สื่อวิดีโอออนไลน์

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร Topic : How to Improve Your Vocabulary

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. Topic : How to Improve Your Vocabulary โดย : ผศ.ดร.วีรสุดา ศรีพยัคฆ์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MCU TV: ภาษาอังกฤษ MCU-GET “อะไร? ทำไม อย่างไร?” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV ภาษาอังกฤษ MCU-GET “อะไร? ทำไม อย่างไร?” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ โดย พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖ กั… Read More »MCU TV: ภาษาอังกฤษ MCU-GET “อะไร? ทำไม อย่างไร?” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

MCU TV: การอบรมหลักสูตร “English for Business Communication”

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV การอบรมหลักสูตร “English for Business Communication” พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรที่ให้บริการแก่นิสิต จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ กันยายน ๒๕๖๔

MCU TV CHANNEL การเรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา “Technical Terms on Buddhist Studies”

“สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร”เรียนรู้และฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับโปรแกรมการอบรม “สุดพิเศษ” ที่จัดมาเพื่อประชาคม มจร เรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา “Technical Terms on Buddhist Studies” โดย พระเทพเวที, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิส… Read More »MCU TV CHANNEL การเรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา “Technical Terms on Buddhist Studies”

MCU TV CHANNEL อบรมพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skill) เริ่มต้นการเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างง่ายๆ กับ “Basic Grammar”

อบรมพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skill) เริ่มต้นการเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างง่ายๆ กับ “Basic Grammar” #MCU TV CHANNEL #สถาบันภาษา #มจร

MCU TV 2 Live อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการเขียน Writing Skill for MCU-GET Sentence Completion and Paragraph Writing

MCU TV 2 Live “สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร” อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการเขียน Writing Skill for MCU-GET Sentence Completion and Paragraph Writing โดย ผศ.จำเริญ ฐานันดร จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔