ตรวจผลการสอบ MCU-GET

รหัสประจำตัวผู้สอบชื่อ-ฉายา-นามสกุลListeningSpeakingReadingWritingTotal%
6501260001พระจิระพนธ์ ปัญญาวุฑฺโฒ/ดาศรี3239.674820139.6735
6501260002พระนัทพดล ขนฺติพโล/มณีศรี3650.673628150.6738
6501260003พระวิดล คุณยุตโต/วนเกิด2045.674442151.6738
6501260004พระพรชัย ญาณพโล/แก้วดี2632.332820106.3327
6501260006พระนิพิฐพนธ์ ขนฺธปาโล/ถือฉลาด4666.675234198.6750
6501260007สามเณรชัยณรงค์ อินทรษร2837.674424133.6733
6501260009สามเณรรณชัย ละอองศรี32354028135.0034
6501260011นายศักดิ์ตราวุธ ศรีแก้ว32333224121.0030
6501260014นางสาวแนน พันธ์ขะวงษ์26352226109.0027
6501260016นางสาวธมลวรรณ ภูเงิน2231.673218103.6726
6501260020สามเณรถนัด ไชยหาญ46514622165.0041
6501260022นางสาวกรวลัย จินดาศรี3860.676022180.6745
6501260023นายปิติพร นนทะพันธ์8079.337872309.3377
6501260024นายฉัตรมงคล แรงจบ5479.336850251.3363
6501260025พระอัมฤทธิ์ ฐานิโย/รุ่งเรือง3653.333024143.3336
6501260026พระสุรเชษฐ์ แซ่อึ่ง3833.333220123.3331
6501260027พระนัทธพงศ์ นาควโร/อะโรคา2833.332822111.3328
6501260028พระอาทิตย์ สุริยวํโส/สุวงศ์28693826161.0040
6501260029พระมหาประเสริฐ2633.332618103.3326
6501260031พระปรีชา ปิยวณฺโณ/ท่อนแก้ว32363010108.0027
6501260032พระสมุห์สมหมาย กตปุญฺโญ/วิเศษชาติ1233.333026101.3325
6501260033พระสมุห์สุพรรณ กิตติคุตโต/ชฎาแก้ว2433.332622105.3326
6501260034พระสนอง ตนฺตปาโล/สมานโสร2661.673424145.6736
6501260035พระเจษฎา โชติปญฺโญ/ศรีนาค30663224152.0038
6501260036พระนิมิตร อนุตฺตโร/บุตรศรี3467.333624161.3340
6501260037พระวัชระเพชร กิตฺติโก/เสาวพันธ์2045.332226113.3328
6501260038สามเณรวีรพล ภูริปญฺญาเมธี/ผาสุข1842.33122496.3324
6501260039พระวุฒิชัย ถาวโร/สายกระสุน2845.333024127.3332
6501260040พระอภิชาติ กิตติปญฺโญ/ภาคแก้ว26403016112.0028
6501260041สามเณรอนุชิต สระแก้ว2653.333618133.3333
6501260042พระธรรมนูญ อธิจิตฺโต/ภูยางดี1845.333822123.3331
6501260043พระปิยวัฒน์ เตชพโล/คำวงค์2674.334422166.3342
6501260044พระธวัชชัย ตปปุญฺโญ/บุญมี2643.333020119.3330
6501260045พระมหาธีรยุทธ ธีรยุทฺโธ/ภาสนิท36371818109.0027
6501260046พระสิรดนัย สมาจาโร/ใจมน2840.672216106.6727
6501260047นายกิติพงษ์ ใจมน2440.332428116.3329
6501260048สิบโทวรพงศ์ ย่างเยื้อง42486828186.0047
6501260049นายสมชาย หงส์ทอง30302226108.0027
6501260050นางสาวทิพย์สุคนธ์ ยามดี22384426130.0033
6501260051นางบุญมาก วงศ์ศรีแก้ว2036.673812106.6727
6501260052นายสมิทธิ์ธาร นามทอง26302224102.0026
6501260054นายตะวัน สมตั้ง2432.673228116.6729
6501260055นายชูศักดิ์ ของยอด28322030110.0028
6501260056นายลอน บุญละออง3031.672622109.6727
6501260057สามเณรอนุสรณ์ พรมพิลา2234.672816100.6725
6501260058พระธนศักดิ์ โชติวณฺโณ/รองมูล2232.33182294.3324
6501260059พระสฤษฏ์ ขนฺติโก/สืบสาม40322232126.0032
6501260060พระมหาสมโชค ปญฺญาทีโป/บุญแก้ว3232.672420108.6727
6501260061นายกันตพล อาจทวีกูล30422024116.0029
6501260062นายศุภโชติ จันทร์แดง44562818146.0037
6501260063นายสมศักดิ์ พบสมัย4433.332222121.3330
6501260064นายเอกภพ พินิจรัมย์3033241097.0024
6501260065นางสาวชลนิภา ทวีเกิด2234.33221492.3323
6501270001พระวรรณชัย อภินนฺโท/ศาลางาม2034161888.0022
6501270002พระภานุพงศ์ ธมฺมทีโป/บุตรงาม28372818111.0028
6501270003พระมณี ติกฺขวีโร/รักษาวงษ์12652826131.0033
6501270004พระพยุง คุณธมฺโม/บำรุงนาม3066.673010136.6734
6501270006พระอำนาจ ยสินฺธโร/ปัตตายะโส3066.674814158.6740
6501270007นายเกียรติศักดิ์ ตะเคียนจันทร์2664.672624140.6735
6501270008สามเณรทิว ใยอิ้ม3043.672620119.6730
6501270009พระวัชระ พรหมปญฺโญ/จันสระบัว2849.332018115.3329
6501270010พระพรหมพิริยะศร สุวฑฺฒโน/สว่างรัตวัฒนกุล3655.333624151.3338
6501270012นายสุวัจน์ ระดมบุญ4885.337436243.3361
6501270013นายอรรฆพร คงวงศ์2448.674618136.6734
6501270014นายปริพล เอกลาภ4261.673820161.6740
6501270015นายชาญชัย สุดใสดี3452.672624136.6734
6501270016นายวชิรัญญากรณ์ หมื่นเจริญ3655.333426151.3338
6501270017พระเอกชัย อธิปุญฺโญ/กงจักร4480.336256242.3361
6501270018นางสาวอคิราภ์ เกิดเหมาะ5483.336442243.3361
6501270019นางสาวณัฐธินันท์ เดชกุลรัมย์4680.334430200.3350
6501270020นางสาวธัญญลักษณ์ วราคำ4669.676236213.6753
6501270021นางสาวสุนันทา บัวแย้ม28655842193.0048
6501270022พระวิกรม อิทฺธิญฺาโณ/พรมมาอ้วน2643.333228129.3332
6501270023พระขรรค์ชัย สุขสวรรณ์1643.33261297.3324
6501270024นายโชติภัทร์ จันทำ2643.333228129.3332
6501270025นายนิติศักดิ์ เกษร3643.333220131.3333
6501270026นายประจวบ จุไร36444020140.0035
6501270027พระอธิการกิจณธัช สุทฺธิจิตฺโต/เจนขบวน3243.332226123.3331
6501270028พระสหพล สมจิตฺโต/เสริมศรี28481828122.0031
6501270029พระปลัดชูวิทย์ อภิชโย/บุญเจริญ1446.674222124.6731
6501270030พระจารึก จิรธมฺโม/รุ่งเรือง4244.334028154.3339
6501270031พระมานะ ปิยภาณี/สายศร2658.333438156.3339
6501270032พระครูสุทธิธรรมกันต์ กนฺตธมฺโม/นันตไชย2443.334224133.3333
6501270033พระอธิการธรรมรัตน์ วฑฺฒวํโส/สืบสาม2243.331628109.3327
6501270034พระครูสังฆรักษ์เสรี อภินนฺโท/พินิจ2443.332224113.3328
6501270035พระจุลภควัฒน์ อคฺควโร/สืบสังข์2643.333418121.3330
6501270036พระประเสริฐ ปภาโส/จันทอง3443.333216125.3331
6501270037พระสุเทพ ธีรวํโส/เอี่ยมสะอาด24484026138.0035
6501270038พระอุดมศักดิ์ อธิจิตฺโต/แสงมะณี2452.334236154.3339
6501270039พระจักรี อาทโร/เกิดทรัพย์3218.673622108.6727
6501270040พระกฤดองอาจ นาควโร/บุญยัง26163824104.0026
6501270041พระสมผล กิจฺจสาโร/มะลิศีร30402418112.0028
6501270042พระสุวรรณบรรพจ มานิโต/เหมือนคิด3017381095.0024
6501270043นายหัตถศิลป์ จันทเขต26404230138.0035
6501270045นายอดิศร บูรณะ26353626123.0031
6501270046นางสาวนุชชัญญา เฉลิมชาติ2833261299.0025
6501270047สามเณรกิตติศักดิ์ เที่ยงคาม2812.674020100.6725
6501270048พระจาตุรันต์ จารุธทฺโม/แก้วสมนึก2010363096.0024
6501270049พระวิรัตน์ จารุวํโส/ศิริมา3214.67281690.6723
6501270050พระเชิด สีลเตโช/ไชยพร2212.67282284.6721
6501270051สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข4212.333828120.3330
6501270052สามเณรจุลจักร เผ่าแพ็ง1615.67341883.6721
6501270053นายราชัน สมบูรณ์การณ์1412.33201258.3315
6501270054นายยุทธนา สมฤทธิ์1813242277.0019
6501270055นางสาวเมธาวี ใจมน3638.334620140.3335
6501270057นายฐากูร เกิดสุวรรณ1414321272.0018
6501300001พระครูวิธานสุตาภิรม วรวฑฺฒโน ปุญญหิรัณย์3621.67142495.6724
6501300002พระวุทธ สุเมโธ ทองมั่น74803650240.0060
6501300004ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น3639.333630141.3335
6501300005พระกอบชัย เขมานนฺโท แซ่อึ้ง4274.674440200.6750
6501300006นายสมบูรณ์ ตาสนธิ3238.333836144.3336
6501300007นายประดิษฐ์ ปัญญาจีน2417.67262491.6723
6501300008KUNDALA6084.673254230.6758
6501300009พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก ประชุณหะ24212634105.0026
6501300010นายจิตรเทพ ปิ่นแก้ว3218.672834112.6728
6502120001พระมหาสมปอง ฐานิสสโร2628.33242098.3325
6502120002นายพีระศิลป์ บุญทอง4667.332242177.3344
6502120003นายบัญญัติ แพรกปาน34553228149.0037
6502120004พระครูปลัดปองเดช สิริปุญโญ (พะสริ)3223.332226103.3326
6502120005พระสมุห์ธนภัทร ธนภทฺโท (ทิพย์วงษ์)3470.672830162.6741
6502120007พระปลัดไกรสร เกสโร (ปานดวง)22273420103.0026
6502120008พระสมุห์มโณวัฒน์ ธมฺมโชโต3452.332412122.3331
6502120009พระปลัดวรกิจ วรกิจฺโจ2632.333816112.3328
6502120010พระครูสิทธิสุตากร สิทฺธิเมธี36263018110.0028
6502120011พระครูภัทรปัญญาคุณ ปุญฺญลาโภ2826.673018102.6726
6502120012พระชีพ รกฺขิตธมฺโม (แก้วนิล)3074.332634164.3341
6502120013พระลิขิต สุเขฐิโต (สอนมา)3031.673418113.6728
6502120014นายธรรม เลื่องสุนทร2052.333836146.3337
6502120015พันตำรวจโท ธีระวุฒิ เทพเลื่อน4455.673428161.6740
6502120016นายพีรพงศ์ พูลสวัสดิ์162420060.0015
6502120017นายวิฑูร สิมะประเสริฐ1823.3326067.3317
6502120018นางสาววนิดา เหมือนจันทร์2669.333026151.3338
6502120019นายประสิทธิ์ รักนุ้ย2624222496.0024
6502120020นายศนิเดช ไกรเทพ2840.332622116.3329
6502120022นายศุภสิน วัตตพรหม2423.33221887.3322
6502120023พระครูวุฒิสาครธรรม (สาคร นุ่นกลับ)2024.333620100.3325
6502170001พระครูธรรมบาลพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต/ยอยอด3038.333426128.3332
6502170002พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน/เหลาทอง2263.672228135.6734
6502270001นายอาทิตย์ แวงโส4083222102.0026
6502270003พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี)72974454267.0067
6502270005พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม พลมั่น44873452217.0054
6502270006พระมหาถาวร ถาวโร หนูอิน3682828100.0025
6502270007Ugyen – Tshering521004638236.0059
6502270008นางสาวกุลวดี ณ นคร92907056308.0077
6502270009พระมหาสุรศักดิ์ ภูริโก ภูทะวัง248342894.0024
6502270010พระณัฐวัตร ขนฺติธโร เดชสวรรค์34403822134.0034
6502270011นายณรงค์ ภูเยี่ยมจิตร308241880.0020
6502270012นางสาววรุณพันธ์ จิมมี่ ชินวัตร34703846188.0047
6502270013นาย ชิษณุพงศ์ มูลตา72965064282.0071
6502270014นาย สมบูรณ์ ตาสนธิ24203028102.0026
6504240001Kundala6891.004468271.0068
6504240003นาย พัลลภ หารุคำจา2430.003232118.0030
6505280001นางสาวสันทนา ประวงศ์2419301487.0022
6505280002นางสาวลักขนา แซ่โซ้ว6054.672230166.6742
6505280003พระสมบัติ อินฺทสโร/บารมี5668.674632202.6751
6505280004พระอภิวิชญ์ อภิชโย/มาลาจำปี3641.672818123.6731
6505280005นายธเนศ ชัยชนะกิจการ361822149023
6505280006นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ8088585027669
6505280007พระยอด คมฺภีโร/เสมอดี4428.673416122.6731
6505280008นายถนอม ดารารัตน์3271.673840181.6745
6505280009พระปลัดธันรบ โชติวํโส/วงศ์ษา3638.33242612431
6505280010พระครูโฆษิตสมณคุณ ฐิติปญฺโญ/เครือน้อย4448.33381614637
6505280011ว่าที่พันตรีพงษ์กรณ์ หลัวชาญพิมพ์3250282813835
6505280012นางวราพร ราชเนตร5468.67282817945
6505280013พระทรงพล คุณพโล/ทิพย์คำ5458282616642
6505280014นายนิติพงษ์ กุประดิษฐ์5438.673018140.6735
6505280015นางสาวสุมาลย์ นบน้อม4248202413434
6505280016พระครูกิตติภัทรานุยุต กิตฺติภทฺโท/มาชวน3627361811729
6505280017นายสันติ สุขประเสริฐ7693326226366
6505280018นางสาวรักชนก จินดาคำ5866444020852
6505280019พระปลัดไกรสร สังข์ทอง3224301410025
6505280020นายศิววงศ์ รักวงศ์วริศ5279503221353
6505280021พระรังสรรค์ จนฺทสีโล/ธุระงาน4256241413634
6505280022พระชัยวรวงศ์ อิทฺธิมนฺโต/ณ เชียงใหม่142024248221
6505280023นางสาวสัญญา ศิริพานิช3468423217644
6505280024นายกฤษฎายุทธ เต๋จ๊ะดี262028249825
6505280025ดร.พัลลภ หารุคำจา4471403619148
6505280026พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ/ธรรมวัฒน์ศิริ4069363017544
6505280027ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี5672342218446
6505280028ดร.สุชัย สิริรวีกูล4892384422256
6505280029Phra Saengkeo Manypheth283220169624
6505290007นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง3227.33121687.3322
6505290009พระสมศักดิ์ กิตฺติธมฺโม ฉันทวิบูลชัย7084565026065
6505290010นายนัทปภา นุชาภัทร7060261417043
6505290011นางสาวรักยิ่ง โรจนเกตุปัญญา4247.332820137.3334
6505290012นางสาวมัลลิกา ภูมะธน7688365025063
6505290013นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์5037.673620143.6736
6505290014Jun Du7484.675864280.6770
6505290015พระธรรมธรศวิษฐ์ ปภสฺสโร ชาติการุญ8872.678078318.6780
6505290016Ho Thi Ngu Long7474.673650234.6759
6505290017นางสาวรัชนี พรสี่7674.333636222.3356
6505290018นาย บุญชู สถิตมั่นในธรรม7273.336662273.3368
6505290019พระมหาวิษณุ กนฺตาจารี เดชบุญ6276.332842208.3352
6505290020พระอธิการภควิชญ์ ปุญฺญชาโต/บุญเสริม4027261210526
6505290021พระสมพงษ์ ชินวํโส/วิสัย3259282214135
6505290022พระครูปริยัติสีลาภรณ์ คนฺธสีโล/อสิพงษ์2213.33321683.3321
6505290023พระมหาวินัย แหวนวงษ์/จินฺตามโย4662.675016174.6744
6505290024พระมหาอุดร อุตฺตโร/มากดี4420361011028
6505290025นายมนัส รุ่มรวย3046262612832
6505290026นางสาวกชพร สอดส่อง4233241611529
6505290027นางรภัสศา ธนวุฒิธนาดุล5066363618847
6505290028นายวัชรากรณ์ อนุพันธ์5249183615539
6505290029นายสุทธิกานต์ กาญจนะโนพินิจ8096504427068
6505290030นางธัญญธร หฤทัยถาวร302016329825
6505290031นายธารัส สุทธิคำ90100829036291
6505290033นายยุติธรรม สินธุ7287423023158
6505290034นายกิระวิศว์ สิงหศรัณย์302030169624
6505290035ผศ.ดร.วรณิช วสุรัตน์92100748034687
6505290036นางสาวสุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล4836302013434
6505290037นางสาวณิพิสกุล อ้นแก้ว3224482613033
6505290040พระธณัฐพล ธมฺมสโร (ผลาเลิศ)5667322217744
6505290041พระสมุห์สุรินทร์ รตนโชโต (สนธิเวช)3620301810426
6505290042พระครูปราการคีรีรักษ์ สจฺจวโร (ฉุยฉาย)262020208622
6505290043พระศักดิ์จรินทร์ ฐิตสํวโร (เลียดทอง)362420149424
6505290044พระแมนรัตน์ จตฺตมโล (พิทักษ์ทรัพย์)3220262210025
6505290045นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ6270303419649
6505290046นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ3265282414937
6506040001พระมหากิตติณัฏฐ์สุกิตฺติเมธี/บัณฑิตพัฒนโชติ5046.333228156.3339
6506040002พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ/ทิพย์โอสถ38283620122.0031
6506040003พระมหาพุฒิแผน ปัญญาวุโธ/พูนพัด50463830164.0041
6506040004พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต/สุทนต์2419241481.0020
6506040005พระครูพิศาลบุญญากร กตปุญฺโ/สมบูญบัติ1813.33362491.3323
6506040006พระครูปลัดไพศาล กมฺพูสิริ/มงคลทอง1817222279.0020
6506040007พระครูสมุห์อานนท์ อานนฺโท/บุญรอด2626.332032104.3326
6506040008พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส/แผลงปาน30203416100.0025
6506040009พระครูวินัยธรภาณุมาศ ภาณุปาโณ/ปานศิลา5451343617544
6506040010พระครูสังฆกิจจารักษ์ ฐาวุฑฺโฒ/วาทินวุฒิปรีชาชาญ3054.67362014135
6506040011พระปลัดศานิตย์ นิจฺจงฺคุโณ/พงษ์จตุรา44502826148.0037
6506040012พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต/สุทนต์26936229323
6506040013พระเจริญชาโอมสาธุ ชุตินฺธโร/ศรีไดสองฟ้า3212.33222894.3324
6506040014พระธงชัย อกฺกวีโร/มอบจัน247.33303091.3323
6506040015พระศิระ จิตฺตสุโภ/พิเชฐสกุล5653.674446199.6750
6506040016พระสุวรรณา เหือน3648.332628138.3335
6506040017ร.ต.ท.สุชาติ ริมตระกูล269.67322289.6722
6506040018นายไตรทศ โถวสกุล5846.334648198.3350
6506040019นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม2416.67241276.6719
6506040020นายพิเชษฐ์ สมุทวรานนท์349.6732169223
6506040021แม่ชีจิราภรณ์ ขนาดนิด8290.67625629173
6506040022พ.ต.อ.หญิง ทัดดาว โฉมลักษณ์5658.334634194.3349
6506040024นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด5878.67383220752
6506040025นางสาวธนัชพร เกตุคง3012.6732189323
6506040026นางสาวนัยนา เมืองฉิม4643.67282414235
6506120001พระมหาพนมเทียร ปุญฺญชาโต/ฉัตรโชติกมาก209.33241669.3317
6506120003พระมหาระพิน ถิรจิตฺโต/กลึงกลิ่น26273222107.0027
6506120004นายบุญสืบ ยังเจริญ30603226148.0037
6506120005นางสาวภาวิณี วัฒนพรหม4061.332826155.3339
6506120006นางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์4057.673828163.6741
6506120007นางสาวษิญาภา บัวศรี3658.334638178.3345
6506120008นางสาวรัตติยา เหนืออำนาจ3857.673626157.6739
6506120009นางลักขณา กสิกรรม4231344815539
6506120010นางวราภรณ์ ไชยเดช3450.67502415940
6506120011นางสาวณฐยา ราชสมบัติ3028202098.0025
6506120012นางสาวอภิญญา บุณยเกียรติ3235.67262211629
6506120013นางสาวพิมพ์กมล เฉลิม​สมบูรณ์​โชติ2234.672628110.6728
6506120014นายองอาจ อินทร์แฟง2621221685.0021
6506120015นางสาวนันทพร บุญวาส36323014112.0028
6506120016นายศศิกิจ อ่ำจุ้ย3634.331622108.3327
6506120017นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่ง2418.67282292.6723
6506120018นายกิตติพัทธ์ โมราสุข2434.674624128.6732
6506120020นายทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ4027262011328
6402070001นาย ณ พงษ์ สุขสงวน3857.334850193.3348
6402070002นางสาว สุดธิดา พาดฤทธิ์5275.674053220.6755.17
6402070003นางสาว ศิรภัสสร สกุลวิวรรธน์6088.337460282.3370.58
6402070004นาง นิรมล วิชิต3839.333436147.3336.83
6402070006Kesong Ni3475.334248199.3349.83
6402070007นางสาว ณัชฐ์ฏาพร เพ็งคาสุคันโธ4664.336260232.3358
6402070008นาง จิรชฎา เชียงกูล4273.005452221.0055
6402070009นาย วุฒิชัย อุทธาพงษ์6068.005854240.0060
6402070011นายปัณฑ์นพ ผจญทรพรรค4452.673230158.6739.67
6402070013นายสุรศักดิ์ จันพลา2222.672830102.6725.67
6402280001Ton That Cam4071.674650207.6752
6402280002Kundala3480.004864226.0056.50
6402280003Kesong Ni3279.673254197.6749
6402280004พระวชิรวิชญ์ ฐิตวํโส/ภัทรเกียรตินันท์4071.004448203.0050.75
6402280005พระมหาศิริพงษ์ ปภสฺสโร/มีศรี18.0033.3342.0040.00133.3333
6402280006นางสาวอำไพ ลีละรัตนวงศ์0.000.000.000.000.000.00
6402280007นางสาวบุษบา ประดับศรี5469.676058241.6760
6402280008นางสาวพัชราภรณ์ พิมพา0.000.000.000.000.000.00
6402260001กนกวรรณ วิลาวัลย์6891.667466299.6675
6403020001ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์3048.332226126.3332
6403130001พระพงษ์ศิริ กิตฺติปญฺโ/สงล่า2465.503428151.5038
6403130002สามเณรทินกร พรมมาอินทร์2864.503832162.5040.63
6403130003นายสรวิศ แก้วทน2865.003228153.0038.25
6403130004นายกฤษณะ ชัยชนะ4470.506436214.5053.63
6403130005นายชานุวัตร แซ่โง้ว3663.53426159.5039.88
6403130006นายณัฐวุฒิ ทวีสุข3666.003424160.0040.00
6403130007นายปชัยกิตติ์ เปี่ยมสัตยา2663.004034163.0040.75
6403130008นายปิยะ สิทธินุสรณ์3060.003020140.0035.00
6403130009นางสาวจุฑามาศ อุ่นใจ1655.502630127.5031.88
6403130010นางสาวสุนันทา ปัถวี3053.003824145.0036.25
6403130011พระวรินทร วีรชโย/มงคลรัตนกาล2040.503214106.5026.63
6403130012พระมหาสีมา ชินวํโส/สอ3854.003230154.0038.50
6403130013พระสุรศักดิ์ สุรเตโช/ตุ่นมณี3040.503224126.5031.63
6403130014นายธรรมนิตย์ ใจกระสันต์3661.003020147.0036.75
6403130015นายอนันต์ กรรณสูต2660.002824138.0034.50
6403130017นางสาวชลดา โพธิกลัด4895.006832243.0060.75
6403130018นางสาวพิชญา ฌานโตเจริญ3452.504638170.5042.63
6403130019พระชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร/แซ่อึ้ง3252.503424142.5035.63
6403130020นายกิตติ ชื่นศิริเวช2451.003426135.0033.75
6403130021นายเมธา ภีระคำ4663.004034183.0045.75
6403130022พระครูสันตยาภิรัต สนฺติกโร/พลเภรีย์1435281693.0023.25
6403130023พระประเสริฐ ปริสุทโธ/โรจนอุทัย3074.002820152.0038.00
6403130024พระวรรณชัย สิริวิชโย/แก้วอินทร์3235.003826131.0032.75
6403130025พระรวีโรจน์ จนฺทปญฺโญ/ศิริโสดา3849.005634177.0044.25
6403130026พระอนุชา ธมฺมรโส/ศิริชัย3457.505230173.5043.38
6403130027พระมหากิตติ กิตฺติเมธี/เบญญาบวรกิตติ์4665.004434189.0047.25
6403130029พระครูสังฆรักษ์หยุน ปญฺญาวุโธ/จำปาศรี2627.50182091.5022.88
6403130030พระสุชิน ปคุณธมฺโม/บุตรพา1830.50262094.5023.63
6403130031พระมหาภูวนัย ภทฺทจารี/อสิพงษ์3660.504034170.5042.63
6403130032พระวิสูตร จิตฺตมโน/ศรีชัยนาท4438.503620138.5034.63
6403130033นางกุลธิดา ชาติโรจันทร์6272.505442230.5057.63
6403130034นางสาวสรินญา ทับคล้าย3451.004036161.0040.25
6403130035สิบเอกสุจินดา คำนิมิตร2861.504036165.5041.38
6403280001นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา4870.334648212.3353
6403280002พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต โนรี1427.67401697.6724
6403280003sani barua7073.334265250.3363
6403280004นางสาวจินตนา ภัทรโพธิวงศ์4241.334636165.3341
6403280005นางสาวกันตนา ภัทรโพธิวงศ์4226.333436138.3335
6403280006พระวชิรวิชญ์ ฐิตวํโส/ภัทรเกี่ยรตินันท์5273.334848221.3355
6403280007พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม/ชัยกุง2628.002628108.0027
6403280008นางสาวสุดธิดา พาดฤทธิ์5276.334250220.3355
6403280013Kundala6472.334060236.3359
6405200001ธิติวุฒิ หมั่นมี2041.672838127.6732
6405200002ทักษิณ ประชามอญ3246.673244154.6739
6406110001พระครูจิตรการโกวิท สิรินนฺโท304302699.0025
6406110002พระธีรรักษ์ วรธมฺโม22633018133.0033.25
6406110003พระอุดม (ประยูรรัตน์) อติธมฺโม1437221891.0023
6406110004พระปลัดประเสริฐ กตวณฺโณ280282278.0019.50
6406110005พระ ศักดา สิริจันโท240201458.0015
6406110006พระอธิการสมควร ธนวโร26332616101.0025.25
6406110007พระทศพล สนฺตจิตฺโต180342678.0020
6406110009พระวิเชษฐ์ อภินนฺโท220161856.0014.00
6406110010พระกันตพงษ์ กนฺตธมฺโม380302088.0022
6406110011พระนิพล พลปญฺญานนฺ260303692.0023.00
6406110016พระวินัยธรวิรัตน์ ปิยธมโม220221660.0015.00
6406110017พระอธิการใหญ่ สารธมฺโม300322082.0021
6406110018พระจีรวุฒิ ญาณเปรม260401884.0021.00
6406110019พระพิชิต รกฺขิตจิตฺโต180242870.0018
6406110021นางวรษา ขุนสนธิ36535628173.0043
6406110022พระสุธีปริยัตยาภรณ์26582826138.0034.50
6406110023พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ดร.32743238176.0044.00
6406110024พระใบฏีกาวีระ สุนฺทโร22622224130.0033
6406110025พระปลัด เวชยันต์44903650220.0055.00
6406110026พระครูมุนีวรานุวัตร28612424137.0034
6406110027พระครูสมุห์ชินวรวัตร, ดร.20603812130.0032.50
6406110028พระครูธรรมธร จิรชาติ36672820151.0038
6406110029ดร.ศิรวัฒน์ ครองบุญ32792238171.0042.75
6406110030ดร.อาษา ศรีประวัติ26723228158.0039.50
6406110031ดร.ปชาบดี แย้มสุนทร32532240147.0037
6406110032อาจารย์วารีญา ม่วงเกลี้ยง36673832173.0043.25
6406110033อาจารย์อัญชลี เฑียรฆชาติ34846850236.0059
6406110034อาจารย์ถาวร โคตรชัย32661624138.0034.50
6406110035อาจารย์สุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง20742826148.0037
6406110036ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน26663232156.0039.00
6406260001พระอธิการพรนารายณ์ กิตฺติคุโณ/ปานบุตร4291.674646225.6756
6406260003พระครูอมรวชิรคุณ ยโสธโร/แก้วกาศ030.0026056.0014
6406260004พระรังสรรค์ ติกฺขปญฺโญ/พิมพา3066.003024150.0038
6406260005พระปลัดสามารถ จนฺทสาโร/สิงห์รักษ์2457.672816125.6731
6406260007ดร.สุวัฒน์ แจ้งจิต1459.672224119.6730
6406260008ดร.ทนง ทศไกร3461.331024129.3332
6406260009นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด4260.002230154.0039
6406260010นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ3446.002612118.0030
6406260011นางสาวณัฐวดี โพธิ์พรมศรี2446.00141498.0025
6406260012นางมณฑิรา บุตโยธี1436.00261894.0024
6406260013นายไพรัตน์ กลิ่นทับ3455.673030149.6737
6406260014นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติ2857.332818131.3333
6406260015นางจาไอยดาภาช์ ฉัตรไพศาลกุล3258.673248170.6743
6406260016นางสาวศศินาถ นุชเกษม3264.003026152.0038
6406260017พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต,ดร.4880.005046224.0056
6406260025พระเทพปริยัติเมธี5677.335060243.3361
6406260018พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตฺติเมธี บัณฑิตพัฒนโชติ2839.333422123.3331
6406260019นาย คเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์00000.000
6406260020นาย ปิยะฉัตร สกุลสุวรรณ6884.674248242.6761
6406260021นาง นิรมล วิชิต40573634167.0042
6406260022นาย พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา4870.675242212.6753
6406260023นางสาว สุดธิดา พาดฤทธ์4670.333650202.3351
6406260024นาย อาวุธ สิงหเดช3282.334848210.3353
6406260001พระครูปลัดธวัชชัย ธวชฺชยเมธี (มั่งมีเพชร)2466.332228140.3335
6406260002พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ ศักดิ์นิติจารุชัย3058.332416128.3332
6406260003นายมนตรี​ บุญจรัส3079.672830167.6742
6406260004นางสาวณัฐพร มูลมาตย์4680.675250228.6757
6406260005นาย เทพ เทพวัฒนปิยกุล50892648213.0053
6406260006นายนัฐพล บุญสอน4678.334830202.3351
6406260007นางเพียงหทัย พงษ์สุวรรณ50916460265.0066
6406260008นาย อวยชัย รางชัยกุล70926064286.0072
6406260009นางสาวมาลัย สาแก้ว28613220141.0035
6406260010นายอรรถพล เสือคำรณ2874.333628166.3342
6406260011นางอรพิน ตันติวิรุฬห์44804246212.0053
6406260013นายสุรวุฒ ณ ระนอง4889.333656229.3357
6406260014น.ต.พญ.สุจิตตรา สวาทยานนท์82919278343.0086
6406260015นางสาวประภาวรินทร์ พิทักษ์ชัยภักดี3873.672624161.6740
6406260017นายอภิรัต ศิรินาวิน5895.335670279.3370
6406260018นางชัชนิธิฐา ชัชวาลวงศ์7894.336672310.3378
6406260019นายทองดี ปาโส30883250200.0050
6406260022นางสาววันเพ็ญ วัฒนกูล24573030141.0035
6406260023นางสาวศิริ รุ่งภัทรเศวต3243.334426145.3336
6406260024นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน28001644.0011
6406260025นางสาวภัคชุดา พูนสุวรรณ4048.332836152.3338
6406260026ทพญ. จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์5070.675260232.6758
6406260027นาวสาววรินทร จินดาวงศ์1838.333830124.3331
6406260028นายบรรเจิด ถมปัด4066.334630182.3346
6406260029นางวีนัส ธรรมสาโรรัชต์4272.334830192.3348
6406260030นายพีระ อุดมกิจสกุล32724852204.0051
6406260031นายธนะพัฒน์ เดชเลิศวรพัฒน์3072.673246180.6745
6406260032นางสาวอภิรดี โกเฮง5080.335450234.3359
6406260033นายชินวรรฒน์ อนุกูลประเสริฐ7077.676682295.6774
6406260034นายเจษฎา ดำรงคดี2838.673230128.6732
6406260036พระครูศรีปริยัติยาภิมณฑ์30026056.0014
6406260037พระครูศรีธรรมวิเทศ380302290.0023
6406260038นายสมชาย ลำภู2218282088.0022
6406260039พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ2227.67261489.6722
6406260040พระเอกลักษณ์ นกทอง2826.673630120.6730
6406260041พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ3648.333436154.3339
6406260042พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ)28030058.0015
6406260043พระครูสุธรรมธีรานุยุต28028056.0014
6406260044พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร2823.33141883.3321
6406260045พระครูปลัดชาลิน กตปุญฺโ1818.005
6406260046พระครูปลัดเสนาะ วิสุทฺโธ1846.332018102.3326
6406260047พระมหากฤษธิชัย กิตฺติธมฺโม2626.007
6406260048พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก1658.332024118.3330
6406260050พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ จตฺตมโล22026048.0012
6406260051พระครูสังฆรักษ์มานพ อคฺคมาณโว4892.674642228.6757
6406260053พระครูสมุห์พูลสวัสดิ์ ฐิตสีโล2452.672014110.6728
6406260057พระสมพล ยสชาโต3249.333222135.3334
6406260058พระสุรภาส ปภาโต3448.673226140.6735
6406260059พระภูธิปนิธิศร์ ชุติพโล2861.332830147.3337
6406260060พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล26028054.0014
6406260061พระสนธยา อธิจิตฺโต24022046.0012
6406260062พระณพฤทธ คุณวีโร28030058.0015
6406260064พระเทวา สุภเทโว3444.671826122.6731
6406260065พระสมชาย ขนฺติสรโณ24030054.0014
6407010001พระครูวิเทศกัลยาณธรรม3837.672226123.6731
6407010002ทพญ. จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์6485.677066285.6771
6407010003นางสาวสุดธิดา พาดฤทธิ์5085.335260247.3362
6407030001ดร.พัลลภ หารุคำจา30402634130.0033
6407030002นายกริชชัย ธรรมสอน24603422140.0035.00
6407030003พระครูปลัดกฤต ตวิริโย26203630112.0028.00
6407030004พระจักรินทร์ สิริภทฺโท34702034158.0039.50
6407030005พระสิทธิชาติ สุภาจาโร28603232152.0038.00
6407030006นางศิรินันท์ โซเมอร์แดค46553020151.0037.75
6407030007นางเอมอร แซ่ลิ้ม24204024108.0027
6407030008นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน32654446187.0047
6407030009นางสาวแพรลายไม้ กล้าจน38204644148.0037
6407030010Mr. Chun Bai621008284328.0082.00
6407030011พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี40903626192.0048.00
6407030012พระครูสิรินันทวิทย์ รตนปญฺโ30403022122.0030.50
6407030013พระมหาธัมมจารี ปุญฺธมฺโม2420222692.0023.00
6407030014ผศ.ยุรธร จีนา30602828146.0036.50
6407030015นายพงษ์พัฒน์ ตั้งตระกูล28402622116.0029
6407030017นายปรีชา ศรีสุพัฒน์2220282898.0024.50
6407030019นายนิรันดร์ แสงพลสิทธิ์46803242200.0050.00
6407030020พระทรงวุฒิ รัตนะ2620242090.0023
6407030021พระมหาจักรพันธ์ สุรเตโช, ดร.1620322088.0022.00
6407030022พระพุทธา ฐิตโพธิ (จันทร์สมบูรณ์)80906654290.0072.50
6407270001นางสาวมัทนา เมฆตรง5885.335050243.3360.83
6407270002นางสาวปุณณภา ปริเมธชัย5487.334654241.3360.33
6407270003นายกมลสิทธิ์ พรพิชญ์ณรงค์7489.337472309.3377.33
6408190001พระครูสุทธิวรญาณ3260.003628156.0039.00
6409050001กรณัฐ ระงับทุกข์1860.003442154.0038.50
6409050002Mr.Chalermchai Kokkeadikul6495.007480313.0078.25
6409120001พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร.2056.672024120.6730.17
6409120002พระครูสุตวรธรรมกิจ,ผศ.ดร.2669.673432161.6740.42
6409120003ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย3036.672830124.6731.17
6409120005พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร.22683634160.0040.00
6409120006พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร,ดร.36173226111.0027.75
6409120007พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท,ดร.2854.673428144.6736.17
6409120008พระครูปริยัติวรเมธี,ผศ.28343034126.0031.50
6409120009ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ2457.672626133.6733.42
6409120010ดร.สนุก สิงห์มาตร2856.331834136.3334.08
6409120011ดร.พิกุล มีมานะ32603832162.0040.50
6409120012พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ,ดร.3617.333628117.3329.33
6409120014พระมหาคมคาย สิริปัญโญ,ดร.38693430171.0042.75
6409120015นายเชิดศักดิ์ ศรีจันทร์2824.672628106.6726.67
6409260001Ven. SHIMO SRAMAN5883.676460265.6766
6409260002พระอิชย์ศิวัช จิตฺตสํวโร จุติปราโมทย์56806262260.0065
6409260004นายคัมภีร์วรา นนทราช3475.332632167.3342
6409260005นาย วีระพงษ์ แพงคำฮัก3267.673646181.6745
6409250006พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์2230261896.0024.00
6409250007พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.1867.671614115.6728.92
6409250010พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร.26401826110.0027.50
6409250012พระชรันดร์ ธีรวโร2049.672828125.6731.42
6409250013พระครูปลัดนิเวช ชินวโร, ดร.3277.672244175.6743.92
6409250014พระอินทร์นุช สุวณฺโณ22513418125.0031.25
6409250015ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง34554024153.0038.25
6409250016พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ผศ.ดร.36823040188.0047.00
6409250017นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน30513630147.0036.75
6409250019ดร.มนัสพล ยังทะเล22412228113.0028.25
6409250023ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก36804248206.0051.50
6409250024ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์12601216100.0025.00
6409250025นางสาวณัฎฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์24443816122.0030.50
6409250030ดร.เกรียงไกร พินยารัก32402420116.0029.00
6409250033นางสาวโสระยา ไทยอัฐวิถี1820241880.0020.00
6409250035พระครูกิตติธรรมคุณ, ดร.34202628108.0027.00
6409250036พระภสุ ผลญาโณ28554234159.0039.75
6409250037นายปองภพ ศรีวงษา38684636188.0047.00
6409250038นายติณณ์ อินทโสฬส24452814111.0027.75
6409250039นางสาวบุปผาชาติ รชตธีรภิญโญ2820262498.0024.50
6409250040นายณัฐภัค นพรัตน์3020202292.0023.00
6409250041นางสมนึก ทุ่งกลาง3428142096.0024.00
6409250042นางสาวปวีณา ธรรมวัตร282028884.0021.00
6409250043พระอัครวินท์ อภิชาโต2820122282.0020.50
6410030001พระมหาชัชวาลย์ อนาลโย3453.332844159.3340
6410030002พระครูปลัดชาญชัย ชยาภินนฺโท30163234112.0028
6410030003พระประเสริฐชัย ธมฺมธีโร28243042124.0031
6410030005นางสาววรุณพันธ์ ชินวัตร42704248202.0050.50
6410030006นายขวัญตระกูล บุทธิจักร3873.334858217.3354.33
6410030007นายธนกฤต โพธิ์ขี3657.672424141.6735
6410030008นางศิริพร แกล้วทนงค์44663632178.0045
6410030009พระจตุรัส ปภงฺกโร8285.337052289.3372
6410030010พระอาทิตย์ ธีรปญฺโญ4270.333226170.3342.58
6410030011พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ28464232148.0037
6410030012พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ3419.672832113.6728.42
6410030013พระครูสิทธิสรกิจ5473.336248237.3359.33
6410030014พระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส2470.331816128.3332.08
6410030015นางสาวมนัสนันท์ ประภัสสรพิทยา32662838164.0041
6410030017นางสาวปทิตตา วิเศษบุปผากุล40542828150.0037.50
6410030018นางสาวธนศวรรณ ยิ่งยง2031.672630107.6726.92
6410030021นาย พิบูลย์ เพียรพานิชกุล3683.673636191.6747.92
6410030023พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน (หนูเกื้อ)6266.336258248.3362.08
6410030026PARIYATTIDHARI56795656247.0061.75
6411101001พระใบฎีกาธีรเชฎฐ์ สุรธีโร/ โพนสุวรรณ42552826151.0038
6411101003พระครูสมุห์สุทัศน์ ทตฺตมโน/ แสงอินทร์305.33322895.3324
6411101004พระโสภณ โสภโณ/ ทองสม246142064.0016
6411101005พระเด่น ชิตมาโร/ ระวิโรจน์36641440154.0039
6411101006พระสมชาย จนฺทสาโร/ ทุ่งมล2413.33302693.3323.33
6411101007พระฤาโชติ ปญฺาวชิโร/ รชฎทรัพย์2817182487.0021.75
6411101008พระธีระวัฒน์ ฌานวโร/ เฮงสกุล5862.674448212.6753
6411101009พระวีระ ธมฺมวิริโย/ สันติบูรณ์8093.678688347.6787
6411101010พระเจษฎาคม สิริมงฺคโล/ แก่นแก้ว30422620118.0030
6411101201พระมหาณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม/ รอดวงศ์ศา26401622104.0026.00
6411101202นายวันชัย สอนศิริ3022.33202294.3324
6411101203นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ42705052214.0053.50
6411101204นายบุญชู พรพรหมพิพัฒน์1814.33243086.3321.58
6411101205นายดรุฑ สิทธิรัตน์5869.334246215.3353.83
6411101206พระมหาธนากร ธนากโร/ ลาภเอกอุดม38112632107.0027
6411205016พระณัฐธพัฒน์ จตฺตมโล/ รัตนขจรศักดิ์4269.337454239.3359.83
6411205027นายกัณฑ์ชนม์ สืบไทยพานิช70737272287.0071.75
6410160001พ.ต.ท.นิรันดร์ นิสัยคาน3040.333028128.3332
6410160002นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์86809288346.0087
6410160003นางพจนารถ ซีบังเกิด6079.335670265.3366
6410160004นายบุญชู สถิตมั่นในธรรม44754652217.0054
6410160005นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์38603640174.0043.50
6410160006พล.ท.ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน28563230146.0036.50
6410160007นางวัชรี วัฒนาสุทธิวงศ์34713046181.0045
6410160008นางปิยะนันท์ เรืองฐิติชัยกุล6484.335862268.3367
6410160009ร้อยโท พิษณุพงค์ มหามนตรี7672.335658262.3366
6410160010นางสาววิภาวี ปรุงเกียรติ24612430139.0034.75
6410160011นางสุริสา แก้วสมชาติ40292420113.0028
6410160012นางนงนภัส เดชะองอาจ2432.333224112.3328.08
6410160013นายกิติภูมิสมชาด มัทธุจัด2640.332640132.3333.08
641016001438373226133.0033.25
6410170001พระครูสุนทรธรรมากร สุจิตฺโต/ชาลีคลี3614.672032102.6726
6410170002พระมหากัมพล อตฺถปาโล/ชำนาญ4472.335242210.3353
6410170003พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร/สิมพา4060.673438172.6743
6410170004พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร/ล้อประเสริฐ1419.67222681.6720
6410170005พระมหาไพรัช ปภสฺสโร/แก้วโก1621282085.0021.25
6410170006พระครูปลัดรัตน์ ฐิตคุโณ/ดิษสังวร34203428116.0029.00
6410170007พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท/พงศนันทน์3227.673430123.6731
6410170008พระอธิการชยุต เตชธมฺโม/สุขธรรมา12451232101.0025
6410170009พระดิเรกศักดิ์ อตฺตทีโป/พิมพบุตร18422422106.0027
6410170010นายกฤษณะ สายสมบัติ4270.673028170.6742.67
6410170011นายคณิตพงศ์ พิมพ์มีลาย28313230121.0030
6410170012นายชนากร ศาสตร์สกุล18413626121.0030.25
6410170013ว่าที่ร.ต.บุญญาธิการ รอดคำ32392622119.0029.75
6410170014นายปราโมทย์ เมืองสังข์34342822118.0029.50
6410170015นายมนตรา ธาดาชัยสินทวี3258.673224146.6737
6410170016นายเรวัฒน์ พรหมสะโร2661.332824139.3335
6410170017นายวีรยุทธ วีระคำ26672824145.0036.25
6410170020นายสุธิเดช สุวรรณลา2642.332824120.3330
6410170021นายสุธีร์ เครื่อวรรณ์2027221887.0022
6410170022นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล3035.673436135.6733.92
6410170023นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร22752222141.0035
6410170024นางกุสุมา ยี่ภู่32602622140.0035.00
6410170026นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์36904028194.0048.50
6410170027นางสาวชลิดา ทรัพยะประภา34802630170.0042.50
6410170028นางสาวปาลิดา นามเสนาะ36603626158.0039.50
6410170029นางพักตร์วิไล ชำปฏิ38753622171.0043
6410170030นางสาวมนัสนันท์ บุญปู่38723430174.0044
6410170031นางสาวมุทิตา อังคุระษี48905456248.0062
6410170032นางสาวสุพัตรา เจริญนา22603238152.0038.00
6410170033นางสาวสุภานี สินไชย681006672306.0077
6410170034นางสาวอนิสา สังข์เจริญ32754422173.0043.25
6410170035นางสาวอิสยาภรณ์ เทพประสิทธิ์26523614128.0032.00
6410170036พระครูวิบูลสรกิจ สุขวฑฺฒโน/ธรรมมิยะ26403016112.0028.00
6410170037พระมหาชวลิต โฆสชโว/โภควรากร32521836138.0035
6410170038พระไพบูลย์ พุทฺธิชโย/วงษ์แหวน38542824144.0036
6410170039พระปลัดชัยรัตน์ ปิยสีโล/เกตุสุวรรณ์240222672.0018.00
6410170040นางภัทรวดี เข้มแข็ง22522238134.0034
6410170041พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย/ติวาปี32754222171.0042.75
6410170042นายสุวัชชัย มงคลธง20403224116.0029.00
6410170043นายธีรวีร์ แพบัว30403034134.0033.50
6410180001พระคมสันต์ สิริธมฺโม (ว่องสาริกิจ)3631.332830125.3331
6410180002พระมหาชัยณรงค์ อภินนฺโท (อุดม)2229.333624111.3328
6410180003พระมหาชัยชนะ พุทธเมธี (กี่รัมย์)32293018109.0027
6410180004พระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ (แก้วจันทร์)2828.673216104.6726
6410180005พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร (โชคจันทะสิทธิ์)2836.672630120.6730.17
6410180006พระสมุห์สง่าชัย ขนฺติพโล (สมรูป)26202830104.0026.00
6410180007นาย กฤษณ ธาดาบดินทร์26502440140.0035
6410180008นางจันทรา​ บ​ริกส์​4085.336256243.3361
6410180009นายสมบูรณ์ บุญศิริ6297.333036225.3356
6410180010นาง จิราวรรณ ดาโรจน์3695.675852241.6760.42
6410180011นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิม2630.333820114.3329
6410180012นางสาวสิรีรัศมิ์ สิงห์สนธิ3040.333434138.3334.58
6410310003Sihadhaja2868.332446166.3342
6410310004U JaTi La2271.672238153.6738
6410310005พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท เบ้าทอง44782852202.0051
6410310006พระมหาสุทธิดล จิตฺติปญฺโญ ภูนอก3448.332228132.3333
6410310007พระสมุห์อาคม อาคมธีโร กุญแจนาค28552640149.0037
6410310008Do Le Anh Thi58725660246.0062
6410310009นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร32552226135.0034
6410310010Junaidi Phap Tu Junaidi8286.338072320.3380
6410310011Hung Le60869084320.0080
6410310012นายเอกลักษณ์ คงทิพย์3444.333236146.3337
6410310014พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ตุนิน32663240170.0043
6410310015นางจันทรา​ บ​ริกส์​50845034218.0055
6410310016นางปูชนิยะดา วิเชียรธรรม5873.336460255.3364
6410310017นางสาวสรัญญา บุญเติม2830.333422114.3329
6410310018พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ4671.334630193.3348
6410310019นายภิภพ กมลเกตุโสภณ6075.674844227.6757
6410310021นางสาวธนบงกช ศิริพัฒน์กิตติ64944842248.0062
6410310022นางสมมนัส มนัสไพบูลย์42906452248.0062
6410310023นายสุภกิจ บุญเลี้ยง32905048220.0055
6410310024นางณัฐกิตติมา จิตรานุเคราะห์521003654242.0061
6410310028Ven. Tayzaw Thara (Ashin Tejosara)24402834126.0032
6410310032Mr. Natthawut Photaksin58925458262.0066
64103100331Lt. Kawipon Srihamongkhon34804436194.0049
6410310035Mr. Narin Mookmanee50924652240.0060
6410310036Mr. WEI ZHENDONG36783844196.0049
6410310037Miss Roongnapa Tabkhoontod32873634189.0047
6410310038Mr. Bhannop Pachontorapak34833828183.0046
6410310039Mr. Suwit Saewram52935052247.0062
6410310041นาย วีระพงษ์ แพงคำฮัก34963258220.0055
6410310042นางประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์24783848188.0047
6410310043นางสาวณัฐพร มูลมาตย์56806050246.0062
6410310044นางเพลินพิศ สืบพานิช30863040186.0047
6411070001พระครูพิพัฒน์จันทรังษี10302634100.0025
6411070002พระครูอภินันทโสภิต อภินนฺโท (แถวสามารถ)1430163090.0023
6411070003พระครูปริยัติธรรมวราภรณ์ (สมพร พลดาหาญ)30303420114.0029
6411070004พระครูสันติบุญญาทร กตปุญฺโญ (ผันผ่อน)32282618104.0026
6411070005พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ ตาตะมิ)18302438110.0028
6411070006พระครูอุดมฐิติคุณ จำปาศรี สุพจน์2420262696.0024
6411070007พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ (สุพจน์ นามเกียรติ)2020222890.0023
6411070008พระมหาชินกฤต รูปสะอาด3620101278.0020
6411070009พระมหาทองเจริญ สมจิตฺโต (สุดสี)32402228122.0031
6411070010พระธงชัย โกวิโท36202824108.0027
6411070011พระธนภัทร ธนภทฺโท (ปู่แก้ว)26303418108.0027
6411070012พระมหาปรีชา รัตนโชโต ไชยอยู่2620281690.0023
6411070013พระมหายศธิศักดิ์ เตชปญฺโญ28382028114.0029
6411070014พระสุรเชษฐ์ ไชยรา24252836113.0028
6411070015พระมหาเจนภพ ปภาโส (วรเมธาพงศ์)32204030122.0031
6411070016พระครูปลัดเสกสรรค์ จอมมะณี2020221880.0020
6411070017นางสาวศศิธร บุตรดี60805266258.0065
6411070018นายธนูฤทธิ์ ดวงดี24203826108.0027
6411070019พระกุศล สิงห์คุณ32203230114.0029
6411070020นายธรรมธัช แมดมิ่งเหง้า24352438121.0030
6411070021นายสายันต์ มูลทาทอง1620302490.0023
6411070022พระครูอุดมธรรมมงคล (ทองดี ทัพธานี)2020162884.0021
6411070023พระมหาอำพล ชัยสารี1020163278.0020
6411070024พระครูสุวรรณรัตนสุนทร2820222696.0024
6411270001พระมหาอภิสิทธิ์ วุฒิสโร เจริญรัตน์3215261487.0022
6411270002สิบโทชยภัทร บรรพชาติ มีศิริ30512624131.0033
6411270003พระปลัดณรงค์ศักดิ์ วิสุทธิเมธี เจริญเกียรติ2422.67141676.6719
6411270004พระประกฤษฎิ์ ธมฺมวํโส แสงเทียมจันทร์3044.671028112.6728
6411270005นายอนันท์ เลิศฤทธิ์3218.673024104.6726
6411270006พระครูวิริยคุณสาร สมศรี วงษา1812.33261874.3319
6411270007นางสาวฉัตราภรณ์ จันทร์แจ่มธารี2214201672.0018
6411270008นางสุดารัตน์ ต่ายธานี2612.33322090.3323
6411270009พระโชติ อติพโล (โชติ ภาษี)3413183095.0024
6411270010พระมหาณัฐพล บานชน2216.67242082.6721
6411270011นางประภาวดี เวชพันธ์4267.674044193.6748
6411270012นายคมกฤษ แสนกุล2034.333620110.3328
6411270014นายถาวร เศษมะพล2620222088.0022
6411270015พระมหาปรเมศวร์ ประพิณ3871.332634169.3342
6411270016พระภัทรโภคิน พรมโคตร1847.333226123.3331
6411270017พระรักเกียรติพงษ์ อินเปื่อย3075.333228165.3341
6411270018นายเดชาชัช สายเมธางกุร4683.673230191.6748
6411270019นางสาวจิรานิตย์ อรรคนิตย์3056.333828152.3338
6411270020ร้อยตำรวจเอก ไผทรัฐ มุละสีวะ20424028130.0033
6411270023พระครูปริยัติเจติยคุณ อภิวณฺโณ (อดใจ)180282470.0018
6411270024พระครูปริยัติกิจวรวัฒน์2420161878.0020
6411270025พระมหาบรรจง ติสรโณ (บรรจง ศรีสุข)38353214119.0030
6411270026พระครูปริยัตยาทร แสนศรีลา32202624102.0026
6411270027นางวนิดา แสนอินต๊ะ28804058206.0052
6411270028นายเอลวิส โคตรชมภู24753240171.0043
6411270029นายไกรษร แก้วฝ่าย20403432126.0032
6411270030นางสาวปารวี แก้วมณีชัย36523014132.0033
6411270031นางสาวสุพัตรา​ บ้าง​ตำรวจ24302624104.0026
6411270032นายวารินทร์ การพันธ์2410181668.0017
6411270033นางกัญญาภัค ไข่เพชร36602824148.0037
6411270034นายสุระ พิเภก2825242097.0024
6411270035นางสาววิภาวรรณ แอบกลิ่นจันทร์36352836135.0034
6411270036นายณัฐภัทร หงษ์สายพิน34352818115.0029
6411270037นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์34504024148.0037
6411270038นายศุภเกียรติ วรสาร26302422102.0026
6411270039นายสุแทน โคตรภูเวียง24354020119.0030
6411270040นายทองคำ เกษจันทร์1620222078.0020
6411270041นายขุนแผน ขอชูกลาง2410262080.0020
6411270042ผศ.สุพิมล ศรศักดา1616302082.0021
6411270043พระใจ บุญชัยมิ่ง2210282484.0021
6411270044นางสาวรินดา ประกอบบุญ34643414146.0037
6411270045พระครูปลัดณฐภณ สิทธิ์จันทร์2624.33262096.3324
6411270046พระขวัญชัย โนเรศ2861.333020139.3335
6411270047พระยี่แก้ว สมงาม2216.67141264.6716
6411270048พระครูปภัสสรกิตติคุณ ชุมโคตร2059.332814121.3330
6411270049พระพยัคอรุณ ศรีมงคล30332420107.0027
6411270051พระปลัดบัวศรี ผ่านสำแดง2617.67302093.6723
6411270052พระมหาธีรศักดิ์ ทับสุลี38692812147.0037
6411270053นายนิรุต ป้องสีดา2461.333216133.3333
6411270054นายประสาร กมลพุทธ3230.332418104.3326
6411270055นางสาวคำมะณี บริศรี26493026131.0033
6411270056นายจักร์กฤษ ทองมี30603234156.0039
6411270057นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา36602218136.0034
6411270058นางสาวชยาภา คำเมรี2215301683.0021
6411270059พระแท็กซี่ แก้วกาหลง2614222082.0021
6411270060พระอธิการประพาด อธิปัญโญ (ยานประสาท)30602822140.0035
6411270061นายประพิชย์ เกตุแก้ว32642814138.0035
6411270062นายพิพัฒน์ แก้วใส48684242200.0050
6411270063นายทินกร ปรีชาดิเรก32681428142.0036
6411270064นางสาววัลย์ลดา รัตนศิริวรากร30621630138.0035
6411280001Sihadhaja3273.003046181.0045
6411280002Lablu Barua5085.003256223.0056
6411280003Anh Tuan Nguyen6281.005678277.0069
6411280005พระมหาถนอม ฐานวโร พิมพ์สุวรรณ์2022.67262896.6724
6411280006นางขวัญชนก คงพิบูลย์2645.332628125.3331
6411280007นายวีรยุทธ วงษ์เขียว2654.672232134.6734
6411280008พระศิริชัย ภทฺทโก ไชยยันบูรณ์3274.334442192.3348
6411280009ดร.พิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์7285.008292331.0083
6411280016Mr.Tumtawat Piluek3624.672630116.6729
6411280018Ven. Thondaya2260.002634142.0036
6411280019Ven. Thu mana3461.332626147.3337
6411280020Ven. Yasadhamma2865.332848169.3342
6412150001พระสิริพักตร์ วิสัย28465822154.0039
6412150002พระอนุชา โนนใหญ่2847.672824127.6732
6412150003พระสุดใจ ชนะบุตร2635.3342085.3321
6412150004พระอธิการณัฏฐ์ทวี มนตรี30373828133.0033
6412150005พระแพทธริก ใจชนะ1833.33281493.3323
6412150006พระพยุงศักดิ์ ไชยแสน3434.674032140.6735
6412150007พระพิทักษ์ พงษ์สุวรรณ์2033.33202093.3323
6412150008พระพฤฒ รัตนสุวรรณ2441.671828111.6728
6412150009พระศักดาวุฒิ จันเทพา3049.335222153.3338
6412150010พระอธิการสนธยา ศรีสมพร2038.673834130.6733
6412150011พระอธิการสุริยัน ผาเงิน2841.332418111.3328
6412150012พระสุขสรร อรรคบุตร2439.332216101.3325
6412150013พระสุริยันต์ บุตรดี2032122690.0023
6412150014พระบุญโฮม ขอดทอง3242.672222118.6730
6412150015พระจงรักษ์ ธรรมนิยม3432121896.0024
6412150017พระเบญจรงค์ ทรงจิตร2828.673228116.6729
6412150018พระมิตรภาพ วงษ์สุมาลี3049.674624149.6737
6412150019พระอธิการสาย เสาจันทร์3428.672236120.6730
6412150020พระวารินทร์ วิเศษสังข์36303832136.0034
6412150021พระมหาอุทิศ เขียนวงศ์3649.332020125.3331
6412150022พระสมบัติ กล่อมจิตร2820262498.0025
6412150023พระศักดิ์รินทร์ ชูชื่น2420162282.0021
6412150025พระเจริญศักดิ์ งาหอม32204832132.0033
6412150026พระธนพล รัตนวัน28403618122.0031
6412150027พระกิตติศักดิ์ กระสังข์34344834150.0038
6412150030พระจตุภูมิ ศรีพงษ์28564020144.0036
6412150032Khanthaphone Chittavong28342614102.0026
6412150033นายสิริเชษฐ์ กิตติภัควงษ์3858.674438178.6745
6412150034นายปรัตถกร ใจหาญ1432.673424104.6726
6412150035นายอภิชาติ นามวงศ์2827.333220107.3327
6412150036นางสาวเอื้องทิพย์ อุทัย32202624102.0026
6412150038นายธนขจร เพชรรักษ์2254.673818132.6733
6412150040นายอดิศักดิ์ จันทร์ถา1836.673022106.6727
6412160001พระต้นตระกูล บาศรี34333226125.0031
6412160002พระสนองศักดิ์ วงษาหมั่น3862.334036176.3344
6412160003พระกรวิชญ์ ทองลือ4656.677244218.6755
6412160004พระรัตนากรณ์ ห่อคำ22252444115.0029
6412160005พระครูสมุห์ดนัย เขียวหอม26504240158.0040
6412160006พระอธิการสมาน มีวงษ์2021.67342095.6724
6412160007พระบุญโชค โพธิ์กระสัง2460.333030144.3336
6412160008พระภานุมาศ สีหาพง3424.331436108.3327
6412160009พระอัครชัย หนูพุ่ม3233.332828121.3330
6412160011พระครูปลัดสุตรา จันเพ็ญ1035163697.0024
6412160012พระฉลอง ชิณวงษ์1230201476.0019
6412160013พระโสภณ ใจศรี20303440124.0031
6412160014พระวุฒนา ใกล้แก้ว2236.673226116.6729
6412160015พระธีรพัฒน์ สมบัติ1836.67222298.6725
6412160016พระจักรฤษณ์ สิบเมือง32303412108.0027
6412160017พระโกมล เที่ยงธรรม30654236173.0043
6412160018พระนุกูล นนท์ใส1430.67222490.6723
6412160019พระพลณวัฒน์ โมทะจิต4030.672214106.6727
6412160020พระปิยะพงษ์ ถนอมบุญ2628.333030114.3329
6412160021พระพีระพัฒน์ โสนาพูน2428.33182090.3323
6412160022พระพิพัฒน์ ประสพภักตร์2228.333614100.3325
6412160023พระมหาเอกชัย สิงห์ทอง2830.672628112.6728
6412160024พระรุ่งนภา มะณู2631.332824109.3327
6412160025พระวิทยา คำนึง20352048123.0031
6412160027พระอธิการอนุชา สีเทา3635.332632129.3332
6412160028พระสุทธิชาติ บุญขวาง3234.673020116.6729
6412160029สามเณรกมล นวลทรัพย์34463230142.0036
6412160030สามเณรแมน ธรรมรักษ์3442.674826150.6738
6412160031พระจรัส บุญเฟรื่อง1643.333220111.3328
6412160032สามเณรศิริเดช ศรีวิไลย50622622160.0040
6412160033พระสมพงษ์ รอดแก้ว3040.673020120.6730
6412160035พระเฉลิมชนน์ เกษี2834.673610108.6727
6412160036นายเจษฎาภรณ์ วันดีรัตน์3241.334626145.3336
6412160037นายพันนา บิดา3252.673022136.6734
6412160039นางสาววิไลภรณ์ ไสวลำ52722840192.0048
6412160040นายชัยวัฒน์ สถิตย์วงศ์มนตรี2858.672216124.6731
6412160041นายธนพร พิกุลหอม2834.673818118.6730
6412160043นายวีรชาติ พลโสภาพ3058.673014132.6733
6412160044นางสาวธัญญ์รวิภา พรหมทา2632.67181490.6723
6412160045นายสุรชัย นกหงษ์2052.672816116.6729
6412160048พระพิษณุ ปราบุตร1834.672830110.6728
6412160050นางสาวศรีวิกา ลาภูตะมะ1631.33281489.3322
6412160051นายธนกฤต ชมภูอำวงษ์พินิจ34373634141.0035
6412160053นายอธิวัฒน์ สีดากุล2435.333036125.3331
6412160054นายอิสรภาพ พรหมเสนา32362618112.0028
6412160059นายอาธร รุนพงษ์38363418126.0032
6412160060นางสาวพิมพ์วิภา ลาภูตะมะ2455.332616121.3330
6412190001นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด3424.672624108.6727
6412190002นายเสรี อุปถัมภ์3427181695.0024
6412190003นายธีรทิพย์ พวงจันทร์2827.33201893.3323
6412190004นายมวลชน สายบุตร2022.33281888.3322
6412190005นายเพทาย สดทรงศิลป์2861.673026145.6736
6412190006พระครูโกศลสมาธิวัตร2019.67162075.6719
6412190008พระครูนิมิตรัตนาภรณ์4222.332824116.3329
6412190010พระครูโกสุมสมณวัตร2419243097.0024
6412190011พระครูปริยัติกิจธำรง4048.673622146.6737
6412190013พระอธิการประจวบ ปริปุญฺโญ3819.672624107.6727
6412190014พระครูสุวรรณจันทสรคุณ/ศรีเพชร2421.67202489.6722
6412190015พระครูพิบูลพัฒนประสุต2418.332238102.3326
6412190016พระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม/จันดาผล2230241894.0024
6506260003นางสาวภัทรานิษฐ์ กัปโก2646.662226120.6630
6506260004นายปัณณวิชญ์ ซาไข28481824118.0030
6506260005พระครูสุทธิสารโสภิต สุทธิญาโณ/นาคเสวก3017.333222101.3325
6506260006พระปลัดวิศรุต ถิรสทฺโธ ตั้งใจ3249.332414119.3330
6506260007นางสาวฉัตรชนก โตวัฒนกูร4063.333228163.3341
6506260008นางสาวสุภาภรณ์ ทองศุภโชค4274.675058224.6756
6506260009พระมหาภราดร ภูริสฺสโร/สุวรรณรัตน์40792844191.0048
6506260010นางนงนภัส กำเนิดดวง2435.332822109.3327
6506260011Ugyen Tshering6281.675058251.6763
6506260012นายปรเมษฐ์ ลัดพลี78798270309.0077
6506260013นายเกรียงฤทธิ์ ศุภวาณิชยานนท์7676.333850240.3360
6506260014นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์58895468269.0067
6506260015นางจันทรา บริกส์60805248240.0060
6506260016พระวรพนธ์ วรธัมโม/ตัณฑ์พูนเกียรติ7682.338084322.3381
6506260017Phra Sukheesom Silatechapudtiyo Jiramahasuwan4275380155.0039
6506260018Mrs. Mithila Chowdhury58845262256.0064
6506260019Ho Thi Ngu Long4078.334460222.3356
6506260020นางสาวพัชราภรณ์ พิมพา2042.33142298.3325
6506260021นายวรวิทย์ นิเทศศิลป์30473020127.0032
6506260022นางสาวสุภัสสรา วันทมาตย์38724048198.0050
6506260023นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม48684446206.0052
6506260024นายอุเทน นุตรกลาง2227.673032111.6728
6506260025นางทองสุข แดงสังวาลย์28372022107.0027
6506260026นางเพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย3058.333018136.3334
6506260027นางศศิสร บุญสุคนธกุล36692034159.0040
6506260028นางสาวกมลวรรณ นครศรี3431.332018103.3326
6506260029พระมหาอภิชัย มหาปุญฺโญ/สัมฤทธิ์20563836150.0038
6506260030นางสาวณฏฐพร สิงห์สร2827202095.0024
6506260031นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุล2867.673024149.6737
6506260032พระอธิภัทร อธิจิตฺโต/มีศิลป์3025.672820103.6726
6506260034นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์26512222121.0030
6506260035นางสาวรุจิรัตน์ ธนดลชยากร36412822127.0032
6506260036พระมหาเมืองมนต์ จกฺกธมฺโม/ศรีปัตตา2215.33321483.3321
6506260037นางสาวประภาพร ยอดย้อย32282418102.0026
6506260038พระมหาเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช/ถิระศรุตานันท์5472.675050226.6757
6506260039นายวิรัตน์ ลิ้มธนาวานิชย์38673616157.0039
6506260040นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์3462.672222140.6735
6506260041นายสมหมาย สุภาษิต30814236189.0047
6506260042Kosal Om3665.332642169.3342
6506260044พระสุธีปริยัตยาภรณ์018222666.0017
6506260045พระบุรเขตธรรมคณี2619182285.0021
6506260046พระครูกิตติญาณวิจักษ์2010.33422496.3324
6506260047พระครูภาวนาปัจจันตเขต3210.67302698.6725
6506260048พระครูวิมลโสมนันท์2810.33221676.3319
6506260049พระครูวิธานธรรมสุนทร2010.33381482.3321
6506260050พระครูพิพิธพัฒนการ2610.33181064.3316
6506260051พระสมุห์วีระ สุนฺทโร/โสธร1821.67262085.6721
6506260052พระมหาถาวร ขันติวิชโช /เสือเดช3424.673224114.6729
6506260053พระอนุลักษ์ ฐิตวฑฺฒโน/สุขเรื่อง2810.67322696.6724
6506260055นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง2847.672820123.6731
6506260056นายรวิภาส พิตรพิบูลย์พงศ์2014.33362898.3325
6506260057นางสาวหทัยรักษ์ สุโพธิ์ทอง4681.336460251.3363
6506260059นางสาววิรกานต์ ชัยสิริสุวรรณ2642.671822108.6727
6506260061นางสาวสิริลักษณ์ ศุภทนต์4075.673840193.6748
6506260062นายสราวุธ เบญจกุล6691.677658291.6773
6506260063นางมนัญญา เบญจกุล6483.337468289.3372
6506260064พระธนาการ สบหนอง3013.33242895.3324
6506260065นายศิลปชัย วัชรชวกุล30102464.0016
6506260066พระมหาวรวุฒิ ฐิตสีโล (ภูผา)2616.67221882.6721
6506260067นายเทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร4061.673436171.6743
6506260003พระพุทธิญาณมุนี ปญฺญาวชิโร32302436122.0031
6507020001พลเรือตรีปพน หาญไพบูลย์7872.334240232.3358
6507020002นายกฤษฎิ์ชณวงค์ ชูทรัพย์สายมา2211183081.0020
6507020003นายวินัย เก่งสุวรรณ44654020169.0042
6507020004นายคงศักดิ์ ชัยลังกา346.67202686.6722
6507020005นายสุบิน ปวงดอกแดง2410.67301882.6721
6507020006นางสายใจ เลิศวิริยะประภา320342288.0022
6507020007นางบุญญาดา ประภัทรสิริ2622341496.0024
6507020008พระชาญชัย ถิรธมฺโม (บารมีชัย)3833.332614111.3328
6507020009นายเสวก นกอินทรีย์3622.33201896.3324
6507020010นายสรณา อนุสรณ์ทรางกูร4622.673426128.6732
6507020011นางพิชญ์ลดา ศรีสุริยสวัสดิ์74654242223.0056
6507020012พระครูวิจิตรวราลังการ226.67282076.6719
6507020013พระครูพิบูลพัฒนพิมล409.33261691.3323
6507020014พระแดนชัย​ สุริยวํโส​/สุริยวงศ์287342493.0023
6507020015พระมหาอุทิศ โคตรพันธ์348341894.0024
6507020016พระมหาประยอม กลฺยาโณ/ล่มไมล์26724865.0016
6507020017พระมหาเมธี ไวยุวัฒน์2813.67301687.6722
6507020019พระมหาศุภฤกษ์ สุภทฺทจารี/สีวันคำ246.67261470.6718
6507020020พระพรหมพิริยะ ถาวโร (มาลัยรักษ์)229.67342085.6721
6507020021พระครู​ใบฎีกา​ธนู​ เนียม​วงศ์​329.67242893.6723
6507020022พระปลัดฐิตินันช์ เมธานัฏวรภัทร126.67202058.6715
6507020023พระมหากวีพัฒน์ ยารังษี3413.33321089.3322
6507020024พระวิทยา ขนชัยภูมิ2628.33261292.3323
6507020025นางสาวสุธาศินี ศิริกิจ34203016100.0025
6507020026นางสาวเขมจิรา คำหงษา3016.67222290.6723
6507020027นายยศสมิทธิ กัลยาณพันธ์8688.677254300.6775
6507020028นางสาวนภัสวรรณ บุญยัษเฐียร28203224104.0026
6507020029นายพรภิรมย์ ยอดบุญ3415.67222293.6723
6507020031นายพิชิต​ เชาว์​ชาญ3014282294.0024
6507020032นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์3020.674212104.6726
6507020033ว่าที่ร้อยตรีสนธยา สิทธิเกรียงไกร228.33261672.3318
6507020034พระมหาณัฏฐ์ดนัย เนียมหอม3811.67162691.6723
6507020035พระมหาชนะชัย แซ่อึ้ง46263216120.0030
6507020036พระสมพร ติสฺสวโร/สุรสิทธิ์2810261680.0020
6507020038นางสาวัลลี นวลหอม3238.33304104.3326
6507020039พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ปาจิตเณย์/ฐานวโร3244.333624136.3334
6507020040นายศักดิ์ ประสานดี4272.675036200.6750
6507020041นางสาวกรณ์รวี ฐิติอมรวิทย์34203016100.0025
6507020042นางศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์8080.674642248.6762
6507020043พันตำรวจโทอภิมุข เสมสฤษดิ์44674640197.0049
6507100001พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย/อนุพันธ์4849.672430151.6737.92
6507100002พ.ต.ต.เสน่ เฉโร2820.67341698.6724.67
6507100003นางสาวธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์38322628124.0031
6507100004นายสุพจน์ อุฬารวงศ์42484024154.0038.50
6507100005นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด4221.673614113.6728.42
6507100006นายศิริเดช ศรีสร้อย5463.672640183.6745.92
6507220001Jyoti Arjya Shraman56863650228.0057
6507240001พระปลัดธวัธ สุทฺธจิตฺโต/สืบกลัด2617.673426103.6725.92
6507240002พระมหานิวัตร กลฺยาณวฑฺฒโน/อุนารัตน์34332212101.0025.25
6507240003พระใบฎีกาศักดิ์ติชัย สิริมฺงคลโล/เชื้อทอง2216.33262084.3331
6507240004พระมหาสมพร พุทฺธวีโร/เกลี้ยงพร้อม3657.673214139.6734.92
6507240005พระมหาวาสุเทพ าณเมธี/น้ำพุ4033.67161099.6724.92
6507240006พระใบฎีกาอภิชาติ อภิชาโต/โต๊ะเตะ2418.67222084.6721.17
6507240007พระชยพล ชยพโล/ไชยถาวร5073.335032205.3351.33
6507240008พระมหาสมจิตร วรปญฺโ/ระเบียบ3220.332424100.3325.08
6507240009พระปฐม อจฺจาโร/ไชยได้เพ็ชร์3045.673020125.6731.42
6507240010พระจะเด็จ โชติมนฺโต/คงสุขศรี2419262291.0022.75
6507240011พระประยูร อาจิณฺณธมฺโม/รุ่งเรือง3243.672618119.6731
6507240012พระครูสุวรรณสิทธิธาดา มหาวีโร/วันคำ3816.332818100.3325.08
6507240013พระปลัดวชิรสกนธ์ นรินฺโท/แพทอง2618.67242896.6724.17
6507240014พระณรงค์ พนฺธุธมฺโม/เทียนเจริญ3217.533618103.5326
6507240015พระครูวิสาลสรนาท อติพโล/อ่วมปราณี3215.332034101.3325
6507240016พระครูสังฆภารวิมล รติโก/ทองสุข2620.33322098.3324.58
6507240017พระทวีวัฒน์ จิรวํโส/ธนธีระเศรษฐ์4239.332622129.3332.33
6507240019ว่าที่ร้อยตรี อุทัย ภูมิประมาณ34282828118.0031
6507240020นายธนกร หนุนภักดี2225.33241081.3320.33
6507240021นายพนม คงกลิ่น3015.33122683.3320.83
6507240022พระปลัดวีระ ปภสฺสโร/รสสุข7260.334050222.3355.58
6507260001พระมหาใหญ่ อภินนฺโท/คูณกระโทก3016.3318872.3318.08
6507260002พระบุญสม ธมฺมวโร/ชิดสูงเนิน149222065.0016.25
6507260003พระปลัดธนเดช สมจิตฺโต/สมบัติมา2015.33321683.3331
6507260004พระมหามนกมล กิตฺติญาโณ/ดีมีหาญ3023.33301295.3323.83
6507260005พระจีรศักดิ์ ติกฺขวีโร/บุญกาวิน3011.332832101.3325.33
6507260006นายอำนาจ เสมอทรัพย์3016.673024100.6725.17
6507260007พระภิญโญ ถาวโร/สุ่มเงิน2212.67262686.6721.67
6507260008นายภพ เดชาเบญจรัตน์8892.677668324.6781.17
6507260009พระพุฒินันทน์ รํสิโย/ธนธรรมโรจน์168.33261060.3315.08
6507260010พระเพียร านธมฺโม /ขำใบ208.33262478.3319.58
6507260011พระครูปลัดดุสิต อิทฺธิโชโต/แสงย่อย228.33281472.3331
6507260012พระธนัช วิริโย/รุ่งโรจน์3212.67301690.6722.67
6507260014นางสาวนิรมล ปิ่นแก้ว6884.333236220.3355
6507260015พระธนกฤต เขมธมฺโม/อินทรพิมพ์2823.67361299.6725
6507310001นางสาวสุธีราพร มณีวงศ์วานิช8686.678874334.6783.67
6507310002แม่ชีสุภาภรณ์ ทองศุภโชค5681.335662255.3363.83
6507310003นางเสาวนีย์​ มิตตธรรมากุล52845852246.0061.50
6507310004พระสุขีศม จิรมหาสุวรรณ5687.676458265.6766.42
6507310005พระมหาภราดร ภูริสฺสโร สุวรรณรัตน์5678.335462250.3362.58
6507310007นางสาวรัชนี พรสี่5673.113858225.1156.28
6507310008พระมหาโสภณ กนฺตวณฺโณ (ตันมิ่ง)3811.33241891.3322.83
6507310009พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ (ชุมทอง)2411.33362697.3324.33
6507310010นายฐิติวัสส์ สุขป้อม4046.333024140.3335.08
6507310011นายณัฏฐกรณ์ ปะพาน26463422128.0032.00
6507310012นายมณีบุษย์ษบัน ศิริอรรถ4038.673824140.6735.17
6507310013พลเอก อดิศร สุวรรณตรา3872.674050200.6750.17
6507310014นายพิธาน โตตระกูลพิทักษ์46474028161.0040.25
6507310015นางสาวเกศแก้ว คงคล้าย42594044185.0046.25
6507310016นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ46846052242.0060.50
6507310017นางสาวอนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์28412416109.0027.25
6507310019นางสาวสิริลักษณ์ ศุภทนต์36765250214.0053.50
6507310020Phramaha Angkhan Jirapornkanda60833858239.0059.75
6507310021VEN. NYAR NEINDA34804424182.0045.50
6507310022VEN. KOSALLA40792626171.0042.75
6507310023VEN. SOMA2603460120.0030.00
6507310024VEN. NANDOBHASA32793816165.0041.25
6507310025VEN. NANDAMALASIRI220183070.0017.50
6507310026VEN. INDAKA2667.673230155.6738.92
6507310027VEN. PADITA26522222122.0030.50
6507310028VEN. ASHIN ZAVANA28612034143.0035.75
6507310029VEN. SAKKINDA24723054180.0045.00
6507310032Mr. Kiattiyot Supho3265.672844169.6742.42
6507310033นายศิโรดม วชิรวราภรณ์2035.674220117.6729.42
6507270001นางศุขภิญญา ศรีคำไทย5676.674844224.6756.17
6508060002ดร.ฆริศา ไซอ่ำเอี่ยม2020242084.0021.00
6508060003นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน42653230169.0042.25
6508060004นางสาวโสระยา ไทยอัฐวิถี3020341498.0031
6508060005พระอธิการศิริศักดิ์ ล้ำเลิศ2820202088.0022.00
6508060008นางสาวณภัสชนก บุญมา46842844202.0050.50
6508060010พระครูกนกเทพานันท์3220222094.0023.50
6508060011พระครูสังฆรักษ์สมใจ ราชกาล2620241686.0021.50
6508060012พระยุทธนา จอมแก้ว2820261690.0022.50
6508060014จ่าสิบเอก อัฏฐพนธ์ ทรัพย์มาก2220261482.0020.50
6508060018พระชุติพงศ์ งามดี34201828100.0025.00
6508130001พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม/คำเพชรดี3020241488.0022.00
6508130002พระครูอุดรขันติคุณ3220202294.0023.50
6508130003พระศรัณญกมล ภทฺทมงฺคโล/ชนะบุญ2420181072.0018.00
6508130004พระครูนิมิตสาธุวัฒน์2620142484.0021.00
6508130005พระครูสิริปภัสสรคุณ2220281282.0020.50
6508130007พระครูญาณปรีชา2420242088.0022.00
6508130009พระครูธำรงคุณาธาร2820262296.0024.00
6508130010พระมหาตั๋ณฐวัฒน์ สนฺตจิตฺโต/ถำวาปี2420262898.0024.50
6508140002พระบุญเพ็ง ปมุตฺโต/น้ำท่วม2212.33262484.3321.08
6508140003พระธีรวัฒน์ ภทฺทธมฺโม/ศิริบุตร2412262082.0020.50
6508140004นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา34503016130.0032.50
6508140005นายภานุวัฒน์ สิงห์คำป้อง34351818105.0026.25
6508140006นางสาวณัฏฐิญา ตันทสุข7682.674466268.6767.17
6508140007นายพูลศักดิ์ พรมมน34353214115.0028.75
6508140008พระปลัดนัฐพงศ์ หมื่นแก้ว1418203082.0020.50
6508140009พระครูใบฎีกาวิเชียร มหาวชิรปญฺโญ/คันทา3221.673026109.6727.42
6508140010นางสาวกฤติญา บุญสินชัย2633.33182097.3324.33
6508140011นางวันทนา ฤทธิยูง32532638149.0037.25
6508140012นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์2012.33282080.3320.08
6508140013พระอธิการอุทัย อุตฺตมปญฺโญ/ศรีชา3015321895.0023.75
6508140014พระอธิวัฒน์ อชิโต/โททุโย2611.6728671.6717.92
6508140015พระมหารักศักดิ์ บุญชัย2011.33382695.3323.83
6508140016นายธีร์ดนัย กัปโก3854.332424140.3335.08
6508140017พระครูปริยัติโสภณกิจ3612.67221282.6720.67
6508140018นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน28173630111.0027.75
6508140019นางสาวศิวะลักษณ์ มหาชัย22552832137.0034.25
6508140021พระมหาสุทัศน์ อุตฺจัตโร จันอากาศ4066.333644186.3346.58
6508140022Mr. Soeurng Seam7088.336466288.3372.08
6508140023นางสาวชญานิศ โฆษิตพิมานเวช32243220108.0027.00
6508140025นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง4045.333624145.3336.33
6508140026นางสาวพันทิวา ทับภูมี3052.332426132.3333.08
6508140028พระครูปลัดสุรวุฒิ แสงมะโน2261.333020133.3333.33
6508140029นางสาวกมลกาญจน์ อุทัยเรือง2639.672814107.6726.92
6508140030นายนิรันดร เลิศวีรพล3861.671838155.6738.92
6508140033นางภาสวรรณ สิทธิกรณ์303624898.0024.50
6508140035นางสาวสุจิตตรา สะดู่2842.332618114.3328.58
6508140038พระมหาวิรัตน์ จารุวํโส/ดูหฤคำ3038.333822128.3332.08
6508140040นางสาวอุทุมพร ไพสีขาว1612.33242274.3318.58
6508140041พระสมบัติ คลังภูเขียว2612.33222282.3320.58
6508140042นายวชิรวิทย์ สุราสา4448.333628156.3339.08
6508140043นางสาวพวงเพชร ราษีสวย36143026106.0026.50
6508140044นายวิชิต​ นาชัยสินธุ์36743034174.0043.50
6508140047ว่าที่ พ.ต.สุดใจ จันทะบุรม30753246183.0045.75
6508140048นายพรชัย วันทุม3211.67222287.6721.92
6508140049นางสาวสุรดา แก้วศรีหา1814261674.0018.50
6508140051พระอานันทะสัก นันทิวัฑฒโน พัดทะสีลา2821.67261893.6723.42
6508140052พระณัฏฐพัชร ภทฺทจาโร2411.67302085.6721.42
6508190002พระครูสุตธรรมาภิรัต สุธมฺมาภิรโต/ยืนยง26502640142.0035.50
6508190003พระครูสุเมธปทุมาภรณ์ สุเมโธ/ชำนิด3211.673626105.6726.42
6508190004พระครูกิตติจารุวรรณ จารุวณฺโณ/หอมขจร2411.67242281.6720.42
6508190005พระครูปริยัติกิตติวรรณ กิตฺติวณฺโณ/ได้ทุกทาง2216.67283096.6724.17
6508190007พระอธิการอำพน จารุโภ/ดาราศาสตร์2431.673020105.6726.42
6508190009พระเทพ โชตฺตินฺธโน/ถาท2411.67202479.6719.92
6508280001นางสาวสุกัญญา​ณัฐ​ อบ​สิ​ณ4842.673028148.6737.17
6508280003นายคณพศ ภูมิสิทธิ์3263.334436175.3343.83
6508280004นางสาวพัชรีย์ บุญอินทร์5052.332644172.3343.08
6508280005นายพรชัย สารสุวรรณ์2627.33222095.3323.83
6508280006นาย สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ5675.675672259.6764.92
6508280007พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก สำเภา3677.333440187.3346.83
6508280009นางสาวพุทธประวีณ์ บุณยะวันตัง32332628119.0029.75
6508280010นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ3842.333042152.3338.08
6508280011นางสาวนัยน์ชนก หอมโกศล38663840182.0045.50
6508280012นายราชัน เกษาวงศ์52663444196.0049.00
6508280013Do Thi Tinh42764650214.0053.50
6508280014Ho Thi Ngu Long5483.675056243.6760.92
6508280015นางสาวสุชาวดี สุพรรณสาร7491.336662293.3373.33
6508280017พันตำรวจตรี เกรียงไกร บุตรมาลา3038.333622126.3331.58
6508280019นางสาวชฎาพร บุญหนา40492834151.0037.75
6508280020นางสาวขวัญยุภา หุ่นงาม40552226143.0035.75
6508280021นางพิมพ์ภาวี สารินวงศ์4857.673828171.6742.92
6508280022นางสาวปุญญาพร ธนัชชวลัย6289.676454269.6767.42
6508280023พระมหาตะวัน ตปคุโณ/พิมพ์ทอง2438.672834124.6731.17
6508280025นางสาวฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์74947668312.0078.00
6508280026นายธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร66895658269.0067.25
6508280027นายดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์72767050268.0067.00
6508280028นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร4675.335858237.3359.33
6508280029นายจตุรงค์ วงค์สุวรรณ3443.33286111.3327.83
6508280030นายณัฐปุรเชษฐ์ สุขสมบัติวัฒนา2825.33242299.3324.83
6508280031นายสุพจน์ กุหลาบกุลี34402028122.0030.50
6508280032ว่าที่ร้อยโท ชีวีวัฒน์ หวานอารมย์3643.333438151.3337.83
6508280034พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน5083.334246221.3355.33
6508280035นายรักษ์ทวี เถาโต4063.672836167.6741.92
6508280036นายชนมกร ประไกร6888.336084300.3375.08
6508280037นายเกริก พิสัยพันธ์66876470287.0071.75
6508280038พระครูโสภณศาสนานุรักษ์ เตชธมฺโม/ทองอยู่1811.6722859.6714.92
6508280039พระมหาเมธีวัฒน์ สมจิตฺโต/นพเกตุ2618.33302498.3324.58
6508280040นายสุรวุฒ ณ ระนอง4081.673638195.6748.92
6506190001พระสมุห์ชวลิต อุตฺตโม3442.674028144.6736.17
6506190002พระครูปลัดคำรณ กตปุญฺโญ3434.672828124.6731.17
6506190003พระครูสุจิตธรรมวัตร2011.67362289.6722.42
6506190004พระครูโกศล​สุตกิจ24373016107.0026.75
6506190005พระครูสถิตกาญจนคุณ3293428103.0025.75
6506190006พระครูถาวรพิสุทธิ์2613.33181875.3318.83
6506190007พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์1613.67222273.6718.42
6506190010นายดุสิต ชัยภักดี306.67163486.6721.67
6506190011นายเกษม แก้วเจริญ328261076.0019.00
6506190012พระครูใบฎีกาสมชาย ฐานวโร125.33202259.3314.83
6506190013พระครูพิทัษ์เจติยานุกูล16483422120.0030.00
6506190014นางสาวโสภา รักบำรุง189342283.0020.75
6506190015นางประภัสสร กลับคุณ231302083.0020.75
6506190016นายโกศล สุขเกษม145.67362681.6720.42
6506190017นายบุญวัตร ผิวขำ2853.331814113.3328.33
6506190018นายสุนันท์ มะยะเฉียว266.33362290.3322.58
6506190020นายจิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ์22603026138.0034.50
6506190021นายพงษ์พิศิฏฐ์ ช่วยชู22914650209.0052.25
6506190022นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์32522614124.0031.00
6506190023นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์36804436196.0049.00
6506190024นางสาวแวววิมล แซ่จ้อง22352630113.0028.25
6506190025นายกิจจ์พิภัช เกตุแก้ว2020261076.0019.00
6506190026นางสาวจุฑามาศ​ จอมทอง​34903438196.0049.00
6506190028นางสาวขวัญกมล สายเส็น34663032162.0040.50
6506190029พระครูปลัดกิตติธัช กุลระวัง1820301886.0021.50
6506190030พระครูปุญญาพิศาล26002248.0012.00
6506190031พระครูธรรมธรกิจจา กิตฺติญาโณ28502422124.0031.00
6506190032พระครูวิศาลชัยธรรม2620182084.0021.00
6506190033พระปลัดราชันย์ ขวัญเมือง2620261688.0022.00
6506190034พระครูโสภิตสุวาที400302292.0023.00
6506190035นายบัญชา สุมา26603830154.0038.50
6506190036พระครูธรรมกถาสุนทร3220161886.0021.50
6509040001พระมหาภานุพงษ์ คุณยุตฺโต/ดีวรรณา36402822126.0031.50
6509040002พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ/วงศ์สายะ36642824152.0038.00
6509040003ร.ต.ต.กฤชนนท์ พุทธะ36203224112.0028.00
6509040004พระครูโสภณปริยัติกิจ56783024188.0047.00
6509040005นายธวัชชัย พัฒนปาลี36623226156.0039.00
6509040006พระสุทธกานต์ สุทธปญฺโญ /กันคำ3020281896.0024.00
6509040007พระเอกพล ชุตินฺธโร/มูลโลก46203420120.0030.00
6509040008พระปลัดศิวนัฐ เมธีปชฺโชโต/ทนันศรี36312822117.0029.25
6509040009พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน /คำชุม36453022133.0033.25
6509040010พระอธิการขวัญชัย ปภากโร/ขัดคำ32203632120.0030.00
6509040011พระคำน้อย จนฺทสาโร/จันทร์จาง42284414128.0032.00
6509040012พระมหาธนวุฒิ ญาณโสภโณ/อินทนนท์38204614118.0029.50
6509040013พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน/ปิยะตระกูล38202418100.0025.00
6509040014นายมงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์38203220110.0027.50
6509040015พระนภมณฑล นรินฺโท/วรรณมานะ38632428153.0038.25
6509040016นายปัญญา สุนันตา58965254260.0065.00
6509040017นายพัลลภ หารุคำจา52685052222.0055.50
6509040018พระครูใบฎีกาธนวัฒน์44203218114.0028.50
6509040020พระมหาวีระพล ไฝ่แจ้คำมูล42322820122.0030.50
6509040021นางกชกร วารินศิริรักษ์46924634218.0054.50
6509170001พระชาณรงค์ ประเสริฐศรี30252836119.0029.75
6509170002นายศรัณย์กร สังข์สิงห์7085.676276293.6773.42
6509170004นายสุวัฒน์สันต์ จันทร์ตาธรรม3638.333220126.3331.58
6509170006นายกันตภณ จงงามวิไล3222.672620100.6725.17
6509170007นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู5679.335254241.3360.33
6509170008นายพิบูลย์ เพียรพานิชกุล6482.674850244.6761.17
6509170009นายศตวรรษ สงกาผัน2641.671640123.6730.92
6509170010นายอธิภัทร ไชยศร8889.338486347.3386.83
6509250002นาย สิทธิชัย ธารพล7284.006848272.0068.00
6509250003นาย ศุภสัณ หาญทวีวงศา3479.673652201.6750.42
6509250004พระมหาเอกอนันต์ ฐานวีโร เชี่ยวชาญยิ่ง2826.67222298.6724.67
6509250005พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร ปาจิตเณย์2026.67261789.6722.42
6509250007พระครูศรีปรีชากร ฐิตคุโณ บุญยงค์3455.003230151.0037.75
6509250009นายภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์6295.004234233.0058.25
6509250010นางสาวเกศแก้ว คงคล้าย5484.004642226.0056.50
6509250012Do Thi Tinh5492.005469269.0067.25
6509250013Mr. Daniele Mazza7896.679289355.6788.92
6510300001Suman Barua34842432174.0043.50
6510300002Mrs. Jutharat Compeerapap70967887331.3382.83
6510300003Mrs. Nattikarn Sutipanwihan36835444217.3354.33
6510300004Phramaha Kriangsak Indapanno Witheechai44963242214.0053.50
6510300005Phrakhrusriprichakorn Thitakhuno Boonyong26813832177.0044.25
6510300006Mr. Somboon Tasonthi30702020140.3335.08
6510300007Mr. Pradit Phanyajeen22642022128.0032.00
6510300008Ven. Eaindasiri60974667270.0067.50
6510300009Dr. Piyawut Chermsiiriwatana80979088355.0088.75
6510300010Sihdhaja22942630172.0043.00
6510300011Phra Thanapol Varasihabalo Worasing48963635215.3353.83
6510300012Mrs. Rapassa Thanavutthanadul32884831198.6749.67
6510300013Mrs. Pimpawee Sarinwong38873223180.0045.00
6510300014Phramaha Phumiphat Yanawuttho Commee46894621202.3350.58
6510300015PhraMaHa Songkran Ciravaddhano Chantapoon28933239191.6747.92
6510300020Mrs.Unthika Puvapiromquan54834249228.0057.00
6510300021Miss Vilai Thavornsuwon34602226142.0035.50
6510300022Anuphap Phanchamnan34644434176.3344.08
6510300023Phramaha Bundit Pundhitamethee Charin30902645191.3347.83
6510300024Mr. DHANIN MEAS30792220151.0037.75
6510300025Mrs. Naruemon Kotsakha32613622150.6737.67
6510300026Phra Phiphob Ciravaddhano Kamolketsophon26834641195.6748.92
6510300027Phramaha Prayoon Jotivaro Kamma42702640178.0044.50
6510300028Mr.Yutitham Sinthu40824831200.6750.17
6510300029Mr.Jirayut somsai36684839191.0047.75
6510300030Mrs.Jaisawan Buransan2430161888.0022.00
6510300031Mrs.Anuchida Sangaroon26333028116.6729.17
6510300032Phra Sakda Chanasapo Sommanawattana28412428121.3330.33
6511060001Phra Surachai Surachayo, Dr.2444.332027115.3328.83
6511060002Dr. Padet Jongsakulsiri2641.674034141.6735.42
6511060003Dr. Suthit Sawaddi3428.332229113.3328.33
6511060004Dr. Natcha Amaraporn1839.672628111.6727.92
6511060006Mr. Akekalak Tapwijitr2822.33221890.3322.58
6511060007Mr. Khanaphod phumsit40665856220.0055.00
6511060008Phrakhru Preechakitjaton3040.674627143.6735.92
6511060011Phra Vachiravich Thitavangso, Dr.28692436157.0039.25
6511060012Mrs. Anatthon Benjaworachot2810.67341284.6721.17
6511060013Mrs. Khanitta boonmalee2846.332423121.3330.33
6511060014Phra Chaierm Deelers3223242099.0024.75
6511060015Miss Samittra Soreewakul3637.333027130.3332.58
6511060016Miss Atchawan Kaenin4247.334829166.3341.58
6511260001Phrakruworakanchanachoti (Thiangtrng)3417.5281897.5024
6511260002Phrakruphisancharuwan (Luanghiran)2616.5221680.5020
6511260003Phrakhrusunthonsilasamban Kunasampanno (Lamlead)3616241288.0022
6511260004Phrakrusiriswansophit Pasanño (Thupthiang)2014.5222278.5020
6511260005Hramaha Visoot Visutthipaññõphungkul3225.51627100.5025
6511260006Phramaha Nipitpont Kittibandho (Kantathararak)30502439143.0036
6511260007Phramaha Weera Weeranako (Singto)2620301591.0023
6511260008Phramaha Ariya Ariyajayo (Thiratinrat)6485.55259260.5065
6511260009Phrakrupalad Chalerm Chotikaro (Boonyiam)2217201776.0019
6511260010Phrakrupalad Suwat Suvatthano3419.52834115.5029
6511260011Phrakhrupalad Winai Therapañño ((Noichompu)2416241680.0020
6511260012Phrakrusamu Phongnarin thitavaro (Jongprajan)2015.5302085.5021
6511260013Phrapalad Kittisak tanajaro (Auisap)3016.5262496.5024
6511260014Phrapalad Kriangkrai Kittisaro2036241696.0024
6511260015Phra Suphachai Sutthiratano (Toghaew)2817.52827100.5025
6511260016Phrapalad Suchat Suchātõ (Singhakun)46182216102.0026
6511260017Phrabaidika Uthai Phithakhongsakun3817.53412101.5025
6511260018Phra Vachira Paññāsāro (Siriluk)2432241898.0025
6511260019Mr. Tanet Ketsil28503423135.0034
6511260020Mr. Somchai Boonmeethantham28603024142.0036
6511260022Miss.​chunyaphuk​ Plumjit​2857.52615126.5032
6511260023Miss.Yada Aungsupanith74787461287.0072
6511260024Mrs.Navarat Aungsupanith6452.55036202.5051
6511260025Mrs. Piyavan Sangachit5078.55636220.5055
6511260026Mrs.Puntanita Wakadoun2253.51819112.5028
6511260027Mrs.Nuoriethai Phoolarp3673.53038177.5044
6511260029Dr. Krittiya Tumtong34702821153.0038
6511260030PhramahaSupawat Boonthong, Dr.24803824166.0042
6511260031Phrajaroenphong Dhammateepo / Wichai28593424145.0036
6511260032Miss Piyawan Homchan30712632159.0040
6511260033Dr. Wanchai Kingkaew3672.52426158.5040
6511260034Dr.Anthittha​ Aksornsri26512412113.0028
6511260035Phramaha Prayoon Tikkhapanyo (Changkan)3657.52423140.5035
6511260036Phra Khajohn Kantisaro (Muninkham)54794255230.0058
6511260037Phramaha Srirat Siriratano (srisanga), Dr.34672625152.0038
6511260038Asst.Prof.Dr.Sainampung Ratanangam3263.52625146.5037
6511270002Miss Rasicha Sermsukskulchai8091.56677314.5079
6511270003Phramaha Tossaporn Dasavaro Chananchana2645.53012113.5028
6511270005Phramaha Wattana Paññādīpo Khamken3051.55230163.5041
6511270009Mrs.Thunyarat Pramaunwongteera38544433169.0042
6511270012Phra Songwit​ Dhammachoto Shinshayapon​4659.55038193.5048
6511270013Mr. Reongwit Nilkote26623039157.0039
6511270014Mrs. Nutchree Nutchnil34612428147.0037
6511270015Miss Chayin Prapatpreechakul48913834211.0053
6511270016Mr. Khongsaris Pangthrap3863.53033164.5041
6511270017Mr. Narongsak Tangtong5287.57255266.5067
6511270018Miss Supawadee Pitikhet64966654280.0070
6511270020Miss Jirapa Suchonwanich30844021175.0044
6511270021Miss Bongkoch Chansiri3483.53427178.5045
6511270022Miss Woraluethai Boonkongchol4451.52016131.5033
6511270023Mrs. Jareedee Santijaree4489.53230195.5049
6511270024Mr. Sravodth Somtrup20322430106.0027
6511270025Miss Suchitra Chonlakarnsakul3221.52822103.5026
6511270026Mr. Kattiya Pumarin24213031106.0027
6511270027Phra kittipong Sukittiko Khosoongnoen4479.55227202.5051
6511270028Miss Natthacha Boonsri26702220138.0035
6511270029Mr.Sombat Wongkamhaeng34923835199.0050
6511270031Sgt. Noppakao Supho28203832118.0030
6511270032Phramaha Somjit Odatavano4056.52419139.5035
6511270033Phrakhrusanakaphisud2241.53626125.5031
6511270034Phramaha Somsak Tantajitto26433018117.0029
6511270035Phramaha Somdet Phuangphimai2457.52419124.5031
6511270036Mr. Wathanyu Suwannakham2261.52023126.5032
6512180002Phrakhrubaidika Senghurng Narinda Phanya32942638190.0048
6512180003Miss Chayin Prapatpreechakul54894450237.0059
6512180005Miss Sirionjira Wachichanun2436181795.0024
6512180006Phramaha Nobborn Punyajayo5090.55844242.5061
6512180007Mr. Krisda Kaisuriyawong4085.53631192.5048
6512180008Mrs. Preeyanee Kongboonma8896.59285361.5090
6512180009Miss Chatravee Rangseeravirote52955044241.0060
6512180010Miss Natthakarn Hongkulaset18453214109.0027
6512180011Mr. Sophon Khanetnok50794460233.0058
6512180012Miss Jirapa Suchonwanich4283.54034199.5050
6512180014Phra Seksan Thanayutto Sriton34812424163.0041
6512180016Issariya14883425161.0040
6512180017Mr. Tak Chitchuen4084.53224180.5045
6512180018Thoeng Lian Shia5288.54442226.5057
6512180019Mr. Wanchai Wiputchatiyakoon2886.53244190.5048
6512180020Ass.Prof. Suphad Thongintr34512624135.0034
6512180021Mr. Supasan Hantaveewongsa3482.54854218.5055
6512250001Phrabaidika Sakdithay Samvaro (Sangtong)4275.54236195.5049
6512250002Phrakhrupavanapunyakun (Yananat)2226241688.0022
6512250003Phramaha Pipat Apiwattano (Ayanant)4029.52826123.5031
6512250004Phrapalad Kamonmas Lekhadhammo (Promson)30302220102.0026
6512250005Phrakhru Vapee Dhammavijit (Vescharak)2620141676.0019
6512250006Phraathikarn Jamphen Mahavilo (Aongratch)1620182680.0020
6512250007Phrakhru Vichitkitjapirom (Sonson)2620182286.0022
6512250008Phramaha Nakrob Arintamo (Sriphothong)2420262090.0023
6512250009Phrabaidika Somchai Chinnalayo (Pongphan)2220223094.0024
6512250010Phrabaidika Dhammanuson Dhamanusarano (Kadjit)4066.52636168.5042
6512250011Phrakhru Phiphattanasophit (Samakunakorn)3220241692.0023
6512250012Phrakhru Sripunyakom (Bunlong)2620242696.0024
6512250013Phrakhru Phaisandhammakun (Matwong)2220161876.0019
6512250014Phrakhru Prayatworrawong (Pomsang)2020281482.0021
6512250017Miss. Thanchanok Prabpal30232626105.0026
6512250018Mr. Narong Padkaew2021.54036117.5029
6601280001Miss Rachanee Pornsi4680.54447217.5054.38
6601280002Phra Seksan Thannayutto Chaichat26391819102.0025.50
6601280003Phra Wuttikorn Rawiwangso Rawipong50676646229.0057.25
6601280004Sihadhaja2863.55248191.5047.88
6601280005Mr. Narong Sriwarin4013.5221893.5023.38
6601280006Mae Chee Thipchutha Pumkhem7687.57671310.5077.63
6601280007Phra Reis Yap8088.59090348.5087.13
6601280008Phra Nattapon Teranupattana56777266271.0067.75
6601280009Phra Pojpat Tubtimcharoon60907465289.0072.25
6601280010Mae Chee Suchada Sattanawuth6881.58477310.5077.63
6601280011Ven. Phurpa Dorji46795058233.0058.25
6601280012Miss Ratchakornphat Kietteerachart44805053227.0056.75
6601280014Miss Shisa Jirakavinkarn5082.55856246.5061.63
6602250001Mr. Lennart Rudstrom68836472287.0071.75
6602250008Sihadhaja4074.53056200.5050.13
6602250009Phramaha Witsanu Kantacari Dechboon6277.53646221.5055.38
6602250014Phra Nakorn Paññãvajir Prangrit26552422127.0031.75
6602250015Phra Athiwat Ratanavanno Thammawatsiri1850.53426128.5032.13
6602250016Phra Witawat Papassarayano Kochakau38313642147.0036.75
6602250017Phramaha Jakkapan Suratejo Suraphotha2624.52440114.5028.63
6602250018Mrs. Sujin Katethai28402238128.0032.00
6602250019Miss Apsorn Tiewcharoenkij4676.55868248.5062.13
6602250020Phramaha Songvit Siri30322838128.0032.00
6602250021Y Ngoc Phan60805260252.0063.00
6602250022Miss Chuenaarom Chantimachaiamorn32723852194.0048.50
6602250023Ngoc Mac Bao4479.54256221.5055.38
6602250024Phra Udombundhit Seemai3863.53430165.5041.38
6602250025Jyoti kallhan Shraman5085.53662233.5058.38
6602250026Phra Therdsak Sriwirat24583824144.0036.00
6602250027Phra Jiranthanin Inamutto Meatharojpong3815.5162089.5022.38
6602250028Acting Lt.Jg. Panu Sakunchinwattanachai28674646187.0046.75
6602250029Miss Thipthanasorn Setachan5671.55868253.5063.38
6602250030Miss Kanokwan Karunarittiyothin3442.53226134.5033.63
6602250031Lablu Barua5082.54248222.5055.63
6602250032Phramaha Jarin Anupattho Sataporn5416.53818126.5031.63
6602250033Mr.Rattaphon Srithip3815.5261695.5023.88
6602250034Phurpa Dorji5885.53652231.5057.88
6602250035Phra Wiroj Amaro Roopdee32753634177.0044.25
6604290001Jyoti Kallhan Shraman6287.56464277.5069.38
6604290002Miss Adcharaporn Khraiboot3658.52222138.5034.63
6604290003Mr. Anuphon Maneerut40834042205.0051.25
6604290004Mr. Kanetr Lerthirunvibul88919092361.0090.25
6604290005Miss Suphatsara Wantamat5881.54656241.5060.38
6604290006Mr. Chaiyapho Rompho3658.53234160.5040.13
6604290007Mr. Nutthapat Saisena54895662261.0065.25
6604290009Phra Phacharaphong Panyawaro Phaenthong7290.56274298.5074.63
6604290010Mrs. Phimonwan Linphrachaya5484.56466268.5067.13
6604290012Miss Nantawan Srikum22684030160.0040.00
6604290014Jie Wen7887.58884337.5084.38
6604290015Phramaha Sawai Siripanyo Thaoya4279.54442207.5051.88
6604290016Mr. Nikorn Polyiam6492.55662274.5068.63
6604290017Miss Thanida​ Pooljarain​24572428133.0033.25
6604290018Phramaha Witsanu Kantacari Dechboon56943850238.0059.50
6604290019Phra Thawin Tirajitto Yaipangkaew3685.52424169.5042.38
6604290020Miss Yaowamarn Koonprakij4052.52846166.5041.63
6604290022Phra Athiwat Ratanavanno (Thammawatsiri)3470.52024148.5037.13
6604290023Phra Witawat Papassarayano(Kochakau)2238.52628114.5028.63
6604290024Phramaha Jakkapan Suratejo (Suraphotha)1826.5302296.5024.13
6604290025Dharma Priya Bhikkhu64954864271.0067.75
6604290026Act SubLT.Nakorn Divarangkoon5485.53640215.5053.88
6604290028Tu May Dar6495.55252263.5065.88
6604290029Ton That Cam48825054234.0058.50
6604290030Phra Wiroj Amaro (Roppdee)30743040174.0043.50
6605270001Phramaha Natthaphod Khantitharo267.5241673.5018.38
6605270003Ms. Jinjutha Chittanurak62795864263.0065.75
6605270005Miss Suwara Nakyos5069.54236197.5049.38
6605270006Mrs. Meena Thonkhong Hamilton5880.54438220.5055.13
6605270007์Notnargorn Thongputtamon5878.55044230.5057.63
6605270008Phorntippha Prathumratana Kerr62824852244.0061.00
6605270009Phramaha Chatchai Punyawuttano Ponsri2012221872.0018.00
6605270010Phramaha Sawai Siripanyo Thaoya54674650217.0054.25
6605270013Mrs.Juraporn Sukawat3013.5302093.5023.38
6605270014Somyut Rueanngam2219.5221679.5019.88
6605270017Nattanan Srianuchat6087.56654267.5066.88
6605270018Khanittha Rattanaphatoom3868.52232160.5040.13
6605270019Acting Sub Lt. Apinphan Khantahirun2884.54240194.5048.63
6605270021Mr. Sansern Chongpadoongsath76966876316.0079.00
6605270022Mrs. Suchada Tanaviboonsate66947066296.0074.00
6605270023Phrakhru Sophonsasananurak Techathammo Thongyu16502616108.0027.00
6605270024PhraMaha Metheewat Samajitto Noppaket3257.53018137.5034.38
6605270025Phramaha Akkarapong Yanamethi Phulpol2456.53028138.5034.63
6605270027Ms.Nuengthida Sarisee3865.53618157.5039.38
6605270028Phuntsog Dorjee Lama3898.53052218.5054.63
6606110001Ms.Sunee Sathaporn74939084341.0085.25
6606110002Mrs.Kawita Stacy52913868249.0062.25
6606110003Ms.Kanokphorn Sittikorn64937051278.0069.50
6606110004Mr.Raththai Promarsa3473.5814129.5032.38
6606110005Acting Sub Lt. phakphum Anusart22402216100.0025.00
6606110006Mrs.Nantipa Inthachai24412233120.0030.00
6606110007Mr.Akarin Inthechai3433.53410111.5027.88
6606110008Ms.Sopawan Witdumrong6293.57457286.5071.63
6606110010Mr.Jaturong Sornnuwat3044.53633143.5035.88
6606110011Mr.Tanawat Pruksachart1830221686.0021.50
6606110012Mr.watchara srakaw1830202694.0023.50
6606110013Mr. Arnuphap Dowrueng7091.57275308.5077.13
6606120001Phrakhrupalad Tharatit Asabho/ Intarakamnerd2026.5241888.5022.13
6606120002Phraathikarn Direk Sudhammo/ Bualuang26392817110.0027.50
6606120003Phra Boriboon Satisampanno/ Thachkaewkonpin1050121486.0021.50
6606120004Phra Thawutchai Dhanavaddhano/ Sakolvipas1652.52230120.5030.13
6606120005Phramaha Panuwat Aggacitto/ Kwaengsopa36743029169.0042.25
6606120006Phra Sombat Gunadatto/ Thungsawan3437.53221124.5031.13
6606120008Phra Suchat Paripunno/ Saksrinapakul2862.53826154.5038.63
6606120009Phrapalad Somwang Chandasilo/ Sripen2047.52426117.5029.38
6606120010Phra Thurdpong Suddhiñano/ Sathirapattanawong66957056287.0071.75
6606120011Phrabaidika Chingchai Nathapañño/ Wongyala3242.52018112.5028.13
6606120013Phra Pornthep Devadhammo/ Chaiyapong42853834199.0049.75
6606120014Phra Sanit Pabhassaro/ Maneesai2629.5201085.5021.38
6606120016Phrakhru Wasinpariyadtayakorn Samacitto/ Romphothong2629202499.0024.75
6606120017Phrakhrupalad Anuwat Candawamso/ Suesat32453020127.0031.75
6606120018Phrakhrusangkharak Natthawut Cinnadhammo/Fakwang3240.52828128.5032.13
6606120019Phrapalad Jaturaphat Thavaro/ Wongsathornthanatat3840.52828134.5033.63
6606120021Phrapalad Pairoj Katasaro/ Sukklin1827282093.0023.25
6606120022Phrakhru Athonsoonthornkit Damacitto/ Ruangkham34271830109.0027.25
6606120023Phrakhru Kasemthammarak Thitalabho/ Bunma2430221086.0021.50
6606120024Phrakhru Sophonkhantikhun Pabhassaracitto/ Meekul2424.5202694.5023.63
6606120025Phrakhrupalad Surasak Thiracitto/ Worawitthada30313216109.0027.25
6606120027Phramaha Sanit Samvaro/ Hanchiew32464426148.0037.00
6606120028Phrakhru Withanudomkit Cetanasubho/ Jongchetdee3818.52622104.5026.13
6606120029Phra Pongyut Thanavaro/ Kamjairit36432623128.0032.00
6606120030Phra Kamphon Kammabalo/ Ruangthongdee4019.52221102.5025.63
6606120031Phra Boonlert Jutimanto/ Chiangram2414262286.0021.50
6606120032Phrakhrusamu Suphot Subhakicco/ Intachai2229202697.0024.25
6606120033Phra Paiboon Piyadhammo/ Dodlib2220182484.0021.00
6606120034Phraathikarn Akkaradech Nanatejo2642.53014112.5028.13
6606120035Phra Wasan Santikaro/ Chudchuen30282621105.0026.25
6606120038Miss Kawinthon Pisethalasai46654627184.0046.00
6606120039Miss Pornlak Maenbud34362226118.0029.50
6606120040Mrs. Tuangporn Supsakorn2447.53026127.5031.88
6606120041Phrapalad Somchai Panñasaro/ Nawawongwiwat36292026111.0027.75
6606120042Phra Sunthorn Suttapañño/ Wongngamchai38143022104.0026.00
6606120043Phrakhrubaidika Sompong Anubhaddo/ Phuengdaeng2411221875.0018.75
6606120044Phrakhru Wibulwaranukit Thitapadipo/ Phankui2610.5181266.5016.63
6606100001PhramahaJarin Kanthong (Arinchayo)2230281191.0022.75
6606100002Phramahawatthana Sila (Kawiwangso)2228261692.0023.00
6606100003Phra Watchara Wichaikham (Silasuttho)1835281596.0024.00
6606100004Phra Saengtham Namkham (Supanyo)30404028138.0034.50
6606100005Mr.SOMKUAN DUANGBUNTAO36704238186.0046.50
6606100006Mr.Charun Bunmee2825161685.0021.25
6606100008Miss Plernpit Soungbunlue28152835106.0026.50
6606100009Mrs Fongchan Sooksawat Na Ayudhya46754641208.0052.00
6606100010Miss Wanna Pholrob30622831151.0037.75
6606100012Mrs.Atcharaphon Sanamphol28452432129.0032.25
6606100014WU JO-I76755061262.0065.50
6606100015Miss.Qi Xuehong56724859235.0058.75
6606100017NANG KAUNG44754047206.0051.50
6606100018Mr.Satiphong Moonfong1825181475.0018.75
6606100019Mr.KARN PUKPABUT2020282088.0022.00
6606100020Mrs.La aw Kukaewkasem6887.54438237.5059.38
6606100021Mr.Korpkhun Udomthanawanit36654023164.0041.00
6606100022Mr.Ronarit Maneesong5687.54840231.5057.88
6606100023Mr.Phubate Tippha2812.5262086.5021.63
6606100024Mr.Vikorn singtongchai3215242596.0024.00
6606100025Mrs.Srijan Fujai3662.52224144.5036.13
6606100026Mr.Titisap Prakaew44504252188.0047.00
6606100027Mrs.Pornpamon Sripanracha32703240174.0043.50
6606100030Miss Passorn Konglert3287.55246217.5054.38
6606100031Mr.Chaiwoot punyalert1827.52630101.5025.38
6606100032Mr.Teerapong jatuma26203822106.0026.50
6606100033Miss Nittaya Singkong2220262290.0022.50
6606100034Mr. Chatuphon Keawnime3242.53223129.5032.38
6606100035Phra Nakorn Prangrit3252.53221137.5034.38
6606100036Mr.Somchan Sripraschayanon42885456240.0060.00
6606100037Mrs. Juthamas Phanthong3477.53838187.5046.88
6606240002Miss Naphatsorn Ngernkitti36773443190.0047.50
6606240003Phramaha Sahai Kantadhammo Champakaew1617.5402497.5024.38
6606240004Miss Kittima Srisomsak7691.56663296.5074.13
6606240005Nun Veena Srikuruwal92958077344.0086.00
6606240006Mrs. Uraiwan Chirawatpongsa60926265279.0069.75
6606240008Miss Sudaporn Sakuldee34523226144.0036.00
6606240009Miss Pattaraanong Kongchouy3443.54034151.5037.88
6606240010Ms.Wandee Tangtawilthaworn6682.55642246.5061.63
6606240011Mr. Somchai Chumung3239.53018119.5029.88
6606240012Miss Ratchadakorn Aimampai34592635154.0038.50
6606240013Miss Meena laohakiat3659.55048193.5048.38
6606240016Mr. Pichayakij Pinphatt3467.52631158.5039.63
6606240018Pol. Lt. Col. Thichaluck Narongvit30684441183.0045.75
6606240019Phramaha Sawai Siripanyo Thaoya44705450218.0054.50
6606240020Phra varin Kamsupho Tewin3622.52033111.5027.88
6606240022Mrs. Sohpa Chuenchoojit3052.53428144.5036.13
6606240024Phramaha Phuwanat Arunamaite Khophobsuk2020142983.0020.75
6606240026Mrs. Supawadee Coohathong4270.52642180.5045.13
6606240027Mr. Wichanchai ฺBoonsang3066.55048194.5048.63
6606240028Mr. Thanapol Na Phatthalung34402819121.0030.25
6606240032Miss Piraya Photipitak3641.53013120.5030.13
6606240033Mr. Somchok Ritchamroon4046.54020146.5036.63
6606240034Phrasama tanoophat Chintamayo Rungraengdee38462015119.0029.75
6606240035Mr. Aekphathai Kaewhom22453421122.0030.50
6606240037Mr. Sansern Sriburaphan1838.5222098.5024.63
6606240039Phrakhrupalad​ kanes Pabhassaro Tongpha3439.53414121.5030.38
6606240041Mr. Kitinan Panya2832.53214106.5026.63
6606240042Phrakhruwimolchanthakit wirat Ratchain34332616109.0027.25
6606240043Ms. Jeerakhan Phakdee20312824103.0025.75
6606240046Mr. Sondhiyan Raksaphakdee2859.53421142.5035.63
6606240047Phrakhrupalad Boonyarit Thitamedho Petthueng24313414103.0025.75
6606240048Miss Pithchicha Hirantawonpart30312615102.0025.50
6606240049Thi Kim Oanh – Vo40793840197.0049.25
6606240050Mr. Kamolsid Pornpichanarong7087.57061288.5072.13
6606240051Phrakhruvinaithon Jiraphat Jittasophan3032.51822102.5025.63
6606240052Phrakhru Sutavoratam2822.5201888.5022.13
6607080001PhrakhrutawornkanChanatham Thavaro / Saetan2614262894.0023.50
6607080002Phra Adhikāra Pankaew Indapanno1813261673.0018.25
6607080003Phrakhrupalad Vittaya Deenark1822.53436110.5027.63
6607080004Phrakhrupalad Somsak Pitisitthitrakul2021262895.0023.75
6607080005Phrapalad Chamnan2617.5222388.5022.13
6607080006Phrapalad phaithun Dhammachoto Chaichuen2025301388.0022.00
6607080007Phramaha Chakkrit (dinnapanno) Kotiram3638.52822124.5031.13
6607080008PhraChackra Chitcharern32292424109.0027.25
6607080009Phra PhraNares Khantidhammo Rakphonlomuang3632.53020118.5029.63
6607080010Phra Pattanawat Poonsawat34212638119.0029.75
6607080011Phra Sarot Audtayanwantana3219.5161885.5021.38
6607080012PhraSittipat Sittipanyo2430162090.0022.50
6607080013Channa Phon.3074.52623153.5038.38
6607080014Saloarn Lorn.3852442415839.5
6607080015Soc Diep Chau.2655301412531.25
6607080016Mr.Nitithon Khofungklang2640361711929.75
6607080020Ms. Phattharaphorn Panchayathanadul2836301110526.25
6607080021Miss Sasichit Chanavorangkool3460361314335.75
6607080022Ms. Prarudee Choosrivas3677.53030173.543.38
6607080023Mr. Phisit Khanwai2847442614536.25
6607080024Ms. Chutima Chairat2469403516842
6607080025Ms. Phatu Sriprangsuk4470303117543.75
6607080027Mr. Jaroongkiat Pootirat7896748333182.75
6607080029Mr. Theppoohwis Techasombooranakit4883.54053224.556.13
6607080034Ms. Kemjira Wattanakullayot4860482418045
6607080035Ms. Donyarat Saengswang7895727131679
6607080040Miss Chula Chanmuang5289425824160.25
6607230001Phrapharat kittisak Theerapanyo (Phimphan)2038.51827103.525.88
6607230002Phramaha Chaiya Thavarasutto (Saenubon)3234303212832
6607230003Phra Damrong Sumungkalo (Atisumongkol )2629322411127.75
6607230004Miss Sirinart Ruksapukdee4242.54025149.537.38
6607230005Mrs. Siranee khamkhom2036323512330.75
6607230006Mrs. Prisanar Pagaya2833.52830119.529.88
6607230008Mr. Kittipong Tinsri1822.5301989.522.38
6607230009Mr. Chayakorn worrakan4067.53423164.541.13
6607230010Miss Pa-parath Sirirath Chuklin5286.56060258.564.63
6607230011Mrs. Thankanokrat Jirachoknithichayotorn3222.53016100.525.13
6607260001Phra Supakit Supanyo (Thamrongtanakit)2875.52634163.540.88
6607260002Mrs. Kunyaporn Suttipant2850.52823129.532.38
6607260003Miss Kanokwan Preeprem2469383016140.25
6607260004Miss. Pornpan kahan3248321813032.5
6607260005Mr. Soonthorn suvanaporn5277.53245206.551.63
6607260006Candaseingi3283363218345.75
6607260007Phramaha Waritchayagarn Washirasitthimatee (Bunyakit)2285283116641.5
6607260008Phrakhubidika Tadpon Chantawangso (Phealngpan)3043282612731.75
6607260009DHA MA THI HA2280.52218142.535.63
6607290002Chintar Fungladda6287.56461274.568.63
6607290003Htun Lin Aung Aung6284827930776.75
6607290004Miss Panizzara Pumkhem5485605625563.75
6607290007Panisara Intrawut2649.53232139.534.88
6607290008Dr. Suwaree Ruabthongsri3881.53043192.548.13
6607290009Mr. Parsit Suparsiriruangchai3855423917443.5
6607290010Rommanee Suriyaarunroj7291767331278
6607290011Nalinee Maklum8895.58265330.582.63
6607290012Wasana Chotichawaranont2038.52431113.528.38
6607290013Napanach Klaitabtim7493746730877
6607290014Chutanuch Vongsiridej7293806631177.75
6607290015Miss Pattiya Khamyothaphubadee4637222012531.25
6607290017Mr. Thammasorn Nawilauaroen6686.53250234.558.63
6607290019Natcha Riewpakorn7089.55045254.563.63
6607290021Dr. Sophon Buachan3037.53231130.532.63
6607290022๋Jutarat Panchanon6691.55871286.571.63
6607290023Rurngvit Ukkhadhammo Phetkrai6690.57065291.572.88
6607290024Miss Nichanun Boonkho7288524826065
6607290027Phra Jirawat Ciravadฺdฺhano (Kanapongrussamee)7085.56459278.569.63
6607290029Mr. Nikhom Paksee202.5362583.520.88
6607290030Nopporn Klunsupha5286.55054242.560.63
6607290031Tuenjai Klunsupa5486.56253255.563.88
6607290032Oranuj Ittipakorn6080726727969.75
6607290034Phramaha Dilokrassme Thitajaro (Vutiya)3811361810325.75
6607290035Jaturong Jiratthito (Wongkerdsri)4272.55452220.555.13
6607290037Mr. Surachate Kumjai22530217819.5
6607290038Mr. Anan Jitaree444262910325.75
6607290039Pichest Kongsila222124228922.25
6607290040Mr. Denphum Aintawang263.5302584.521.13
6607290041Mrs. Unchalee Saengcharnchai4882.54853231.557.88
6607290042Wachirawit kongkoy222.5282678.519.63
6607290043Phrakusangkarakpitaya yanataro (Piyawarakul)2222.54222108.527.13
6607290045Thunsun Kittisaro (Sriburadech)3268.56249211.552.88
6607290047PhramahaNatthabhan Sudassanavipani (Hanpong)4055484218546.25
6607290048Phranoppakorn Rajjadhano (Saprachan)5679465123258
6607290049Supisara Boonchuay3450221812431
6607290051Phramaha Sawai Siripanyo (Thaoya)4465.54039188.547.13
6607290054Thiwara Rojanaskulked4880.55255235.558.88
6607290055Miss Onanong Changpongpan4061.53026157.539.38
6607290056Phramahabanphot Kittipanyo (Ganha)203522189523.75
6607290061Miss Nattaya Waewsawat6279.53263236.559.13
6607290063Phramaha Chinnapat Chinnalayo Ungpa3422343412431
6607290064Phrakhru Phothiworakhun SuphakitJo Seengphithak30924188120.25
6607290065Phrakhru Nantacharanatham Jaruthammo Peerawatsakulphong32914227719.25
6607290066Phrakhru Dhammathorn Sathaphorn Pabhassaro Manasabutr34924208721.75
6607290067Phramaha Sawat Thitawanno Inkong349421610125.25
6607290068Phrasamu Sayan Yuttiko Chulapan32926249122.75
6607290069Phrasamu Prajirak Mahapanno Makmok4035.53028133.533.38
6607290070Phrabaidika Mongkhon Panyathipo Fungfueang34936159423.5
6607290072Phra Teerawat Muttachitto Udomsin221818157318.25
6607290073Phra Narin Chotipalo Srisawankul2431.53628119.529.88
6607290074Miss Porathaphorn Purakun3439.52622121.530.38
6607290075Phramaha Setta Settamano Hinsila2663382715438.5
6607290076Ven. Sotheaith Sum26926187919.75
6608130001PhraSarit Sumano3033.52826117.529.38
6608130002Phrakhru Suwanprasitthikhun (Theekhayuko)3036423514335.75
6608130004Phra Vilavone Sisavath202828219724.25
6608130005Phra Khamvilay Pattathammavong1869.53833158.539.63
6608130006Phrasamu Kongsee Yanatharo3825.53218113.528.38
6608130007Phra Oudomsak Keophanthavong2834284113132.75
6608130008Phrapalad Prakhong Panyakhamo2824.5182191.522.88
6608130009Phra Vilay Xayasane2220.5202688.522.13
6608130010Phrabaidika Theeraphat Samacharo1826.5182284.521.13
6608130011Phra Theerawut Kantaviro2626.5122084.521.13
6608130013Phrakhru Sangkharak Chandi Suchanto3622222510526.25
6608130014Phrakhru Srisuttalungkan Niphatharo2820.5242799.524.88
6608130015Chao Athikan Anuwat Intapanyo262026229423.5
6608130016Phra Chamlong Mahaxay1646.53431127.531.88
6608130017Phrakhru Veerakitchonlatharn Kantaveero261032168421
6608130018Phra Athikan Wanit Tikkhaveero181034228421
6608130020Phrakhru Chindasaranukul Chanthako2237.51827104.526.13
6608130023Mrs. Udomsri Tonlerd3657.55234179.544.88
6608130024Mr. Souliya Douangpanya3848281713132.75
6608130025Phrakhru Kosolwiharakhun3060.51622128.532.13
6608130026Phrakhru Udomthamwat182922249323.25
6608130027Dr.Thipphavit Saichart2477.52233156.539.13
6608130028Dr.Nakhon Jantharach1875322915438.5
6608130029Dr.Sriarun Khamtho2860382114736.75
6608130030Mr.Prayong Sornchai2877.53235172.543.13
6608130031Phrakhru Sukhetwuttikhun3260363115939.75
6608130033Phrakhruwinaithorn Phayakarun Panyapalo4844424117543.75
6608130034Assist.Prof.Poolsak Homsombat1880262014436
6608130035Phra Sangwan Kemapanyo2640.53816120.530.13
6608130036Assist.Prof.Somnook Chandsoda6287.56680295.573.88
6608130037Mr.Sarawut Khanthawichai2055262112230.5
6608130038Miss Warunee Praprimuang4482.56069255.563.88
6608130039Dr.Eakchai Sriburin5083.55457244.561.13
6608130040Phramaha Weerachat Dhirasiddho3255261312631.5
6608130042Phra Seksan Chaiyachat2660303014636.5
6608260005Mrs Dararat Chongsiri4048184114736.75
6608260006Phra Supakit Thiraviriyo Chumwaengwapee6880446525764.25
6608260007Mr. Nontawat Meenil2027.5241788.522.13
6608260008Phra Chayapon Autayo Boonthaworn5661.55650223.555.88
6608260009Phra Sittirak Juntasaro Moohuana2416.53036106.526.63
6608260011Phramaha Prawet PunyathIpo Yanglek4855623620150.25
6608260012Phrasamu Chatsak Parichano Noiwan3067.55229178.544.63
6608260013Miss Suratana Trinratana5488563223057.5
6608260014Ajeet kumar Boddhiyana kumar5890.54037225.556.38
6608260015Phamaha Tavon Tanavaro Niyama262520148521.25
6608260016Mrs. Sasiwimon Patasema4867.54653214.553.63
6608260017Mr. Chawiz Cheunjareon3047.54427148.537.13
6608260018Mrs. Nattikarn Sutipanwihan5685.53838217.554.38
6608260019Miss Supannee Konglee4683.56263254.563.63
6608260020Mr. Prasit Kaewsri3452.53831155.538.88
6608260021Mr. Tanakin Chairat2837.52621112.528.13
6608260022Phra Seksan Phasuko Sonthong2014.54434112.528.13
6608260023Miss Phatcharakorn Siripunya5276543822055
6608260024Phra Supanat Mahapanyo Aongthip1417.5282685.521.38
6608260025Miss Voravalun Mattayakorn6693.56455278.569.63
6608260027Mr. Takphet Lekavijit7698.59072336.584.13
6608260028Phra HON PHOEUNG281718279022.5
6608260029Mr. Danthai yaisang2410.5181769.517.38
6608260030Mr. Suttipong Kulsiri3489464721654
6608260031Miss. Parichat Chumpong3021.54622119.529.88
6608260032Mr. Sangtawan Pooduang241426289223
6608260034Mrs. Pimlapas Jittham2652.52821127.531.88
6608260037Phra Thanakorn Tanakalo4233381713032.5
6608260041Phamahaakachai Akachayo/Kootmool2410.5182274.518.63
6608260042Mrs. Kanokkorn Areerak6697.57059292.573.13
6608260043Miss Kanoknuch Niyanan5818342713734.25
6608260044Miss Lynn Lynn Kyaw3687.52238183.545.88
6608260045Miss Kanjana Thaneepakorn8497807533684
6608260046Mr. Tanawat Vichaisung34924158220.5
6608260047Mr. Narong Chaichang205.5221663.515.88
6608260048Mrs. Unyamee Chaichang449.5201790.522.63
6608190001Phra Terapon Buathong3252482415639
6608190002Mrs. Tammika Kaewmuang3054403916340.75
6608190003Mr. Suphakit Phakdeesaen1657.53434141.535.38
6608190004Phramaha wasan wasantawetee1842.53419113.528.38
6608190005Mrs. Phornravi Muensuk4890.53243213.553.38
6608190007Somkid Posri2444463214636.5
6608190008Miss Wongduen Hongkham3043281211328.25
6608190009Vason Choochai2653.52829136.534.13
6608190013Phra Ritthirong Sumaetho Hanrinth3067.53836171.542.88
6608190014Phrakhru Adool Panyaphiruk Siripanyo/Sombatthai2848.52426126.531.63
6608190015Phramaha Jongyut Kittiyutto Sundot2452.54628150.537.63
6608190016Phra Chanwit Dhammatepo Pholchai2055343114035
6608190017Phraathikarn Manit AnamOjgano Bunprakhom3847.52420129.532.38
6608190018Phra Jaturong Jaturphinanto Buachauy2245202911629
6608190019Phrakhrupariyat Teerawongso Teerawong3250.53220134.533.63
6608190020Phraatikran Thammatinno Thanabodee3050262312932.25
6608190021Phrakhru Phisarnchaiyatham Ouaichai Inseemueang302516178822
6608190022Phramaha Witthawat Katamethi Prasert242518259223
6608190023Mr. Sestha Phusrisom3047421613533.75
6608190024Miss Yarinda Wangkamhan222520279423.5
6608190025Mr. Anan Katiyachan2827.53228115.528.88
6608190026Phramaha Ampol Dhanapanno Chaisaree2433.52825110.527.63
6608190027Phra Dabatsawin Papafsaro Saensuriwong2635.53822121.530.38
6608190028Mr. Pheeraphat Chatphiboonphuwiang Hoaherm3045381713032.5
6608190029Mr. Niwattana Wannakam3460.52028142.535.63
6608190030Phra Oatthachai Kittiphattho Thueandonchao2827.52624105.526.38
6608190031Phra Rattathammanoon Chotiko Saensene342524169924.75
6608190032Mr. Falikhit Seehamat3862.53427161.540.38
6608190033Mr. Jirawat Sitthitham3224163811027.5
6608190034Phra Boun Varapanno Xayyasone4479404120451
6608190035Phramaha Chatakorn Vajirameti Khamsopa2879405620350.75
6608190036Phrakhrusamu Teerapong Saenpong1837.53216103.525.88
6608190037Phrakhruwinaithon Aphichat Sophanawatee2226.53422104.526.13
6608270002Dr. Natthaphon Baokham3231363213132.75
6608270004Phrakhru Worapanyakhom2036.53614106.526.63
6608270005Phrakhru Sutathamwisit2439322411929.75
6608270006Phrakhru Pariyatrattanawichai4023.52026109.527.38
6608270010Phra Phisan Peawkhunthod2029.53816103.525.88
6608270011Phrabaidika Krittateephakorn Onphae3478.53624172.543.13
6608270012Col. Theeraphat Mekkhunthod3256.54040168.542.13
6608270013Mr. Somchai Injorhor3255403416140.25
6608270014Mr. Veerapong Pongkvanoi3853.54824163.540.88
6608270015Mr. Supan Sansri3023.5122893.523.38
6608270017Miss Siriwan Onnongwa4044283014235.5
6608270018Miss Orasa Rahannok3433.52830125.531.38
6608270020Miss Purimprat Milathako2863343816340.75
6608270021Mr. Khumrob Khumthienthong3671.54032179.544.88
6608270024Miss Sodsai Soonsumrong2612.5241880.520.13
6608270026Phraathikan Wichan Thansungnoen241518187518.75
6608270027Phra Chaiyanat Pidpho2632.52422104.526.13
6608270028Phra Weerayut Pondod182322188120.25
6608270029Bhante Deep Ratan3284.53832186.546.63
6608270032Phra Thanongsak Duenkhunthod2242.52630120.530.13
6608270033Phramaha Noi Wisakha2829.52432113.528.38
6608270036Phrakhru Sophoncharuwat2219.53630107.526.88
6608270037Phrakhru Thamronggphutthiyan3812362611228
6608270038Mrs. Nongnuch mungkala3889.55446227.556.88
6608270039Mr. Viriya Raksri3886564222255.5
6609100001Phrakhru Uthit Pariyat Sunthon222416167819.5
6609100003PhrabaidikaThanesuan Thirathammo Thongchiang2214343010025
6609100004Phra Veerapatr Teerapatthoo Sripaktra282522229724.25
6609100005Phrapalad Somsak Katadhammo Sorattawon1815.5242683.520.88
6609100006Phramaha Itsarapong Jotipanno Bunsermwongsa3021222810125.25
6609100007Phramaha Chettha Tanajaro Ungcoram3045423014736.75
6609100008Mr. Atimed Doungngen3647.52822133.533.38
6609100010Mr. Asada Suramat2231442612330.75
6609100011Miss Bunyanuch Sookrang2625.53430115.528.88
6609100012Mr. Napat Arthitwarakull3475404419348.25
6609100013Mrs. Nattikarn Sutipanwihan5680505624260.5
6609100014Miss Krongvipa Sommanasak4262403818245.5
6609020002Mrs.Chanaporn Sriprachan3246343014235.5
6609020003Mr.Jirathorn Kraithanasin3460.52634154.538.63
6609020004Mr.Piyawat Khemthong2866263015037.5
6609020005Mr.PharKriangkri Thitajitto3242.52834136.534.13
6609020006Pol.Maj.Anchalinee Porawanee4873365020751.75
6609020008Mr.Alisa Setthakam4891.55038227.556.88
6609020009Mr.Thanapong Koolapat3862.54632178.544.63
6609020011Mrs.Nuchanart Saichompoo5283444822756.75
6609020012Mr.Supornkan Thanikkul2461543217142.75
6609040001Phrakhru Aranchaiyathat Sapnam30316227117.75
6609040002Phrakhrupipatpariyattayaporn Tharathong3263365018145.25
6609040003Chaoatikarn Arak Sampayukkot2849343614736.75
6609040004Miss Buapin Singkeaw163210248220.5
6609040006Mr. Virot Vichai3810302610426
6609040007Mr. Damnern Punyapongsai221034188421
6609040008Mr. Peerakit Thonggeuthitichod2826323211829.5
6609170001Phrakhru Santayaphirat Suntikar (Pholpheri)182024248621.5
6609170003Phramaha Niphon Laddhaguno (Pinpradap)162532148721.75
6609170005Phra Chairat Silavaddhano (Phumalee)3020323211428.5
6609170006Phra Sikkhaphan Sikkhavaddhano (Geawsei)1875322114636.5
6609170007Phra Rawirote Junthapunyo (Sirisoda)3449242212932.25
6609170008Phrakhru Pariyathamprakat Intapanyo (Yanghaiphon)3667262815739.25
6609170009Phramaha Arthit Abhivacano (Phoomchanchai)222032209423.5
6609170012Miss.Artcharaporn Chakkornburi3660263215438.5
6609170013Mr.Surawate Tocharoen8297786031779.25
6609170015Phrapalad Sarayut (Deenan)242026188822
6609170017Miss Kornrawee Santhana2492302417042.5
6609170018Mr.Somploen Chanapoj5092425624060
6609170020Miss.Kusumamal Pachimsawat4674422218446
6609170021Miss Chanika Inkrungkao3455321613734.25
6609170022Corporal Nimit Chankhoom242624249824.5
6609170023Mr. Kumpol Poradok7055242016942.25
6609170024Mr. Jaran Phasukkhee2838361611829.5
6609170025Mr. Tanabodi Jutisophonchai2820342410626.5
6609170026Mr. Preecha Thangsmoot3620503113734.25
6609170027Mr. Theerapong Houyhongthong1830342210426
6609170028Mr. Pornthep Chomchoo3288362818446
6609170029Mr. Perapat Raruenrom221528228721.75
6609170030Mr. Wanchai Wanchanwech2225342010125.25
6609170031Miss Kanda Hongwiengchan4872.56040220.555.13
6609170032Miss Khaneangnuch Dechsakul2615362710426
6609170033Miss Panarat Wanchanwech2827.53624115.528.88
6609170034Miss Prangsri Thipraksa3840.55420152.538.13
6609170035Miss Natthaphat Homchan1637.54222117.529.38
6609170036Miss Pornthiva Hanwattanapanich2440301811228
6609170037Mrs. Patcharee Gasornboonnak3842.54034154.538.63
6609170038Miss Wilaiphorn Narkvichit3057.51622125.531.38
6609170039Miss Wilaiwan Panthupiw3225382011528.75
6609170041Miss Sujeera Wichachart4872323118345.75
6609170042Miss Suphawan Tipraksa3447.54224147.536.88
6609170043Miss Tasita Tanakornaukkarakul3448342414035
6609170044Mr.Wang Yifan3252282613834.5
6609170045Mr.Yang Kewei3435464015538.75
6609170046Mr.Wang Feng3215421410325.75
6609170047Mr.Chaiyasit Chollathanrattanapong4062463017844.5
6609170048Sgt.Nattakorn Donkaeophu3047.53426137.534.38
6609170049Miss.Chanthana Noikaew3032.52424110.527.63
6609170050Mrs.Petnamnueng Kaewsringam4417.52820109.527.38
6609170051Phra Montree Thumkret4272.53625175.543.88
6609240001Miss Wilailuk Lawoo3260402515739.25
6609240002Miss Thipwan Chantra2249.52426121.530.38
6609240003Phramaha Yotsawiporn Pemasilo (Tangkam)5884.55658256.564.13
6609240004Mr. Phopphol Poolsawat3251343014736.75
6609240005Miss Sirima Himasen3847443116040
6609240006Mr. Channarong songsaengrat3883444020551.25
6609240007Mr. Rangsan Wattanachaiwanich2637.53413110.527.63
6609240008Mr. Veerasak Boonyadit3863383117042.5
6609240009Phrakhru Sutakitsamoson3841262513032.5
6609240010Phra Natthaphong Sirisuwanno (Janro)3250242012631.5
6609240011Phrakhru Srivichaitammkun2436162510125.25
6609240012Mr. Narakorn Thongthae2437.53217110.527.63
6609240013Mr. Suchat Masun2234.5202096.524.13
6609240014Mr. Supparuek Chorkong183422249824.5
6609240015Mr. Theerawat Thongboonchu3435.53422125.531.38
6609240016Pamonrat Chumpoopraviro3274324318145.25
6609240017Phraathikan Khati Katapunyo (Chaiyawong)303022159724.25
6609240018Phrapalad Nattapon Nattaparo (Moonthong)3431.52827120.530.13
6609240019Phra Natthaphon khamakuno (Sukcharoen)3230.52815105.526.38
6609240020Phramaha​ Thongchai (Wannawira)2836.52432120.530.13
6609240021Phrakhrusamu Mahitthisak Thitathummo (Chantasuwantanee)2431302410927.25
6609240022Phramaha Seksak Jantawangso (Thongon)142520278621.5
6609240023Phra Apirak Wachirathammapirakkho (Chitcham)2441.53829132.533.13
6609240024Phra Aeklak Titaloko (Saengchan)1839.52224103.525.88
6609240025Phrakhru Pipattammakit3498422820250.5
6609240026Phrakhru Photivithed2881.53232173.543.38
6609240027Phrasamu Chader Jantasaro4691243419548.75
6609240028Phrapalat Purivisit Chupradith2451202912431
6609240030Miss Rattikarn Sooksai3892.54240212.553.13
6609240031Phrakhru Sarasutakhun3278.53427171.542.88
6609240032Phrakhrusangkharuk Anong Anongkano3235.51828113.528.38
6609240034Phrakhru Piriyudkunawut (Seri Puripayayo)1833.52822101.525.38
6609240035Miss Supawadee Konging2840242211428.5
6609240036Phra Sarote Saeou2034302110526.25
6609240037Phra Nattapong Yanameetee (Kraithep)3036302712330.75
6609240038Phrasamu Thanapat Dhanabaddho (Tipwong)2685.54411166.541.63
6609240039Phrapalad Thanwa Witchakaro (Phuangkul)2673301814736.75
6609240040Mr. Phophon Ubonphan2646162511328.25
6609240041Mr. Prasit Chotirat3039321611729.25
6609240042Phradhammathorn Wattharakiad Attayutto3094182917142.75
6609240043Miss Panwalai Rattanabutsri2285402116842
6609240044Phrapalad Kittirat Kunrawang2626402011228
6609300001Miss Pranee lertkovit4479.54660229.557.38
6609300002Mrs. Malee Duncan2871282315037.5
6609300003Miss Kamonthip Phrueksamat5069.54238199.549.88
6609300004Phrakhrupalad Sampippaddhanadhammajan (Abhipunyo Sirirat)2259.55830169.542.38
6609300005Phra Bunleng Tapasrilo (Onnum)2829303011729.25
6609300006Phra Phravajiradhammavithan (Samahito Sukma)3036182811228
6609300007Miss Naruephak Sanpakaew3028322111127.75
6609300008Phrakhru Udomcharuwan (Khamlai Kansao)2831.53040129.532.38
6609300009Miss Natthawarang Pengplian5083584924060
6609300010Phrakhru Sophonthammavibhusit (Suthap Booncrong)262524199423.5
6609300011Mr. Nara Bunlikitkul2441222611328.25
6609300013Phramaha Wiset kantadhomma (mangkhang)3225.53026113.528.38
6609300014Miss Jirapa Suchonwanich4269343317844.5
6609300017Ass.Dr. Montree Worapattharasap3465.54643188.547.13
6609300018Phrakhru Kanchanakitcharak (Paphassaro Boonart)1862382214035
6609300019Miss Vilairut Plueksapirum2850301912731.75
6609300023Phrakhru Satitthammakij (Tissavaro Sattaya)2432.52432112.528.13
6609300024Phrakhru Pariyatwchiratham (Wachiro Jaikrua)1432.53224102.525.63
6609300025Phrakhru Supattarapanyakun (Suptto Pinettun)2432.53233121.530.38
6609300026Phramaha Samack Atibhaddho (Nasin)3060362415037.5
6609300027Phramaha Sawai Siripanyo (Thaoya)4072.55242206.551.63
6609300028Phra Phanudeach Candajoto (Ruangsawang)2662.53819145.536.38
6609300029Phramaha Komsan Kuntaree (Sangkaew)2032.53021103.525.88
6609300030Phraathikan Boonlom Govido (Butin)1242.5182395.523.88
6609300031Pharmaha Waradit Aditavaro (Khamkamol)3077.52619152.538.13
6609300032Mr. Chokchai Muntanuluk4875563221152.75
6609300033Police Colonel Uthai Intarak3470163015037.5
6609300037Mr. Nuttapong Namsirikul8092767832681.5
6610080001Phramaha Ekkapan Warathammanyu (Maduea)3070363517142.75
6610080002Phrapalad Kitti Yuttitharo (Teeraksa), Dr.2646.52232126.531.63
6610080003Phrakhru Kasemajarasunthorn2241203011328.25
6610080004Phrakhrubaideeka Wichan Wisuththo2641302512230.5
6610080005Phra Suthoed Tepangkaro (Ngamprachob)2044321911528.75
6610080006Phraathikan Wichan Artharo (Muanthong)2859322814736.75
6610080007Phrakhru Sriprichakorn (Luan Thitakuno/boonyong)2670.52425145.536.38
6610080009Phrapalad Sommai Suraphanyo (Jaingam)2660341913934.75
6610080010Phrakhrusangharak Anankit Sadjayano (Phruetthirat)4272342817644
6610080011Phramaha Chan Ajito (Soisuwan)2272.53833165.541.38
6610080012Phramaha Wirunchit Narissaro (Chenram)3445282813533.75
6610080013Phra Savene Seridhammasikkhther (Thach)1861.53219130.532.63
6610080014Phrakhrupalad Seksan Teerapanyo (Wirotrat)3839.52420121.530.38
6610080015Mr. Wanchai Chusrisuk2647.53629138.534.63
6610080016Mr. Isarapong Kraisin3458.52632150.537.63
6610080017Phra Pratchaya​ Chayavutto (Thinthaew)4046.53223141.535.38
6610100001Mr. Phaitoon Utaikarm2871463417944.75
6610100002Miss Prapaporn Banklongsee4477344720250.5
6610100003Dr. Varasaya Varasayananda3691.54650223.555.88
6610100004Phra Theeratphid Cintamayo (Salawinphonphana)6488.56258272.568.13
6610100005Phrakhruwinaithon Worawuth Hainghia1616.5442096.524.13
6610100006Phramaha​ Suthep​ Suwatthano​ (Laothong)2671343016140.25
6610100007Dr. Sompoch Wowong6282.55246242.560.63
6610100008Miss Svangnabha Tuanpusa2430483013233
6610100009Mr. Chetnitipath Promchin5284725726566.25
6610100010Miss Siri-anyapak Sirinonvatcharakoon1261.54025138.534.63
6610100011Mr. Witthawat Phongkonkiat3624.53218110.527.63
6610100012Miss Panida Wongvutticharoen2817.53818101.525.38
6610100013Phramaha​ Putthivong Suwannarat2821.5241992.523.13
6610280001Phrakhru Pattarasansunthon Asapho (Yaemchum)241518328922.25
6610280002Phra Kraisorn Kittipattho (Sririphop)3073322315839.53
6610280003Miss Pensri Pukkasenung3460284416641.5
6610280004Miss kornkanok Rianthong2420362810827
6610280005Mr. Nelawat Kingsuwannapong4068543920150.13
6610280006Miss Artcharapan Thongsan3858463818044.88
6610280007Mr. Chaloemsak Musika3253443616541.13
6610280008Miss Piyanun Waewnilanon3051383014937.16
6610280009Miss Koranit Suwannatrai4243322314034.88
6610280010Miss Tanakorn Chankaew3855542216942.25
6610280011Mr. Kittipas Nungsoongnern2229342611127.84
6610280012Mr. Poonsawat Samransuk2243321811528.69
6610280013Miss Chonchanok Chuntori4078425621653.88
6610280014Mr. Prasert Kamnual3468383317343.28
6610280015Miss Chanyanat Kongkaphan2448362313132.78
6610280016Phra Wittaya Cittajayo (Kumpoon)4034282512731.69
6610280017Miss Narirat Pandi2633322811929.63
6610280018Miss Chunmei Piyadhamma Zhang6686686028070.06
6610280019Mr. Soonthorn Prikjumroon5883644525062.53
6610280020Phra Woraponte Varadhammo (Tanpoonkiat)8094887133383.13
6610280021Phra Sukheesom Silatechaputtiyo (Jiramahasuwan)6493644826967.13
6610280022Phrakhrupalad Somkit Warathammo (Soon-krai)2648342713533.63
6610280023Mr. Yotee Chantanee2652242612831.88
6610280024Phramaha Pacharaphon Bajaramedho (Phuenbath)3053422815338.25
6610280025Phramaha Phiphatphong Thitadhammo (Wongchalee), Dr.2845302112430.88
6610280026Miss Krittiya Ardwichai2654363314937.25
6610280027Mr. Akekalak Kongthip2653482114837
6610280028Miss Surapa Dunyapat4052482516541.25
6610280029Miss Namaoy Suntronpruk2661263314636.5
6610280030Miss Saranya Soongnarth4262503518947.13
6610280031Dr.Umarin Lertsahaphan2455322513634
6610280032Mrs. Orathai Kaewart1653342512832
6610280033Miss Patcharin Intasin3859322315237.88
6610280034Sani Barua6692505025864.38
6610280035Mr.Chanathip Promwan3459483617744.13
6610280036MR. Piyawat Ponjuntik3889502820551.13
6610280037PhramahaManoon Pharinyano (Promjinda)1839281810325.75
6610280038Phra Sumontain Samahito (Rodsud)2629401911428.5
6610280039Mrs. Pranee Lertkovit3686466523358.25
6611250001Mr. Kittisak Chanokmat6178614124160.25
6611250003Miss Patthaporn Pruksarojanakul3078586423057.5
6611250004Mr. Yuttana Khwanmuang4028281811428.5
6611250005Mr. Songkran Phimpha5287644925263
6611250007Phra Sunil Rana5273524422155.25
6611250008Miss Napassorn Kulpanat8263522722455.88
6611250009Mr. Soontorn Channiwes3050182212029.88
6611250010Mr. Chartchawan Kaeokrachai202824279924.75
6611250011Mr. Siri Sudsang2848422414235.38
6611250012Mr. Panuphan Putsuk2241422813333.13
6611250014Phrakhru Pilasdhammakorn, Asst.Prof.Dr.3232322211829.5
6611250015Mr. Chalermchai Kaewkanha3228362011629
6611250016Miss Onjira Yomsin5875684824962.13
6611250017Miss Kanda Hongwiengchan3671645923057.5
6611250018Phra Chanin Ativaro (Ligkhasittipan)3040221310526.25
6611250019Mrs. Krittima Hanmontree2642242311528.63
6611250021Dr. Pichayanand Pongpaibool8087566328671.5
6611250022Phra Watsana Thanawutdho (Phontongtoem)261928219423.5
6611250023Phrasamu Amnauy Jittathanto (Wichai)261818278922.25
6611250024Phrakhru Pariyatputthikhun (Yuen Thitakuno)2821243610927.13
6611250026Dr. Acharawan Jaiyakheaw3630381311729.13
6611250027Phra Prabsuk Udayo (Vijitsak), Dr.3265322915839.5