อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร Topic : How to Improve Your Vocabulary

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
Topic : How to Improve Your Vocabulary
โดย : ผศ.ดร.วีรสุดา ศรีพยัคฆ์
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์