“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร”

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ     หัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”  ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔    ตั้งแต่ เวลา ๑๒:๐๐-๑๗:๐๐ น.

?บรรยายพิเศษโดย

๑) พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.    อธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒) ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม    รองนายกรัฐมนตรี

? รับฟังการเสวนาพิเศษ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

๑) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕

๒) คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี    ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๓) ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู    ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

“มองเห็นอนาคตประเทศไทย มองเห็นอนาคตของพวกเรา ทิศทางประเทศไทย ทิศทางอนาคตของพวกเรา”
ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ โดยการ…

๑) Scan QR Code
๒) เพิ่มเพื่อน Line ID : @seminar_mcu0921
๓) https://lin.ee/bfCrwkv

(รับจำนวนจำกัด)
สัมมนาออนไลน์ฟรี และมี “เกียรติบัตร”สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม