“ประชุมคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี”

วานนี้ (๒๒ มี.ค.๖๕) พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการฯ ได้นัดหมายประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองนิสิตผู้ผ่านประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓
โดยมีส่วนงานเสนอรายชื่อนิสิตเข้ารับการพิจารณารับรอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑ ส่วนงาน (วส.นครพนม) และเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อการขอสำเร็จการศึกษา ๙ ส่วนงาน คณะกรรมการได้พิจารณารับรองผู้สอบผ่านการประเมินฯ จำนวน ๒๑๙ รูป/คน
ในจำนวนที่ได้รับการรับรองในชั้นคณะกรรมการชุดนี้ จะนำไปเสนอพิจาณรารับรองโดยคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาอีกครั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้
       ๑. ให้ทุกส่วนงานประสานงานกับสถาบันภาษา เพื่อรับทราบกรอบแนวทางในการดำเนินการ
      ๒. การดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแต่ละส่วนงานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และต้องแจ้งให้สถาบันภาษารับทราบรายละเอียดในการดำเนินการ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในข้อ ๕ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
      ๓. การรายงานผลการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สถาบันภาษากำหนด เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ
      ๔.  สถาบันภาษา ตรวจสอบเอกสารรายงานผลการดำเนินการ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี และคณะกรรมการสถาบันภาษา แจ้งผลการรับรองให้ส่วนงานต้นสังกัดและสำนักทะเบียนรับทราบตามลำดับ