“ผอ.กองกลาง ผู้บริหารตัวอย่าง”

“ผอ.กองกลาง ผู้บริหารตัวอย่าง”

วันนี้ (๒๘ มิ.ย.๖๓) สถาบันภาษา ได้จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปลงทะเบียนเข้าสอบจำนวน ๕๗ รูป/ท่าน

ตามที่ปรากฎรายชื่อผู้สอบ ลำดับที่ ๑ คือ พระมหาสาธิต สาธิตฺโต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่สมัครลงทะเบียนไว้แล้ว ทั้งนี้ พระมหาสาธิต ถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทด้านงานบุคคล ยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ที่กำหนดให้บุคลาการสายวิชาการ สายปฏิบัติการ ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษในการสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม การที่ พระมหาสาธิต ได้ลงทะเบียนเข้าสอบครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตัวท่านเอง และในฐานบุคลากร ยังเป็นการเพิ่มน้ำหนักการใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสอบหรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยอีกด้วย