ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf ประกาศ-ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-๒๕๖๓ 136 KB 2862
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับมหาบัณฑิต-๒๕๕๗ 1 MB 1570
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต-๒๕๕๙ 531 KB 1266
pdf ประกาศ-เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ-ระดับบัณฑิตศึกษา-๒๕๖๐ 1 MB 1281
pdf ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ MCU-GET 120 KB 27
pdf มาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำ 1 MB 1635
pdf Preparation for MCU_GET 6 MB 4964
pdf Preparation for MCU-GET 2 2 MB 3089
pdf Abstract writing Sureepong (รศ.ดร.สุรีย์พงศ์) 749 KB 582
pdf Title and abstract sureepong (รศ.ดร.สุรีย์พงศ์) 40 KB 406
pdf Supplement_How to Read Abstracts in Research Papers (รศ.ดร.ศุภกรณ์) 441 KB 517
pdf How to improve writing skills ( รศ.ดร. สุพงศ์ ) 2 MB 1255
pdf INCREASING YOUR READING SKILLS (รศ.ดร.ประกาศิต ) 218 KB 1601
pdf How to Improve Your Vocabulary (ผศ.ดร.วีรสุดา) 9 MB 1425
pdf Error Identification โดย ดร.อาทิตยา นราฐากูร 11 MB 1140
pdf English-for-Communication 18 MB 1667
pdf BASIC GRAMMAR 2 MB 2408
pdf Technical Terms on Buddhist Studies(1) 5 MB 1719
pdf 3 Steps 3 MB 1242
pdf MCU-Speaking-Listening-Materials 5 MB 668
pdf Talking about places (Robert Haack) 584 KB 458
pdf Talking about culture (Matthew Miklas) 786 KB 518
pdf English for Business Communication 635 KB 2005
pdf แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับ-ฯ-1 46 KB 882
pdf คู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 MB 1489
jpg คิวอาร์โค็ด-แจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน 214 KB 938
pdf แนะแนวหลักสูตร 6 MB 1040
pdf ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ 388 KB 943