คลังภาพกิจกรรม

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที” บ่ายนี้ (๑๘ พ.ค.๖๔) สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะ… Read More »“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ”        วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมภาษา… Read More »“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’       ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ภาคเช้า ประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๕๔ รูป/คน โดยมีอาจารย์ผู้สอน ผศ.จำเริญ… Read More »‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’      วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) จัดการทดสอบทักษะความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภา… Read More »‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract ” เทคนิคการเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รอ… Read More »จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”         เช้านี้ (๒๓ ม.ค.๖๔) ที่สถาบันภาษา ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการศึกษา ให้พรปีใหม่ ให้กำลังใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย ในการกราบขอพรปีใหม่ เป็นธรรมเ… Read More »“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”       วันนี้ (๒๒ ม.ค.๖๔) ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้รับความเมตตาจากผู้บริหารระดับสูง เข้ากราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีตลอดมา      ๑. กราบขอพร พระเดชพระคุณ พระราชปริยัต… Read More »“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”         บ่ายนี้ (๑๒ ม.ค.๖๔) ที่ห้องควบคุมปฏิบัติการสอนออนไลน์ สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา เมตตามาสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก MCU 005 ห้… Read More »“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”         สถาบันภาษา ในฐานะเป็นส่วนงานจัดการศึกษาด้านภาษา ทั้งการศึกษาตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการความรู้ด้านภาษาสำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยเฉพ… Read More »“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”

“เจ้าคุณพล สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”     เมื่อวันที่  ๒๔ ธ.ค.๖๓  ที่สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้ความเมตตาแก่นิสิต มาร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 ห้อง… Read More »“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”