เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร

  • by dhawara

#เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร วันนี้(22ก.ย.61)พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร. พร้อมทีมงานส่วนวิชาการ คุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้เดินทางไปดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (MCU 003) นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการสินสังคมศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการสอบนี้ เป็นการทดสอบตามเกณฑ์หลังจากการเรียนการสอนครบตามเวลาทีากำหนด จำนวน 30 ชั่วโมง โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตร