การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

  • by dhawara

“การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง…อย่าหยุดนิ่ง” พระราชวรมุนี,ดร.”

วันนี้(26 กันยายน 2561)พระราชวรมุนี, ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสถาบันภาษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ในศักราช 2562 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริการวิชาการด้านภาษาให้มากขี้น โดยพระราชวรมุนี ได้กระตุ้นให้ทีมงานสถาบันภาษามุ่งพัฒนาเชิงรุก ปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษา

พร้อมกันนี้ ได้เห็นชอบการพัฒนางานบริการผ่านระบบออนไลน์ผ่านเวบไซต์ www.limcutest.com ให้ง่ายต่อการเข้าถึงตลอดเวลา(one stop services)หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การสมัครและลงทะเบียนในหลักสูตรต่างๆ การประกาศผล และการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์

#เสิร์ฟอาหารให้ตรงกับความต้องการคนกิน

นอกจากนี้ สถาบันภาษาได้วิเคราะห์ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์และบุคลากร ด้วยผลทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET และการเรียนการสอนหลักสูตรข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยพระราชวรมนุนี,ดร. มีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง และมอบหมายให้ทีมงานสถาบันภาษาดำเนินการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1-Strategic ReadingvSkills
2-Abstract Writing
3-MCU-GET Preparation Course
หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรนี้จะเริ่มเปิดเร็วๆนี้!!