ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf ประกาศ-ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-๒๕๖๓ 136 KB 1290
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับมหาบัณฑิต-๒๕๕๗ 1 MB 769
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต-๒๕๕๙ 531 KB 595
pdf ประกาศ-เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ-ระดับบัณฑิตศึกษา-๒๕๖๐ 1 MB 603
pdf มาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำ 1 MB 809
pdf How to Improve Your Vocabulary (ผศ.ดร.วีรสุดา) 9 MB 514
pdf Preparation for MCU_GET 6 MB 3832
pdf Preparation for MCU-GET 2 2 MB 1743
pdf Error Identification โดย ดร.อาทิตยา นราฐากูร 11 MB 591
pdf English-for-Communication 18 MB 928
pdf BASIC GRAMMAR 2 MB 1217
pdf Technical Terms on Buddhist Studies(1) 5 MB 1080
pdf 3 Steps 3 MB 571
pdf English for Business Communication 635 KB 336
pdf แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับ-ฯ-1 46 KB 430
pdf คู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 MB 874
jpg คิวอาร์โค็ด-แจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน 214 KB 468
pdf แนะแนวหลักสูตร 6 MB 601
pdf ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ 388 KB 403