อาจารย์พิเศษ

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระเทพเวที, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.สุรีย์ คงสมจิตต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.นพพร สโรบล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.สุรีย์พงษ์ โพทองสุนันท์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร.สุชารัช รีมกีรติกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผศ.ดร.ชไมพร พุทธรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ดร.ณัฏฐพล สันธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผศ.ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผศ.ช่อทิพย์ วิริยะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์อัศนีย์ นันทชันพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ศุลีพร เศวตพงษ์
สถาบันเทคโนโยลีปทุมวัน
ผศ.จำเริญ ฐานันดร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อาจารย์เฉลิยมเกียรติ เย็นเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ดร.อาทิตยา นราฐากุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สิริกันยา ดาวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อาจารย์วินิชยา วงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ดร.ชัญญ์ชญา ธรรมาเวทย์
สถาบันภาษา มจร
อ.ชาติพร เมืองโคตร มุงคุณแสน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค๋
ดร.สุกันดา สง่าพันธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สุวิมล ใจยศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร