“ปรับกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่าน เน้นการเขียน เรียนรู้ และพัฒนาการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

“ปรับกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่าน เน้นการเขียน เรียนรู้ และพัฒนาการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

สถาบันภาษา ได้มีการปรับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต โดยเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ นำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวความคิดของ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อดีตอธิการบดี มจร ที่ได้กล่าวในการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จัดโดย วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IBSC)

ในระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 สถาบันภาษา ได้จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 5 ขั้นบันได เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้และสร้างคลังคำศัพท์ (How to Improve Your Vocabulary)
ขั้นที่ 2 เน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่าน (Increasing Your Reading Skill)
ขั้นที่ 3 เน้นการเรียนรู้และพัฒนาการเขียน (Improving Your Writing Skill)
ขั้นที่ 4 เน้นการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติในทักษะการอ่าน (Steps on How to Read an Abstract for Research Paper)
ขั้นที่ 5 เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในทักษะการเขียน (Writing an Abstract for Your Research Paper)

นอกจากนี้ สถาบันภาษา ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตอย่างต่อเนื่อง แตกแขนงและสร้างการเรียนรู้จาก 5 ขั้นบันได เน้นการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ได้จริงในการศึกษา การสื่อสาร โดยจะจัดโปรแกรมการอบรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี