ก้าวย่างแห่งการพัฒนาภาษาของพระสงฆ์ไทย

  • by dhawara

“ก้าวย่างแห่งการพัฒนาภาษาของพระสงฆ์ไทย” วันนี้(22 กันยายน 2561)สถาบันภาษาโดย พระราชวรมุนี,ดร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร.พร้อมคุณพิพัฒน์ แก้วใส ทีมงานส่วนวิชาการ ไปพัฒนาควมมร่วมมือด้านการเรียนภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ในการนี้ได้รับความเมตตาและความร่วมมือจากพระครูวาปีจันทคุณ,ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ให้สถาบันภาษาไปจัดแนะแนวการเรียนการสอนและการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา….. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโล ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาต่อการพัฒนาความรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้เชิญให้สถาบันภาษามาช่วยให้แนวทางและพัฒนานิสิตปริญญาโทที่นี่” พระครูวาปีจันทรคุณ กล่าว… ทั้งนี้วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดได้เปิดหรับนิสิตลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา เป็นรุ่นที่๒ มีนิสิตกว่า ๓๕ รูป