ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ปรับตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน    ๑. ตรวจสอบตารางและเลือกในวันที่สะดวก    ๒. สแกนเข้ากลุ่มห้องเรียน    ๓. แจ้งชื่อ นามสกุ… Read More »ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที” บ่ายนี้ (๑๘ พ.ค.๖๔) สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะ… Read More »“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.         สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะการอ่าน (Reading Skill) เพื่อนำไปส… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

“ร้อยละ 85 ของผู้สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ไม่ผ่าน!! Reading Skill “ จากสถิติการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา       พร้อมหรือยัง? ที่ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของท่านไปกับสถาบันภาษา ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Reading Skill) ไปกับเรา ในห… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”         ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ”        วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมภาษา… Read More »“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

สถาบันภาษา มจร เปิดช่องทางการเรียนรู้พิเศษ “How To Write A Research Abstract Professionally”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”        ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ … Read More »สถาบันภาษา มจร เปิดช่องทางการเรียนรู้พิเศษ “How To Write A Research Abstract Professionally”

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’       ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ภาคเช้า ประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๕๔ รูป/คน โดยมีอาจารย์ผู้สอน ผศ.จำเริญ… Read More »‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’      วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) จัดการทดสอบทักษะความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภา… Read More »‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

    ตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ สถาบันภาษา ได้ดำเนินการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      แจ้… Read More »ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔