“มจร โคราช เข้มจริง! นิสิตทุกชั้นปีต้องสอบภาษาอังกฤษ”

“มจร โคราช เข้มจริง! นิสิตทุกชั้นปีต้องสอบภาษาอังกฤษ”
◇ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๖๓ เพื่อให้การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
♧ ให้“นิสิต” ผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องได้รับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง (ตามความข้อ ๔ ในประกาศ)
♡ โดยให้สถาบันภาษา มีหน้าที่ประสานงานกับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ร่วมออกข้อสอบ จัดสอบ และตรวจข้อสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแจ้งรายชื่อไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อบันทึกข้อมูลผู้สอบผ่าน
♤ นิสิตผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ที่จะขอสำเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามความในข้อ ๔ โดยสำนักทะเบียนและวัดผล บันทึกข้อมูลในใบแสดงผลการศึกษา
□ อย่างไรก็ตาม วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นส่วนงานแรกนำร่องที่ได้มีการประสานความร่วมมือสถาบันภาษา เพื่อดำเนินการจัดการอบรมและทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยได้มีการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๐๐ รูป เมื่อจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
○ สำหรับ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ได้มีการประสานงานเพื่อดำเนินการจัดสอบดังกล่าว โดยจะจัดการทดสอบนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี จำนวน ๒๐๐ รูป/คน โดยการแบ่งจัดสอบ ๒ วัน ระหว่าง วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถาบันภาษา ได้นำรูปแบบและวิธีการดำเนินการเช่นเดียวกับวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว