แจ้งชำระค่าลงทะเบียน/MCU-GET Payment

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนดำเนินการ

Please login before

ข้อมูลการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500 บาท ได้ที่
ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 417-2-45959-8 ชื่อบัญชี “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทุนสถาบันภาษา”
โปรดชำระค่าธรรมเนียมการสอบก่อนวันปิดรับสมัครสอบ
………………..
You can pay the examination fee of 1,500 baht. TMB Bank Public Company Limited. Account Mumber 417-2-45959-8
Account Name “Mahachulalongkornrajavidyalaya Language Institude Fund”
Please pay the examination fee before the closing date.