคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404015พระครูสถิตนราธิการ นราธิโป/แก้วพิพัฒน์คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404016พระมหากิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโก/หนูสุราคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404029พระครูพิมลธรรมภาณ กนฺตสีโล/ปาละพันธ์คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404001ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ พรน้ำทิพย์โสภาคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404018นางสาวกนกลักษณ์ พรน้ำทิพย์โสภาคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656201404022นายประเสริฐ คำนวลคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)นิติศาสตร์
21 เมษายน 25656218404005นายสังคม เต็งผักแว่นวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404014นางสาวยุวลี สีหะวงษ์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404002นางนิสชญา คำภักดีวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404004นายชุมพร วาปีโสวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404023นางสาวนุจรินทร์ บุญไธสงวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404012นางบัณฑิตา สาโรจน์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404009นางสาวลูกชิ้น วิจิตรศักดิ์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404006นายสุรศักดิ์ ปิตตาสังวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404011นางวลี อุบลเผื่อนวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404018นางทิพาพร พุทธราวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404019นายภาสกร แก้วประสงค์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656218404024นางโสน ยศแก้วกองวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
21 เมษายน 25656228404003นางสาวบุญทิวา ติ๊บสุภาวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656228404010จ่าสิบเอก วทัญญู สิทธิประเสริฐวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656239404005นายกำพล หน่อแก้วนวบ.วัดท่านา จังหวัดตากรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656239404008นางสาวน้ำค้าง หล้าปวนนวบ.วัดท่านา จังหวัดตากรัฐประศาสนศาสตร์
21 เมษายน 25656201403002พระศิรัสกร ทตฺตชีโวคณะมนุษย์ศาสตร์ (ส่วนกลาง)ภาษาไทย
21 เมษายน 25656301401001แม่ชีเศริน ยิ้มหลั่งทรัพย์คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)บาลีสันสกฤต
21 เมษายน 25656301401004นายปัจจธรรม สันทัดเลขาคณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)บาลีสันสกฤต
26 พฤษภาคม 25656314403100พระครูปริยัติรัตนสุนทร คำเงินวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนภาษาอังกฤษ
26 พฤษภาคม 25656314403101พระมหาบุญค้ม พงษ์ฐิติภาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนภาษาอังกฤษ
26 พฤษภาคม 25656314403104พระมหาภาณุวัฒน์ ลุใจคำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนภาษาอังกฤษ
26 พฤษภาคม 25656314403107พระใบฎีกาณัฎต์ฐนันท์ ปันสุพฤกษ์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนภาษาอังกฤษ
26 พฤษภาคม 25656217504011นายฉัตรเพชร วรรณขาววิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656217504013นางประภัสสร กอรับเฮืองวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656217504014นางสาววรารักษ์ จันทรประทักษ์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656217504016นางสาวพิมพ์ลภัส ไทยวิจารณ์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656217504021นายณรงค์ฤทธิ์ บุทะศรีวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656217504023นายธนากร วงสาคูวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656217504028นางสาวพรนภา ธรรมศรวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656217504033นายคำผล คำบุญเหลือวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656217504035นางสาววรากรณ์ รุ่งเรืองดวงวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226401001พระนภดล จิตฺตวุฑฺโฒ (เปรมปรีดิ์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226401002พระครูปลัดมนัสชัย สิริภทฺโท (มณินทุ)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226404003พระปลัดชนินทร์ อภินนฺโท (พันธวงค์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐประศาสนศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226501001พระสมบัติ สนฺตมโน (ร่วมวงษ์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501002พระครูสมุห์วิจิตร เตชวณฺโณ (นพศิริ)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501003พระปลัดวิรัตน์ เตชปญฺโญ (พันดวง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501004พระอธิการอานนท์ ถิรธมฺโม (สาธุชาติ)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501006พระสมุห์ชาญวิทย์ อคฺคจิตฺโต (คงเจริญ)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501008พระมหาทวีศักดิ์ อธิจิตฺโต (นาคสัมฤทธิ์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501009พระศรัณ สุภาจาโร (สุขพิศิษฐ์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501010พระวิรัตน์ ฐานวโร (แซ่ลิ้ม)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501011พระวัชระ วรธมฺโม (จ้อยชู)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501012พระมหาศรัณยู ปญญาสาโร (คำศรีสุข)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501013พระสมุห์ธงชัย อภิชาโต (สารังงาม)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501015พระพิชัย อภิชยฺโญ (ลือนาม)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501016พระเดชา ปญฺญาธโร (แปลกศรีสุข)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501017พระมหากิม จารุวณฺโณ (พิมพ์จันทร์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501018พระครูวินัยธรอุบล ปริปุณฺโณ (ศรีคำดี)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226501019พระคำตัน โสตฺถิโก (พะชะ)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226504001พระมหาธนกฤต กิตฺติสมฺปนฺโน (วงษ์มิตรแท้)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504004พระพงษ์ธร กตปุญโญ (สุริยะพงษ์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504005พระวัชรินทร์ ปภากโร (เลาะไธสง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504006พระสิทธิพล ขนฺติธมฺโม (สังฆะศรี)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504008พระอนุชา ตปสีโล (จอมโชติ)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504009พระวุฒิพร ยสินฺธโร (แปลกตู้)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504010สามเณรอดิศร แสวงดีวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504012พระณัฐวุฒิ จตฺตมโล (สมมา)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504016พระวรากร วรโสภโณ (แซ่ก๊วย)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504017สามเณรชัชนันท์ ศาลาทองวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504018พระมหารัฐนันท์ อภินนฺโท (ชิดนอก)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504019สามเณรคฑาวุฒิ สังฆะศรีวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504020พระขจรศักดิ์ สุมโน (ระดาบุตร)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504022นายพงศกร ชื่นชอบวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504023นายสำเริง ราชฉวางวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504024นางสาวจิรนันท์ สำเนียงเสนาะวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504025นางสาวทิพยาภรณ์ วัฒนโอฬารนนท์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504026พระครูปลัดมานพ ธมฺมโฆสโก (พิมพ์ไธสง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐประศาสนศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504029พระสมควร อธิวโร (สรสวัสดิ์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656226504034พระมหาโยธิน ฐิตปุญฺโญ (บัวหอม)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐประศาสนศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504035พระกันตพงศ์ โผวา (สายหยุด)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐประศาสนศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504036สามเณรวัฒนา ดีสนองวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐประศาสนศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504037สามเณรเชิดชู จำปาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504039สามเณรเฉลิมพล ลาหลงวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐประศาสนศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504041นายประสงค์ หินนะวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504042นายพงศกร ดุงพงศ์วัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226504043นายกรณกฤต ตองกระโทกวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656250504027นางสาวปทุมมาศ เข็มแก้ววิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656226502001พระจำลอง ปภาธโร (บุญโต)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรสังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656226502003พระธนากร อุตฺตโร (ผาลาพัง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรสังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656226502004นายมนตรี ไตรทิพย์วิทยาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรสังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656226502005พระมหาณัฐดนย์ กตธมฺโม (เจตกาลบุญชู)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรสังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656226502006พระมหารุ่งโรจน์ จิรวฑฺโฒ (แก้ววัน)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรสังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656326401001นางสาวศิริรัตน์ ชัยอรวรรณวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656326404001พระกฤษณ์เพชร โกวิโท (ภักดีคำ)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656326404002PhraSoroeun Panyathano (Boun)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐประศาสนศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656326404003พระปลัดอดิสร ญาณสโร (ตะเภาทอง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656326404004พระเปรม อาวุธปญฺโญ (ดิลกศรี)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656326404005นายสหพล ภักดีคำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656306404103พระใบฎีกาบุญส่ง ปุญญภาโควิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656306404102พระสาชล ติสาโรวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656306404104พระไกรศร ปภาโตวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656306404108พระมหาอาทิตย์ อภิวจโนวิทยาเขตนครราชสีมารัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656204401001พระรุ่งโรจน์ อาภากโร/รักศักดิ์สกุลวิทยาเขตเชียงใหม่พุทธศิลปกรรม
26 พฤษภาคม 25656204401002พระรังสรรค์ จนฺทสีโล/ธุระงานวิทยาเขตเชียงใหม่พุทธศิลปกรรม
26 พฤษภาคม 25656204404001พระวชิรวิทย์ ชวนปญฺโญ/มณีวงค์วิทยาเขตเชียงใหม่รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656204404002พระศุภโชค สุทฺธจิตฺโต/มณีวงค์วิทยาเขตเชียงใหม่รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656304401002พระปลัดธัชชดล ยติโก/รุ่งเรืองดีวิทยาเขตเชียงใหม่พระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656304401018พระบดินทร์ ชุตินฺธโร/ศรีทุนวิทยาเขตเชียงใหม่รัฐประศาสนศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656210404003นางดวงทิพย์ ชาวเหนือวิทยาเขตพะเยารัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656210404005นายศักดินันท์ งานหมั่นวิทยาเขตพะเยารัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656210404006ดาบตำรวจ วรวุฒิ เนตรสุวรรณวิทยาเขตพะเยารัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504014พระอภิสิทธิ์ ปญฺญาธโร/สุภกมลวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218404001พระประสิทธิ์ ฌานวโรวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504005นางสาวนลินทิพย์ ห้ามไธสงวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504023พระ​เพชร​ อภิ​ว​ั​ณ​โณ/(แจ่มใส)วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504026นางทองเจือ สุขสังวรวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504007นายชาตรี ล้อมนาควิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504012นายจิระพงษ์ ปะตังเวสาวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504006พระอนุวัฒน์ ติดตารัมย์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504018พระธีรศักดิ์ หลุมทองวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504017พระธวัชชัย ยันรัมย์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504019พระกัมปนาท ขิปปาภิญโญ/แขนอกวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504002พระพิทักษ์พงศ์ กตปุญฺโญวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504015นายพอพล ขมิ้นเครือวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504004นายปิยะพล ยะลาวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218404026นายเทวา โกเลือนวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218504028นางสาววิภาดา จรเอ้กาวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218404007นายอำนาจ สนทองหลางวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218404008นายสัจจา พรหมทาวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218404010นางสาวจิราลักษณ์ วิจิตรศักดิ์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218404016นายวิศรุต นนท์ตาวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218404021นายวราวุฒิ พุกไธสงวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218404017นายภูมิรัตน์ ศรีนุตวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656218502035นายพรชัย พรมพิลาวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์การสอนภาษาไทย
26 พฤษภาคม 25656218502042นางสาวสุวรรณพร จันทร์พงษาวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์การสอนภาษาไทย
26 พฤษภาคม 25656218502009พระธีรศักดิ์ สิริปญฺโญวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์สังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656218502023นางสาวปรียาวลี น้อยพรมวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์สังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656218502027นางสาวมยุริญ นาคนวลวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์สังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656218502065พระปลัดอำพล โชติโกวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์สังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656218502067พระอดิลักษณ์ วรวฑฺฒโนวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์สังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656218502032สามเณรจรูญศักดิ์ จะเชิญรัมย์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์สังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656218502001นางสาวโสรญา วงศ์อนุวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์สังคมศึกษา
26 พฤษภาคม 25656218501013พระธนภัทร จิตฺตธมฺโม/สัตตารัมย์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์พระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656218501005พระวิรัตน์ ชินวโร/ขนะมารวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์พระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656218501008พระมงคล กนฺตวณฺโณ/บุตรดีวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์พระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656218501018พระวิทยา ยโสธโร/ราชทองยศวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์พระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656218401001พระบุญรัตน์ อโสโก/กอแก้ววิทยาสงฆ์บุรีรัมย์พระพุทธศาสนา
26 พฤษภาคม 25656318404012นางสาวจตุพร แสนตื้อวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318504012พระอภิสิทธิ์ ติดใจดีวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318504004นายสุวิจักขณ์ บุญเลิดวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404001นายสุทัศน์ ดาทองวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404008นายวรธันย์ ก่ำแก้ววิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404020นายพีรพล เดชารัมย์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404021นายปัญญา นาประโคนวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404009นายปฐวีกานต์ ก่ำแก้ววิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404014นายบุญธง แก่นจันทร์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404002นายดาวรุ่ง เกรัมย์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404029นายณรงค์ฤทธิ์ พูดชอบวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404015นายชัยวัฒน์ เทียนวรรณวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404010นางอัมพร เหมือนสีตนวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404004นางสาวอัฉรา กะการัมย์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404003นางสาวอนุสรา ชาญประโคนวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404027นางสาววิไลวรรณ สุขโขวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404006นางสาวน้ำผึ้ง พุดนาวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404005นางสาวนงลักษณ์ ความรัมย์วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404017นางสาวณิชาภา ฉลาดวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318404007จ่าสิบเอกทักขิไณย ปะโพทะพังวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์รัฐศาสตร์
26 พฤษภาคม 25656318501014พระภณัฐชรินทร์ ญาณทีโป/กลมประโคนวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์พระพุทธศาสนา