บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

#บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วันนี้ (๕ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙

โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นคุณสมบุติข้อหนึ่งของผู้สมัคร สำหรับการสอบในครั้งนี้ ผู้สอบจะทำการสอบทั้งหมด ๔ ทักษะ จำนวน ๔๐๐ คะแนน คือ

– ทักษะการอ่าน จำนวน ๑๐๐ คะแนน
– ทักษะการเขียน จำนวน ๑๐๐ คะแนน
– ทักษะการฟัง จำนวน ๑๐๐ คะแนน
– ทักษะการพูด จำนวน ๑๐๐ คะแนน

ผู้สอบจะต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หรือ ๒๔๐ คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มี ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฯ