ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf ประกาศ-ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-๒๕๖๓ 136 KB 2766
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับมหาบัณฑิต-๒๕๕๗ 1 MB 1506
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต-๒๕๕๙ 531 KB 1204
pdf ประกาศ-เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ-ระดับบัณฑิตศึกษา-๒๕๖๐ 1 MB 1199
pdf มาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำ 1 MB 1571
pdf Preparation for MCU_GET 6 MB 4750
pdf Preparation for MCU-GET 2 2 MB 2690
pdf Abstract writing Sureepong (รศ.ดร.สุรีย์พงศ์) 749 KB 458
pdf Title and abstract sureepong (รศ.ดร.สุรีย์พงศ์) 40 KB 340
pdf Supplement_How to Read Abstracts in Research Papers (รศ.ดร.ศุภกรณ์) 441 KB 457
pdf How to improve writing skills ( รศ.ดร. สุพงศ์ ) 2 MB 1181
pdf INCREASING YOUR READING SKILLS (รศ.ดร.ประกาศิต ) 218 KB 972
pdf How to Improve Your Vocabulary (ผศ.ดร.วีรสุดา) 9 MB 1282
pdf Error Identification โดย ดร.อาทิตยา นราฐากูร 11 MB 1076
pdf English-for-Communication 18 MB 1606
pdf BASIC GRAMMAR 2 MB 2041
pdf Technical Terms on Buddhist Studies(1) 5 MB 1652
pdf 3 Steps 3 MB 1168
pdf MCU-Speaking-Listening-Materials 5 MB 591
pdf Talking about places (Robert Haack) 584 KB 370
pdf Talking about culture (Matthew Miklas) 786 KB 483
pdf English for Business Communication 635 KB 1819
pdf แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับ-ฯ-1 46 KB 851
pdf คู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 MB 1443
jpg คิวอาร์โค็ด-แจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน 214 KB 917
pdf แนะแนวหลักสูตร 6 MB 999
pdf ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ 388 KB 894