dhawara

สถาบันภาษาจัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ

  • by dhawara

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ ——————————————– สถาบันภาษาได้กำหนดจัดการสอบในเดือนมิถ… Read More »สถาบันภาษาจัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ

ภารกิจหน้าที่ ณ เกาหลีใต้

  • by dhawara

“ภารกิจหน้าที่ ณ เกาหลีใต้” วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ศกนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันภาษา ปฏิบัติหน้าที่ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ดองกุก ชอน… Read More »ภารกิจหน้าที่ ณ เกาหลีใต้

มจร.แต่งตั้ง’ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

  • by dhawara

มจร.แต่งตั้ง’ผู้อำนวยการสถาบันภาษา’…พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน/ประจันตเสน ป.ธ.๗, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลั… Read More »มจร.แต่งตั้ง’ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

แขกชาวต่างประเทศเยี่ยมชมสถาบันภาษา

  • by dhawara

“แขกชาวต่างประเทศเยี่ยมชมสถาบันภาษา” วันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. สถาบันภาษา ได้รับการเยี่ยมชมจากชาวต่างประเทศ(เนปาล) ในนามของแขกมหาวิทยาลัย และได้แวะเวียนมาเยียมชมสถาบันภาษา มจร ในส่วนการทำงาน การเรียนการสอน และห้องสมุด โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺ… Read More »แขกชาวต่างประเทศเยี่ยมชมสถาบันภาษา

จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

  • by dhawara

วันนี้ (๑๑ ก.พ.๖๒) สถาบันภาษา ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU 003 และ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน ๓๘ รูป/คน เป็นการจัดทดสอบความรู้หลังการเรียนการสอยตลอดหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง โดยมี อาจารย์ ผศ.ดร.นาเรศ นฤมล และ อาจ… Read More »จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์