พิพัฒน์

ด่วน!! สถาบันภาษา “รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

ด่วน!! สถาบันภาษา รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา กำหนดเปิดตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต (MCU 003) และภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต (MCU 005) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ … Read More »ด่วน!! สถาบันภาษา “รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร”

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต … Read More »“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร”

MCU TV: ภาษาอังกฤษ MCU-GET “อะไร? ทำไม อย่างไร?” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV ภาษาอังกฤษ MCU-GET “อะไร? ทำไม อย่างไร?” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ โดย พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖ กั… Read More »MCU TV: ภาษาอังกฤษ MCU-GET “อะไร? ทำไม อย่างไร?” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

MCU TV: การอบรมหลักสูตร “English for Business Communication”

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV การอบรมหลักสูตร “English for Business Communication” พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรที่ให้บริการแก่นิสิต จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ กันยายน ๒๕๖๔

MCU TV CHANNEL การเรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา “Technical Terms on Buddhist Studies”

“สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร”เรียนรู้และฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับโปรแกรมการอบรม “สุดพิเศษ” ที่จัดมาเพื่อประชาคม มจร เรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา “Technical Terms on Buddhist Studies” โดย พระเทพเวที, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิส… Read More »MCU TV CHANNEL การเรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา “Technical Terms on Buddhist Studies”

MCU TV CHANNEL อบรมพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skill) เริ่มต้นการเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างง่ายๆ กับ “Basic Grammar”

อบรมพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skill) เริ่มต้นการเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างง่ายๆ กับ “Basic Grammar” #MCU TV CHANNEL #สถาบันภาษา #มจร