ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf ประกาศ-ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-๒๕๖๓ 136 KB 981
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับมหาบัณฑิต-๒๕๕๗ 1 MB 600
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต-๒๕๕๙ 531 KB 454
pdf ประกาศ-เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ-ระดับบัณฑิตศึกษา-๒๕๖๐ 1 MB 456
pdf มาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำ 1 MB 547
pdf Preparation for MCU_GET 6 MB 3567
pdf Preparation for MCU-GET 2 2 MB 1503
pdf Error Identification โดย ดร.อาทิตยา นราฐากูร 11 MB 429
pdf English-for-Communication 18 MB 721
pdf BASIC GRAMMAR 2 MB 998
pdf Technical Terms on Buddhist Studies(1) 5 MB 896
pdf 3 Steps 3 MB 365
pdf English for Business Communication 635 KB 149
pdf แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับ-ฯ-1 46 KB 329
pdf คู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 MB 699
jpg คิวอาร์โค็ด-แจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน 214 KB 389
pdf แนะแนวหลักสูตร 6 MB 485
pdf ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ 388 KB 237