สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
        สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะการอ่าน (Reading Skill) เพื่อนำไปสู่ทักษะการเขียน (Writing Skill) และ ทักษะการพูด (Speaking Skill) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     *** สร้างความเป็นมืออาชีพ
     *** เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ
     *** ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาสังคม
Topic “Effective Strategies in Reading Comprehension”กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจhttps://youtu.be/SeW10pIRSwI