MCU TV : เรียนรู้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม (Talking about Thai food)

MCU TV : เรียนรู้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม สร้างบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกพูดและการออกเสียง

เรียนรู้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม สร้างบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกพูดและการออกเสียง พูดสนทนาเกี่ยวกับอาหาร วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา (Talking about Thai food, Buddhist traditions and Buddhist culture)  วิทยากร โดย อาจารย์ Matthew Miklas