มจร.แต่งตั้ง’ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

  • by dhawara

มจร.แต่งตั้ง’ผู้อำนวยการสถาบันภาษา’…พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน/ประจันตเสน ป.ธ.๗, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รูปที่สอง)” โดยพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มจร. ลงนามแต่งตั้ง ๓๐ ม.ค.๒๕๖๒…โพสต์นิวส์ :รายงาน, สถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย :ภาพเอกสาร, PM S Pachantasena :ภาพเล็ก