แขกชาวต่างประเทศเยี่ยมชมสถาบันภาษา

  • by dhawara

“แขกชาวต่างประเทศเยี่ยมชมสถาบันภาษา”

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. สถาบันภาษา ได้รับการเยี่ยมชมจากชาวต่างประเทศ(เนปาล) ในนามของแขกมหาวิทยาลัย และได้แวะเวียนมาเยียมชมสถาบันภาษา มจร ในส่วนการทำงาน การเรียนการสอน และห้องสมุด โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวต้อนรับและนำชมสถานที่ต่างๆ

พร้อมกันนี้ ได้ถือโอกาสแนะนำ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา รูปใหม่แก่นิสิตและอาจารย์ผู้สอนให้รู้จักรับทราบอีกด้วย