สมัครสอบ/MCU-GET TEST

ข้อมูลการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500 บาท ได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 417-2-45959-8 ชื่อบัญชี “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทุนสถาบันภาษา”
โปรดชำระค่าธรรมเนียมการสอบก่อนวันปิดรับสมัครสอบ
………………..
You can pay the examination fee of 1,500 baht. TTB Bank Public Company Limited. Account Mumber 417-2-45959-8
Account Name “Mahachulalongkornrajavidyalaya Language Institude Fund”
Please pay the examination fee before the closing date.