มหาวิทยาลัยสงฆ์ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษพระสงฆ์สู่เวทีสากล

#สร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษพระสงฆ์สู่เวทีสากล

(๒๑ ก.ค.๖๒) สถาบันภาษา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล        สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นกรอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของสองสถาบัน มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. จัดให้มีโครงการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาร่วมกัน
๒. ดำเนินโครงการความร่วมมือในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๓. จัดให้มีโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการวัดผล การประเมินผล
๔. จัดให้มีโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคมร่วมกัน
๕. จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
๖. จัดให้มีการให้บริการระหว่างห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศและข่าวสารร่วมกัน
๗. ดำเนินโครงการความร่วมมืออื่น ๆ ในอนาคตตามที่เห็นร่วมกัน

ซึ่งทั้ง ๗ ประเด็นนี้ จะได้นำสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา และสภาวิชาการ เป็นลำดับ..

นอกจากนี้ ทั้ง ๒ สถาบันภาษา ได้หารือเพิ่มเติมในกรอบแนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันสงฆ์สู่ความเป็นสากล และสามารถใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษร่วมกันได้อีกด้วย