ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

  • by dhawara

#ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไรก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัยได้มากเท่านั้น :พระราชวรมุนี, ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

“มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอย่างจริงจัง สถาบันภาษา เป็นส่วนงานรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายนั้น เราจะมีกลยุทธ์หรือวิธีการอย่างไรที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ”

พระราชวรมุนี,ดร. กล่าวไว้ในการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เปิดศักราช ๒๕๖๒ (สถาบันภาษา ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑)