คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น

  • by dhawara

#คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น..

ความตอนหนึ่งที่พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) ได้กล่าวในเวลาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆราชบุรี

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ส่งเสริมการศึกษาให้กับพระสังฆาธิการ โดยสนับสนุนให้มาเรียนตั้งแต่ระดับ ปบส.ปริญญาตรี และมีถึงปริญญาโท แต่และปีจำนวน 25-30 รูป ที่เข้ามาศึกษมต่อระดับปริญญาโท

ด้วยนโยบายและข้อบังคับมหาวิทยาลัย การประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันภาษา ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษให้กับนิสิาปริญญาโท สาขาวิชมการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เห็นความตั้งใจและพัฒนาการของท่านทั้งหลาย ทำให้รู้สึกได้ว่า ความหวังของคณะสงฆ์ราชบุรี เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในทุกมิติ