ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET
◇ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
◇ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
◇ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา