ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf ประกาศ-ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-๒๕๖๓ 136 KB 3135
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต-๒๕๕๙ 881 KB 303
pdf ข้อบังคับ-ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับมหาบัณฑิต-๒๕๕๗ 305 KB 148
pdf ประกาศ-เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ-ระดับบัณฑิตศึกษา-๒๕๖๐ 2 MB 209
pdf ประกาศ การรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษหน่วยงานภายนอก (แก้ไขเพิ่มเติม) 1,006 KB 134
pdf ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบ MCU-GET 120 KB 254
pdf มาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำ 1 MB 1874
pdf ประกาศ การรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา 703 KB 133
pdf ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดอบรมและประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ป. ตรี 4 MB 94
pdf Preparation for MCU_GET 6 MB 5493
pdf Preparation for MCU-GET 2 2 MB 3792
pdf Abstract writing Sureepong (รศ.ดร.สุรีย์พงศ์) 749 KB 830
pdf Title and abstract sureepong (รศ.ดร.สุรีย์พงศ์) 40 KB 574
pdf Supplement_How to Read Abstracts in Research Papers (รศ.ดร.ศุภกรณ์) 441 KB 780
pdf How to improve writing skills ( รศ.ดร. สุพงศ์ ) 2 MB 1496
pdf INCREASING YOUR READING SKILLS (รศ.ดร.ประกาศิต ) 218 KB 1943
pdf How to Improve Your Vocabulary (ผศ.ดร.วีรสุดา) 9 MB 2184
pdf Error Identification โดย ดร.อาทิตยา นราฐากูร 11 MB 1349
pdf English-for-Communication 18 MB 1881
pdf BASIC GRAMMAR 2 MB 3251
pdf Technical Terms on Buddhist Studies(1) 5 MB 1910
pdf 3 Steps 3 MB 1916
pdf MCU-Speaking-Listening-Materials 5 MB 915
pdf Talking about places (Robert Haack) 584 KB 671
pdf Talking about culture (Matthew Miklas) 786 KB 652
pdf English for Business Communication 635 KB 9007
pdf แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับ-ฯ-1 46 KB 992
pdf คู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 MB 1671
jpg คิวอาร์โค็ด-แจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน 214 KB 1091
pdf แนะแนวหลักสูตร 6 MB 1182
pdf ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ 388 KB 1103