พราะเราเข้าใจพื้นฐานทางภาษา เราจึงมุ่งพัฒนา(คุณ)อย่างต่อเนื่อง

เพราะเราเข้าใจพื้นฐานทางภาษา เราจึงมุ่งพัฒนา(คุณ)อย่างต่อเนื่อง

สถาบันภาษา!! เปิดอบรม!! GRAMMAR 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ๒๐ ชั่วโมง เรียนรู้แกรมม่าพื้นฐาน จุดเริ่มต้นของความเป็นมืออาชีพด้านภาษาอังกฤษเหนือกว่าใคร

Course Description

This course focuses on teaching students the fundamental elements and rules of English grammar including sentence structure, correct verb forms, case of pronouns, agreement, punctuation, and restrictive and nonrestrictive clauses. Its purpose is to strengthen students’ abilities to communicate effectively with confidence and clarity.

Course Objectives

At the end of the course students will be able to

– Identify and correct common errors in grammar, usage, and punctuation;

– Use the basic terminology of English grammar to discuss the parts of a sentence;

– Recognize sentence parts and types and how they can be arranged for clear and effective communication.

#เหมาะสำหรับนิสิตและผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ นักเขียนมือใหม่
#หลักสูตรระยะสั้น ๒๐ ชั่วโมง เรียน ๔ วัน (ต่อเนื่อง) ระหว่าววันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย. และ ๑-๒ ธ.ค.๖๑
#ค่าธรรมเนียม ๑๕๐๐ บาท (ฟรีสำหรับบุคลากร มจร)
#นิสิต มจร ลด ๒๐%
#นิสิต MCU 003-MCU 006 (สถาบันภาษา) ลดพิเศษ! เหลือ ๑,๐๐๐ บาท

* สถานที่เรียน สถาบันภาษา มจร วังน้อย
หากพูดถึง Grammar (แกรมม่า) หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ก็ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ที่จะนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการเขียน Essay ให้เป็นมืออาชีพ ดังนั้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักการ และกฎเกณฑ์ของภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ตีความ และเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษต่างๆได้อย่างถูกต้อง

#เรียนรู้กับเรา #เข้าใจ #และพัฒนา

สมัครได้ที่ www.limcutest.com
หรือ Line ID: morm26
โทร.095 529 2699
สายตรง. ผอ.ชัย (ท่านชัย)