LiMCU-COURSE

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’       ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ภาคเช้า ประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๕๔ รูป/คน โดยมีอาจารย์ผู้สอน ผศ.จำเริญ… Read More »‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

    ตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ สถาบันภาษา ได้ดำเนินการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      แจ้… Read More »ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”         บ่ายนี้ (๑๒ ม.ค.๖๔) ที่ห้องควบคุมปฏิบัติการสอนออนไลน์ สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา เมตตามาสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก MCU 005 ห้… Read More »“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”