‘สถาบันภาษา มจร จับมือ ม.ราชภัฎเชียงราย ยกระดับและพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาต่างประเทศ’

วานนี้ (๑๘ ก.ค.๖๕) สถาบันภาษา โดย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระครูปลัดวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มจร พร้อมคณะฯ พบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ม.ราชภัฎเชียงราย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา (ม.ราชภัฎเชียงราย) หารือกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปลัดวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการประชุมหารือกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองสถาบันการศึกษา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง กล่าวต้อนรับและเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฎฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารของสถาบันภาษา ม.ราชภัฎเชียงราย

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เกิดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนภาษาต่างประเทศ และความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น ความร่วมมือในด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ในอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ถือเป็นมหาวิทยาลัยมีที่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ผลงานและนวัตกรรมด้านภาษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแก่สังคมประเทศชาติ มีระบบการจัดการศึกษาที่น่าสนใจ กำลังเป็นที่นิยมของนักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

อย่างไรก็ตาม สำหรับการหารือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และมีแนวโน้มในการยกระดับความร่วมมือและนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป