อาจารย์พิเศษ

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระเทพเวที, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.นพพร สโรบล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.สุรีย์ คงสมจิตต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.สุรีย์พงษ์ โพทองสุนันท์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร.สุชารัช รีมกีรติกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผศ.ดร.ชไมพร พุทธรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
ดร.ณัฏฐพล สันธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ผศ.ช่อทิพย์ วิริยะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ศุลีพร เศวตพงษ์
สถาบันเทคโนโยลีปทุมวัน
ผศ.จำเริญ ฐานันดร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผศ.ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์เฉลิยมเกียรติ เย็นเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ดร.อาทิตยา นราฐากุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ดร.สิริกันยา ดาวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อาจารย์วินิชยา วงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ดร.ชัญญ์ชญา ธรรมาเวทย์
สถาบันภาษา มจร
อาจารย์อัศนีย์ นันทชันพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ชาติพร เมืองโคตร มุงคุณแสน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค๋
ดร.สุกันดา สง่าพันธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สุวิมล ใจยศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร