ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET
◇ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
◇ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
◇ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา