เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

สถาบันภาษา เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก

พระราชวรมุนี, ดร. ผู้อำนสยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ส่วนวิชาการ ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลการเรียนการสอนและการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษมารองรับและส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะทำงานได้ทำการวิเคราะห์ผลการสอบภาษาอังกฤษและประเมินการเรียนการสอน เพื่อหาจุดด้อยที่ต้องเสริมทักษะแก่ผู้เรียนและผู้สอบ จึงได้เพิ่มหลักสูตรเพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ในบ่ายวันนี้ (๕ ต.ค.๖๑)

LIMCU: ENGLISH COURSES
– PRE-MCU 003
– PRE-MCU 004
– PRE-MCU 005
– PRE-MCU 006
– BASIC GRAMMAR 1
– BASIC GRAMMAR 2
– ABSTRACT WRITING
– ABSTRACT READING
– STRATEGIC READING SKILLS
– MCU-GET PREPARATION

โดยความรู้ร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น

๑.รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย อาจารย์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการประจำสถาบันภาษา มจร

๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย อาจารย์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พงษ์ โพธิ์ทองสุนันท์ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน กรรมการประจำสถาบันภาษา มจร

๔. ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ อาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน

๕. อาจารย์อาทิตยา นราฐากูร อาจารย์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรามศาสตร์