จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

  • by dhawara

วันนี้ (๑๑ ก.พ.๖๒) สถาบันภาษา ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU 003 และ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน ๓๘ รูป/คน เป็นการจัดทดสอบความรู้หลังการเรียนการสอยตลอดหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง โดยมี อาจารย์ ผศ.ดร.นาเรศ นฤมล และ อาจารย์ มัลลิกา ภูมะธน จากราชภัฎนครสวรรค์ เป็นอาจารย์ผู้สอน พร้อมกันนี้ มี คุณดิเรค ด้วงลอย เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ อำนวยความสะดวกจัดการเรียนการสอนและการสอบ

ในขณะเดียวกัน มจร วิทยาเขตนครราชสีมา สถาบันภาษา ยังมีการเรียนการสอนตามปกติในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน และมีคุณณัฐพนธ์ เบ้าคำ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา อำนวยความสะดวกและดูแลการเรียนการสอน

ผอ.ส่วนวิชาการ
รายงาน