รู้ภาษาได้รู้โลกกว่าครึ่งใบ

  • by dhawara

มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกษสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เพื่อเตรียมรวามพร้อมรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

วันนี้ ( ๑๖ ธ.ค.๖๑) ที่ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกษสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เพื่อเตรียมรวามพร้อมรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กำหนดให้อาจารย์ต้องมีผลตะแนนทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ในภาคเช้า พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา มอบหมายให้ พระครูสังวราภิรักษ์ ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการอบรม

สถาบันภาษา โดย พระราชวรมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วยวิชาการ มาสนับสนุนการอบรมทั้งในด้านเอกสาร เนื้อหา และวิทยากรในการอบรม

โดยการอบรมครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ รูป/คน มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เสริมสร้างพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมการสอบ MCU-GET ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑