ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ปรับตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ
ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน
   ๑. ตรวจสอบตารางและเลือกในวันที่สะดวก
   ๒. สแกนเข้ากลุ่มห้องเรียน
   ๓. แจ้งชื่อ นามสกุล ฉายา รหัสประจำตัว สาขา/คณะในกลุ่ม
   ๔. ชำระลงทะเบียนโดยการโอนเข้า บช.สถาบันภาษา
   ๕. ส่งสำเนาใบโอนเงินเข้าในกลุ่มไลน์
   ๖. ติดตามข่าวสารในกลุ่มไลน์
กำหนดการเรียนการสอนเป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้
ผอ.ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔