รางวัลชีวิตของคนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์

รางวัลชีวิตของคนทำงาน  เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์
       ขออนุโมทนาและขอแสดงความยินดี ชื่นชม อาจารย์ ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา และผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานของข้าพเจ้ามาโดยตลอด
เป็นท่านที่ ๘ ในส่วนครูบาอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเข็มเกียรติคุณ โดยความรับผิดชอบของข้าพเจ้า โดยลำดับดังนี้
๑. รศ.ดร.นพพร สโรบล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร มหาวิยาลัยขอนแก่น
๔. ผศ.ดร.วัจนา สุริยะธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕. รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร มหาวิยาลัยขอนแก่น
๖. อาจารย์ อัศนีย์ นันทชัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗. รศ.ดร.สุรีย์พงษ์ โพธิ์ทองสุนันท์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
๘. ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน