ภารกิจหน้าที่ ณ เกาหลีใต้

  • by dhawara

“ภารกิจหน้าที่ ณ เกาหลีใต้”

วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ศกนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันภาษา ปฏิบัติหน้าที่ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ (Donkook Buddhist Chonbop College ) เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ฯ