ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
——————————–

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อให้การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายนามดังนี้