MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า…พาไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา

Building Self-confidence to Speak Englishการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

กับ อาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama)

จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ : MCU TV Live