สถาบันภาษาจัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ

  • by dhawara

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ
——————————————–
สถาบันภาษาได้กำหนดจัดการสอบในเดือนมิถุนายน เพื่อชดเชยและเพื่ออำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑ กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓ กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔ กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
กำหนดเวลาการสอบ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. สถานที่เป็นไปตามที่สถาบันภาษากำหนด
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ที่ www.limcutest.com ในรอบเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม มีสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์เข้าสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตให้หลักสูตรต้นสังกัดแจ้งรายชื่อเพื่อขอเข้าสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน การชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “กองทุนสถาบันภาษา” ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๔๑๗-๒-๔๕๙๕๙-๘ สาขาอุทัย

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขภาวะของบุคลากรและผู้เข้าสอบ จึงกำหนดมาตรการป้องกันในระหว่างการจัดสอบ ดังนี้
๑. จัดให้มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ บุคลากรและผู้เข้าสอบ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์
๒. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จุดคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ
๓. บุคลากร และผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำการสอบ
๔. ระยะห่างการนั่งสอบตามมาตรฐานการจัดสอบของสถาบันภาษา
๕. การจัดสอบเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่สถาบันภาษากำหนด

ประกาศสถาบัน-มิถุนายน
ประกาศสถาบัน-มาตรการการจัดสอบ