“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”

“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”
       เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา จำนวน ๒๔ รูป/คน นิสิตระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาบาลีศึกษาพุทธศาสตร์ จำนวน ๔๘ รูป/คน
การอบรมในวันนี้ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 004 เน้นทักษะการอ่าน และการเขียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ ดร.ศุลีพร เศวตพงษ์ เป็นวิทยากร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 เน้นทักษะการพูดและการฟัง โดยมีอาจารย์ สิรินดา สายลุน เป็นวิทยากร
      โดยการอบรมทั้ง ๒ กลุ่มนี้ จะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษด้านพุทธศาสตร์เป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆสโดยเฉพาะ