การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Lesson 2 [Talking about food and culture]

การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Lesson 2
🕹Listening & Speaking Skills for English Communication🕹    (Talking about food and culture)
⏰30 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.00-16.00 น.    Day : 30 July 2022 (1 p.m.-4 p.m.)

❤️เปิดอบรม โดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
🆗กล่าวต้อนรับ โดย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผอ.สถาบันภาษา
🌷วิทยากร โดย อาจารย์ Matthew Miklas

✅เรียนรู้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม สร้างบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกพูดและการออกเสียง พูดสนทนาเกี่ยวกับอาหาร วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา (Talking about Thai food, Buddhist traditions and Buddhist culture)

“และฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา”
“Learn and Practice with English Native Speakers”

ช่องทางการอบรม คลิก!  https://zoom.us/j/9995478235

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   https://litest.mcu.ac.th/?page_id=22   (ชื่อ File : Talking about food and culture)

📌สิทธิพิเศษอื่นๆที่ควรทราบ
1.อบรมฟรี มีวุฒิบัตร
2.ห้องอบรมรับจำนวนจำกัด เข้าก่อนได้ก่อน
3.ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรระหว่างการอบรม
4.ต่อยอดและพัฒนาเพื่อการสอบ MCU-GET
5.นิสิตบัณฑิตศึกษาได้รับสิทธิพิเศษด้านการเรียนภาษาอังกฤษ