MCU TV: ภาษาอังกฤษ MCU-GET “อะไร? ทำไม อย่างไร?” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV

ภาษาอังกฤษ MCU-GET “อะไร? ทำไม อย่างไร?” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ โดย พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖ กันยายน ๒๕๖๔