“ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ”

“ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ”
วันนี้ (๑๒ ก.พ.๖๓) ที่สถาบันภาษา จัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยการสอบ MCU-GET หรือ เรียนในหลักสูตร MCU 003, MCU 004 ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

นิสิตระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันภาษา มาแล้วจำนวน ๖๐ ชั่วโมง สอนโดย Mr. David Roystone อาจารย์พิเศษชาวออสเตรีย